MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har den 29 juni svarat på den remiss regeringen skickade ut den 20 juni om att separera tillståndsprövningen av utökningen av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle Clab ur kärnbränsleförvarsansökan. Föreningarna har redan i yttrandet i sak till regeringen den 11 juni framfört att regeringen bör hantera ansökan om Clab-prövningen separat för att ett tillstånd ska kunna fås så snabbt som möjligt. Föreningarna utvecklar frågan i det nya yttrandet och menar att en separering av prövningarna ger regeringen möjlighet att få tid att fokusera på den långsiktiga säkerheten av inkapslingen och kräva vetenskapligt redovisade resultat från kopparkorrosionen i LOT-försöket.

I regeringens remiss från den 20 juni önskar regeringen synpunkter på att avgörandet som avser en utökning av kapaciteten av det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle vid Oskarshamns kärnkraftverk, Clab, fattas i ett separat beslut. Idag ligger ansökan om Clab-kapacitetsutökningen som en del i kärnbränsleförvarsansökan. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG svarade på regeringens remiss den 29 juni, och sammanfattar föreningarnas synpunkter så här:

”Sammanfattningsvis bör regeringen agera ansvarsfullt och hantera miljöprövningen av utökningen av kapaciteten för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, genom att bryta ut den delen av processen ur miljöprövningen av kärnbränsleförvaret för att på snabbaste och effektivaste sättet säkra att den nuvarande hanteringen av det använda kärnbränslet inte äventyras

Detta ger regeringen rådrum för att fortsätta pröva kärnbränsleförvarsansökan, särskilt rörande den fråga rörande kopparkapselns långsiktiga integritet och risken för att SSM:s riskgräns överskrids som mark-och miljödomstolen lyfte i yttrandet till regeringen i januari 2018.

Föreningarna framförde i yttrandet till regeringen den 11 juni 2021 att om regeringen trots det omfattande underlag som finns ännu inte är redo att neka tillåtlighet och tillstånd till kärnbränsleförvarsansökan kan regeringen lägga fram en plan för fortsatt handläggning av miljöprövningen för att ytterligare stärka beslutsunderlaget. Den första punkten i en sådan plan är att hantera Clab-frågan separat. Föreningarna angav i yttrandet sedan ett antal punkter regeringen bör ta hänsyn till i den fortsatta prövningen av kärnbränsleförvarsansökan.”

Föreningarnas remissvar med bilagor finns nedan.

Länkar:

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrande om separat beslut om Clab, 210629 >>

Bilagor:
1. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKGs yttrande om kärnbränsleförvaret, 210611 >>

2. MKGs PM Svensk kärnkraft hotas inte förrän kring 2030 om inte kärnbränsleförvarsansökan godkänns, 210310 >>

3. Formell remissversion SSM:s föreskrifter om konstruktion av kärnkraftsreaktorer, oktober 2020 >>

4. Kärnavfallsrådet skrivelse till regeringen Pröving och särskiljning av slutförvarssystemet 210323 >>

5. SKB kärnavfallskommunerna samarbetsavtal, 090406 med bilagor >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

MKG och medlemsorganisationer till regeringen: Säg nej till kärnbränsleförvaret eller fortsätt utred kopparkorrosionen, 210611 >>

MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften, 210310 >>

Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

Kärnavfallsrådet skriver till regeringen om Clab och riksdagsinitiativ, 210324 >>

Anmärkningsvärt att SSM godkänner SKB:s ovetenskapliga LOT-redovisning, 210311 >>

”Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet skriver”: Naturskyddsföreningen och MKG på DN debatt om kärnbränsleförvaret, 210310 >>

KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT, 210226 >>

”Säkerheten för kärnavfall kan inte garanteras”: Naturskyddsföreningens och MKG:s slutreplik på SvD debatt om kärnbränsleförvaret, 210225 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev