MKG skickar synpunkt till SSM:s arbete med nya föreskrifter för kärnavfallsförvar

Efter flera års arbete med att ta fram förslag på nya föreskrifter för kärnavfallsförvar skickade Strålsäkerhetsmyndigheten SSM den 1 februari ut ett förslag på en remiss till kärnkraftindustrin. Det kommer en bredare remiss senare, men Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 29 maj in en synpunkt som föreningen menar är bra kommer in tidigt i processen. Synpunkten rör riskgränsen för för ett fåtal individer jämfört med större befolkningsgrupper i en säkerhetsanalys för kärnavfallsförvar. Komplettering: Fortums och kärnavfallsbolaget SKB:s svar finns nedan.

MKG skriver följande i ett meddelande till SSM:

"I 2 kap. om värdering av det geologiska förvarets skyddsförmåga har en generella riskgränsen i 2 § om värdering avseende exponering av allmänheten för joniserande strålning behållits till 10-6. Detta är bra.

Däremot har formuleringen om en riskgräns på 10-5 för ett fåtal individer som förut fanns i de allmänna råden för motsvarande föreskrift nu förts in i själva föreskriften.

Avsikten är förmodligen att göra det lättare att juridiskt värdera de scenarier för oavsiktligt intrång med t.ex. ev borrad brunn som används för prövningen av industrins säkerhetsanalys för kärnbränsleförvaret. Men frågan är om detta är ett exempel som är viktigt nog för att ha med som ett kriterium i föreskriften.

Att ett fåtal individer ska dricka vatten ur en brunn under en kort tid i ett flertusenårigt perspektiv är knappast av vikt för kärnbränsleförvarets säkerhet. Dessutom finns det en betydande risk att ett stort antal individer under en längre tid, kanske hundratals år eller längre, dricker vattnet som kommer upp ur brunnen. SSM bör fundera på om det är användbart att ha en särskild riskgräns för ett fåtal individer med i föreskriften."

Meddelandet finns nedan.

Komplettering: SSM har registrerat MKG.s synpunkter i diarienumret SSM2022/2162. Där har även remissvar med synpunkter från Fortum den 30 maj 2023 och kärnavfallsbolaget SKB den 30 maj 2023 och den 31 augusti 2023 registrerats Dessa finns nedan.

 

Länkar:

MKG synpunkt i SSMs underhandsremissen av nya föreskrifter för geologiska slutförvar, 230529 >>

Komplettering:

Fortum synpunkter gällande föreskrifterna ÖKTA-KAD SF-KAD, 230530>>

SKB svar på underhandsremiss av förslag till föreskrifter SSMFS ÖKTA-KAD och SSMFS SF-KAD, 230530 >>

SSMFS SF-A Remisslogg - underhandsremiss SKB (Excelfil), 230530 >>

SKB följebrev kompletterande remisskommentarer på förslag till föreskrifter SSMFS ÖKTA-KAD och SSMFS SF-KAD, 230831 >>

SSMFS SF-A Remisslogg - kompletterande underhandsremiss SKB (Excelfil), 230831 >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nya SSM-föreskrifter för kärnavfallsförvar på industriremiss, 230201 >>

MKG svarar på SSM:s remiss med förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall, 210512 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev