MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlag saknas

I ett tredje bidrag på engelska till den kvalitetsgranskning av LOT-försöket som utförs av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, uppmärksammar föreningen ny kunskap om syrgasfrihet i försök med koppar, lämnar kommentarer på svar Kärnavfallsbolaget SKB gett på frågor från SSM och kritiserar att bolaget inte lämnar över de viktigaste underlagen till SSM. Föreningen lyfter även vikten av att SSM tar till sig synpunkter från ledande expertis på korrosionsområdet i Sverige och betonar vikten av att det endast är SSM som kan kräva att SKB ger en vetenskapligt fullgod bild av korrosionsresultaten i de 20-åriga försökspaketen.

Komplettering: MKG har kompletterat skrivelsen med en rättelse gällande de dokument som SKB inte skickat till SSM och en kommentar till hur avvikelse av rutiner vid RISE för avrapportering av resultat (se nedan).

MKG har den 11 december 2020 samlat fem punkter i ett nytt tredje bidrag på till engelska till SSM:s LOT-granskning. 

Dessa punkter är:
- Ytterligare kunskap om snabb syreförbrukning i experiment
- Några kommentarer till SKB: s svar efter det tredje mötet med SSM
- Brist på åtkomst till de mest relevanta SKB-dokumenten för kvalitetssäkring av korrosionsresultaten
- Vikten av att SSM tar till sig relevanta aspekter som förs fram av framträdande svensk expertis inom korrosionslära
- En slutlig allmän anmärkning 

Om snabb syreförbrukning i experiment bidrar MKG med två artiklar som beskriver mer detaljerat och försöker förklara hur syreförbrukningen var snabb under installationen av det så kallade FE-experimentet i Schweiz, där en hel tunnel blev syrgasfri på några månader.

I den andra punkten framför MKG några kommentarer till SKB:s svar på SSM:s frågor efter det tredje granskningsmötet med SSM. MKG konstaterar att SKB nu har bekräftat att försökspaketen snabbt fylldes med grundvatten i samband med att försöket inleddes. Eftersom grundvattnet var syrgasfritt och SKB även bekräftar att det är osannolikt att det läkt in syre i försöket, menar MKG att förklaringen till den omfattande korrosionen med gropfrätning på kopparröret och bottenplattan av koppar inte kan komma från instängt syre.

MKG finner även skäl för att i skrivelsen åter förklara varför grundvatten på djupet så snabbt konsumerar syrgas och att det är därför så troligt att omedelbar syrgasfrihet uppstod i LOT-försökspaketen när dessa flödades med grundvatten från berget i samband starten av försöket när uppvärmningen påbörjades. Det finns alltid bakterier i grundvatten som kan förbruka syre, även om bakterier i underjorden där syrgas saknas normalt lever på andra ämnen. Nedbrytning av organiskt material ger bäst energiutbyte om bakterier respirerar syrgas. Finns inte syrgas kan de flesta byta till andra elektronacceptorer med lite sämre utbyte av energi. Det är därför det finna bakterier djupt ner i berggrunden även om de inte funnits syre där på väldigt länge. Syrerespiration är konstitutiv hos många bakterier, ligger i generna även om det inte behövs p.g.a. avsaknad av syrgas. Det betyder att bakterier nere i berget som normalt lever på andra energikällor snabbt börjar konsumera syre så fort det finns tillgängligt. Det är skälet till att grundvatten i berget blir syrgasfritt bara på några dagar något som SKB fann redan på slutet av 1990-talet i REX-experimentet i Äspölaboratoriet (SKB TR-01-05). Den vetenskapliga benämningen på denne företeelse är fakultativa anaeroba organismer.

MKG konstaterar även att SKB gör ett odokumenterat påstående av att det bara finns 1 µm korrosionsprodukter kvar på kopparytan i de hetaste områdena av röret efter borttagning av leran. Ett enkelt fotografi av dessa ytor efter att lera tagits bort kunde förmodligen ha avslöjat om påståendet har någon sanning. Men det finns ingen dokumentation alls på dessa ytor i rapporten TR-20-14.

MKG riktar även stark kritik mot bristen på åtkomst till de mest relevanta underlagsrapporterna från SKB, och ger ett antal exempel. Bland annat vill inte kärnavfallsbolaget SKB skicka de rapporter med resultat från konsulterna på Rise Kimab AB and Swerim som använts för att göra SKB-rapporten om kopparkorrosion. Avsaknaden av dessa rapporter gör det omöjligt för både SSM och för extern expertis att göra en vetenskaplig granskning av rapporten TR-20-14. Rapporten i sitt nuvarande skick kan inte ge tillförlitlig vetenskaplig information om kopparkorrosion som har ägt rum i LOT-paketen S2 och A3.

Komplettering: Sedan MKG har fått ta del av minnesanteckningar från ett besök SSM:s tjänstemän gjort på RISE/KIMAB och dessutom i detalj undersökt vilka dokument SSM begärt av SKB visar det sig att de dokument som SKB inte velat skicka till SSM är beställningarna på det arbete som RISE/SWERIM ska utföra och hur de ska rapporteras, inte rapporter med resultat.

Det har visat sig att i stället för att RISE enligt normala rutiner fastställt och granskat resultaten av kopparkorrosionsundersökningarna i en egen rapport som sedan skickats till SSM har forskarna vid RISE samarbetat med personal vid SKB för att skriva SKB_rapporten TR-20-14 med kopparkorrosionsresultaten från LOT-upptaget. Därmed finns det ingen av SKB oberoende rapport med resultat från undersökningarna som kan kvalitetsgranskas. MKG ifrågasätter den vetenskapliga integriteten i att kärnavfallsbolaget SKB direkt samarnbetar med RISE/SWERIM för att ta fram kopparkorrosionsreultaten från LOT-upptaget.

Rättelsen och kommentarerna som ett dokument samt minnesanteckningarna från SSM:s besök på RISE/SWEDRIM finns nedan. (Slut komplettering)

Den fjärde punkten i skrivelsen handlar om att SSM givit framstående expertis i korrosionslära vid KTH tillfälle att framföra synpunkter på kärnavfallsbolaget SKB:s rapport med kopparkorrosionsresultat från LOT-upptaget. Dessa forskares sammantagna slutsats är mycket kritisk gentemot användandet av koppar som kapselmaterial, och menar att LOT-försöket stödjer denna uppfattning tros att rapporten har stora vetenskapliga brister.

MKG menar att det är viktigt att SSM tar till sig och i sin analys utnyttjar underlag som inte nödvändigtvis stämmer överens med myndighetens och SKB:s syn på kopparkapselns långsiktiga integritet.

MKG avslutar sitt tredje bidrag till SSM:s LOT-granskning med att betona att föreningen inte har någon möjlighet att påverka SKB att tillhandahålla nödvändig information och dokumentation som behövs för en fullständig vetenskaplig genomgång av rapporten TR-20-14. SSM är den enda aktören i Sverige som kan göra detta, och MKG måste därför förlita sig på tillsynsmyndigheten att agera med beslutsamhet och nyfikenhet för att få tillgång till all nödvändig dokumentation och förstå all kopparkorrosion som har ägt rum i LOT S2- och A3-paketen.

Det är av yttersta vikt att all osäkerhet avlägsnas om riskerna för kopparkapslarnas långsiktiga integritet i en förvarsmiljö, innan den svenska regeringen kan fatta beslut om tillståndsansökan om förvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

 

Länkar:

MKG third input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020, 201211 >>

Appendix 1 On the fate of oxygen in a spent fuel emplacement drift in Opalinus Clay Giroud et al Applied Geochemistry 97 (2018) 270–278 >> 

Appendix 2 On-line monitoring of the gas composition in the Full-scale Emplacement experiment at Mont Terri (Switzerland) Tomonaga et al Applied Geochemistry 100 (2019) 234–243 >> 

Appendix 3 Szakálos & Leygraf The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14 201123 >> 

Correction and follow-up comments MKG Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results 201217 >>

SSM2020-5740-24 Minnesanteckningar besök 201126 KIMAB Swerim 201214 >>

Alla dokument i SSM:s diarienummer SSM2020/5740 om kvalitetsgranskningen av SKB:s kopparkorrosionsresultat från LOT-upptaget finns här >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om SSM:s kvalitetsgranskning: 

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >> 

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig underålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >> 

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev