MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner yttrar sig över kärnavfallsavgifter

Den 24 augusti svarade MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner på Riksgäldens remiss om kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021. Föreningarna anser att Riksgälden gör ett bra jobb kring utveckling av beräknade kostnader för kärnavfallsprogrammet, real pris- och löneutveckling och osäkerhetsanalys. Dock har föreningarna synpunkter kring hur prognoser för framtida elproduktion tas fram och hur kärnavfallsavgifter kan fastställas så att framtida kostnader täcks fullt ut.

Riksgälden skickade den 12 juni 2020 ut en remiss med förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för 2021. Avgifter och belopp är i stort sätt på samma nivå som tidigare förutom avgiften för Barsebäck som sänks med 90%. Vanligtvis föreslås avgifter och kompletteringsbelopp i treårsperioder, men myndighetens arbete har försenats på grund av Covid-19 och förslag på avgifter och belopp för 2022-2023 kommer 2021. 

Detta ser MKG med föreningar positivt på. Föreningarna menar dessutom att den utveckling av elsystemet och elmarknaden som vi sett det senaste året, och som visar på en osäkerhet för de framtida ekonomiska villkoren för driften av kärnkraftreaktorer, innebär att det redan nästa år kan vara skäl för en reviderad prognos av den framtida elproduktion från kärnkraften. Även detta innebär att det är klokt att denna gång endast lämna ett förslag för ett år, skriver MKG med medlemsföreningar i sitt remissvar. 

Föreningarna bedömer att Riksgälden gör ett bra arbete i att bevaka frågor som rör utveckling av beräknade kostnader för kärnavfallsprogrammet, real pris- och löneutveckling och osäkerhetsanalysen. Om detta har föreningarna inga synpunkter på i sitt remissvar.

Däremot lämnar föreningarna synpunkter i sitt yttrande som kan vara relevanta för Riksgäldens arbete med att ta fram prognoser för framtida elproduktion, samt en allmän synpunkt på problemet med att systemet för kärnavfallsfinansiering är konstruerat så att kärnavfallsavgifter vid varje tidpunkt sätts så att framtida kostnader ska täckas exakt.

Prognoser för framtida elproduktion är en viktig del av underlaget för att fastställa kärnavfallsavgiften. MKG med föreningar menar att Riksgälden helt riktigt anser att reaktorägarnas prognoser för framtida elproduktion inte är tillfredsställande som underlag och följaktligen gjort egna analyser hos myndigheten för att ta fram prognoser.

MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner menar dock att Riksgäldens angreppssätt, som liksom reaktorägarnas utgår från historisk produktion, är otillräcklig. Föreningarna menar att den framtida elproduktionen från återstående kärnkraftreaktorer är så beroende av elmarknads- och elsystemutvecklingen att dessa aspekter måste tas med i en prognos.

Föreningarna listar i sitt yttrande några faktorer som en sådan utveckling av prognoserna bör ta hänsyn till. En viktig sådan är den snabba utbyggnaden av vindkraft som tar plats i elsystemet och påverkar vilken effekt kärnkraften kan köras på.

En annan utveckling som MKG med föreningar tar upp i sitt yttrande till Riksgälden rör hur mycket el som kan produceras i det svensk-norska vattenkraftsystemet. Klimatutvecklingen förutspår att det kommer att regna mer i Norden. I år har vattenmagasinen varit mer fulla än ett normalår och det har producerats och produceras mer vattenkraftsel än vanligt. Även detta pressar ner elpriserna och gör det svårt att driva kraftverk med höga rörliga kostnader, såsom kärnkraft, lika mycket som ägarna skulle vilja. På så vis blir även denna utveckling viktig för att förstå hur mycket kärnkraften kan köras i framtiden.

Efter fortsatt beredning på myndigheten lämnar Riksgälden ett förslag på kärnavfallsavgifter och finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerheter) för 2021 till regeringen senare i år.

Läs hela remissvaret till Riksgälden från MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner:

Yttrande till Riksgälden från MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner, 200824 >>

 

Länkar:

Nyhet om att Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 är ute på remiss, 200612 >>

Riksgäldens remiss den 12 juni 2020:

Följebrev till Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, 200612 >>

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, 200612 >>

Bilagor:

1. Granskning av EEF >>
2. Granskning av osäkerhetsanalysen i Plan 2019 >>
3. Granskning av prognoser för elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken 2021-2035 >>
4. Beräkning av merkostnader >>

Riksgälden kommer endast föreslå kärnavfallsavgifter för 2021, 200508 >>

Information om Riksgäldens arbete med kärnavfallsavgifter på Riksgäldens hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Riksgälden arbetar med förslag på nya kärnavfallsavgifteter – remiss senare i år, 200218 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att industrin lämnat in Plan 2019 till Riksgälden, 191001 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >>

På MKG:s hemsida om kärnavfallsavgifter och säkerheter >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev