MKG med medlemsföreningar yttrar sig i sak till regeringen om LOT-upptaget

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in ett nytt yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret. Detta efter att föreningarna har gjort bedömningen att ytterligare dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet inte kommer att leda vidare till något konstruktivt. I yttrandet argumenterar föreningarna i sak för att det är viktigt att en fullgod analys att kopparkorrosionen i de upptagna försökspaketen i LOT-försöket blir en del av underlaget i regeringens tillåtlighetsprövning av det planerade kärnbränsleförvaret. Kopia på yttrandet har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och Östhammars kommun.

Under hösten 2019 har föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, haft en dialog genom skriftväxling med Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Den senaste skrivelsen från MKG skickades den 20 december. Dessutom skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ett brev till SSM:s generaldirektör i januari. 

Den 18 februari fick MKG ett svar från SSM:s kärnavfallsenhet. SSM skickade en kopia till regeringen. Svaret finns nedan.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har löpande hållit regeringen informerad om skriftväxlingen och av vikten av att kopparkorrosionen i LOT-paketen analyseras.

Föreningarna har nu valt att yttra sig direkt till regeringen i sak. Kopia på yttrandet har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och Östhammars kommun.

Föreningarna menar att det som SSM tar upp i den senaste skrivelsen återigen endast är en upprepning av argumentation baserad på en forskningsmässigt inaktuell bild av hur kopparkorrosion kan ske i en slutförvarsmiljö. Det är samma beskrivning som finns i kärnkraftsindustrins teoretiskt baserade säkerhetsanalys för ett kärnbränsleförvar som myndigheten godkände redan våren 2016 trots starka invändningar från myndighetens egen expert med ansvar för analys av korrosionsfrågor i en slutförvarsmiljö. Föreningarna uppfattar att en fortsatt dialog med SSM för närvarande inte kommer att leda vidare i frågan, och lyfter i stället saken till regeringen i ett yttrande.

Föreningarna menar att det är högst bekymmersamt att SSM inte vill ta till sig den riskbild om kopparbarriärens integritet som senare tids forskningsresultat visar, utan vidhåller att det rör sig om risker som antingen är negligerbara eller också motverkas av de andra barriärerna. SSM avsäger sig möjligheten att avvända resultaten från FEBEX- och LOT-försöken i sin analys av ett kärnbränsleförvars långsiktiga säkerhet, och bidrar inte heller till att regeringen får tillgång till analyser i den nu pågående miljöbalksprövningen.

Föreningarnas beskrivning av kunskapsläget baseras i stället på en verklig analys av de storskaliga långtidsförsöken FEBEX och LOT. Då framkommer det tydligt att den bild som SSM har av kunskapsläget måste uppdateras.

Föreningarna befarar att utsikterna för att SSM ska ändra sin inställning i denna fråga är mycket små. Föreningarna framför därför i stället till regeringen en argumentationskedja till stöd för att det är viktigt att regeringen får ta del av en fullgod analys av kopparkorrosionen i LOT-försöket innan ett beslut kan tas rörande tillåtlighet av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. Föreningarna argumenterar sedan i yttrandet i en 13-punktslista för detta.

Föreningarna uppmärksammar även regeringen på att Kärnavfallsrådet i sin nyligen till regeringen överlämnade kunskapslägesrapport om kärnavfall även tog upp frågeställningar som rör barriärerna i det planerade kärnbränsleförvaret. Rådet diskuterade där olika processer som kan hota kopparkapselns långsiktiga integritet, bland annat frågan om gropfrätning kan ske i syrefria sulfid- och kloridhaltiga vattenlösningar där kunskapsläget fortfarande är oklart. Föreningarna menar att med en analys av de upptagna LOT-paketen rörande gropfrätning kan denna fråga avlägsnas från listan av osäkerheter.

Föreningarna sammanfattar dagsläget på följande sätt:

”Naturskyddsföreningen och MKG har följt frågan om hur koppar fungerar som kapselmaterial i en syrgasfri slutförvarsmiljö sedan 2007. För föreningarna är det uppenbart att svaret på frågan kan vara att koppar inte fungerar som kapselmaterial i det kärnbränsleförvarsprojektet. Detta synsätt stöds även av väl etablerade och framstående forskare inom korrosionslära. När det nu finns en uppenbar möjlighet för kärnavfallsbolaget SKB, och även SSM, att visa att MKG och dess medlemsföreningar – och forskarna – har fel, måste den användas.

Eftersom denna fråga uppenbart har ett mycket stort allmänintresse menar föreningarna att regeringen måste se till att resultaten av analys av alla kopparytor i de upptagna LOT-paketen blir en del av regeringens beslutsunderlag inför det kommande tillåtlighetsbeslutet enligt miljöbalken om det föreslagna kärnbränsleförvaret. Regeringens hantering av frågan om användningen av de tillgängliga resultaten från denna fysiska långtidstest av KBS-metodens tillförlitlighet kan visa sig bli avgörande för tillåtlighetsprövningen. Det kan också bli avgörande för hur man i framtiden kommer att beskriva hur den nu sittande regeringen hanterade slutförvarsfrågan.”

Föreningarna påpeka även att den pågående granskningen enligt kärntekniklagen av kärnkraftsindustrins forskningsprogram Fud-2019 ger regeringen juridiska möjligheter att agera parallellt med den pågående miljöprövningen av kärnbränsleförvaret. Efter att SSM yttrat sig i slutet av mars inväntar regeringen normalt sätt Kärnavfallsrådets yttrande som kommer innan den sista juni och tar ett beslut, som kan villkoras, om forskningsprogrammet innan årsslutet. Då har även SKB fått yttra sig över yttrandena. Det finns emellertid ingenting som säger att regeringen måste använda denna tågordning. 

Enligt Kärntekniklagen 12 § får regeringen ställa villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten ”i samband med granskningen och utvärderingen”. Eftersom denna process pågår just nu, finns det en öppning för regeringen att begära fram nödvändiga underlag till sin prövning av forskningsprogrammet – innan regeringens slutliga beslut om Fud-2019. Regeringen skulle kunna (del)besluta om forskningsprogrammet redan innan sommaren – och t.ex. kräva att kopparkorrosionsresultaten från LOT-upptaget redovisas för att ge regeringen ett bättre beslutsunderlag. Föreningarna har i deras yttrande till SSM över Fud-2019 bett myndigheten att lyfta vikten av analysen av kopparkorrosion i de upptagna LOT-paketen i sitt yttrande över forskningsprogrammet till regeringen.

Föreningarna avslutar med att understryka att det inte kan betonas nog hur viktigt det är att resultaten från det nya LOT-upptaget finns tillgängliga för regeringen, för att ett fullgott beslutsunderlag ska föreligga inför ett tillåtlighetsbeslut enligt miljöbalken.

Länkar:

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande i sak till regeringen rörande LOT-försöket och den långsiktiga säkerheten för kärnbränsleförvaret (med bilagor) 200227 >> 

SSM:s svar till MKG om LOT-försöket 200218 >>

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s brev till SSM:s generaldirektör om LOT-försöket med skriftväxlingen hösten 2019 som bilaga 200121 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över forskningsprogrammet Fud-2019 200124 >>

Nyhet om omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket 171222 >>

Läs fler nyheter om LOT-upptaget:

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringen om ny skrivelse till SSM om LOT-upptaget 200122 >> 

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket, 191220 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Läs mer om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

SKB yttrar sig över remissvar om bolagets komplettering om kopparkorrosionen 191218 >>

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering, 191119 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering, 191203 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev