MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en skrivelse till kärnavfallsbolaget SKB. I brevet har föreningen synpunkter på bolagets vetenskaplighet och på behovet av ökad öppenhet i dess forskningsarbete. MKG hänvisar även till de anteckningar från ett möte mellan SSM och kärnavfallsbolaget i juni där det angavs att bolaget endast publicerar resultat bolaget "kan förstå och litar på". MKG hänvisar i brevet även till upptäckten att SKB avsiktligt dolt forskningsresultat gällande kopparkorrosion i MiniCan-projektet i Äspö-laboratoriet. I brevet analyseras detta fusk med redovisning av forskningsresultat och en diskussion förs om syrgasfrihet i försöket. MKG anser även att när ett av försökspaketen i MiniCan-projektet ska tas upp i början av 2011 för att kontrollera korrosionshastigheterna i projektet så måste det ske med högsta transparens. Slutligen begär MKG att kärnavfallsbolaget börjar lämna ut liknade konsultrapporter och andra nu interna dokument som behövs för att kunna granska och bedöma vetenskapligheten av SKB:s forskningsarbete.

UPPDATERING: Länk till nyhet om SKB:s svar finns längst ned

Skrivelsen finns för nerladdning nedan. Även de rapporter som det hänvisas till i brevet finns nedan. Separat har MKG lagt upp en nyhet med hela innehållet i det diarienummer (2009:4300) som Strålsäkerhetsmyndighet har lagt upp för sitt projekt att granska kvalitetssäkringen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning i Äspö-laboratoriet. Länk finns nedan.

Brevet inleds med följande sammanfattning:
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar kärnavfallsbolaget SKB:s beslut att den 29 oktober i oförändrat skick offentliggöra två rapporter från konsultbolaget Serco Technical and Assurance Services rörande MiniCan-projektet. MKG konstaterar dock att rapporterna tydligt visar att SKB i samarbete med konsultbolaget velat dölja de problem med kopparkorrosion i en syrgasfri miljö som uppmätts i försöket.

De aktuella konsultrapporterna fick Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, konsulter och myndighetsexperter ta del av under våren 2010 i samband med myndighetens granskning av bolagets kvalitetssäkring av dess kopparkorrosionsforskning. SKB ansåg då att rapporterna endast var interna och ville inte lämna ut dem. Granskningen visade att en del av de resultat från MiniCan-projektet i Äspölaboratoriet inte redovisats i den offentliga rapport från projektet som SKB tidigare publicerat (SKB TR-09-20). MKG menar att efter det att de två konsultrapporterna slutligen offentliggjorts går det att konstatera att döljandet av mätdata gjorts på ett avsiktligt och vilseledande sätt i den offentliga rapporten SKB TR-09-20. MKG anser att det som skett är att betraktas som vetenskapligt fusk i redovisning av forskningsresultat.

MKG vill påpeka att även de korrosionshastigheter som SKB i sin externa rapport valt ut att redovisa är mycket höga med tanke på att syrgasfrihet samtidigt anges har uppmätts i experimenten. Vid syrgasfrihet ska korrosionshastigheten för koppar enligt SKB:s modellvärld vara minst hundratals gånger lägre.

Kärnavfallsbolaget SKB har meddelat att de med stöd av konsultbolaget Serco Technical and Assurance Services avser att ta upp ett av försökspaketen (nummer 3) i MiniCan-projektet i början av 2011. Detta för att undersöka hur den uppmätta kopparkorrosionen ser ut inne i försöksutrustningen. MKG anser att med tanke på det som avslöjats måste detta arbete ske under full insyn av oberoende observatörer.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att kärnavfallsbolaget SKB:s hantering av vetenskapligheten i dess arbete måste förbättras avsevärt. Av intresse är i detta avseende de minnesanteckningar som förts på ett möte mellan SSM och bolaget i juni 2010 och där bolagets syn på vetenskaplighet diskuteras. Där anges att kärnavfallsbolaget har som policy att ”enbart rapportera data som man kan förstå och litar på”, något som MKG finner oacceptabelt. Minnesanteckningarna finns med som bilaga i MKG.s brev och även separat nedan.

MKG menar att om kärnavfallsbolaget SKB menar allvar med sitt tal om vetenskaplighet och transparens bör bolaget offentliggöra alla rapporter, inklusive konsultrapporter, som redovisar genomförande och resultat från försök som genomförs i Äspö-laboratoriet. MKG begär att bolaget börjar med att offentliggöra en lista över alla rapporter i den s k IPR-serien (International Progress Reports) som rör forskning vid Äspö-laboratoriet och sedan lägger ut alla rapporterna på SKB:s hemsida. Dessutom begär MKG att SKB lämnar ut en lista på alla rapporter som genom åren lämnats till bolaget från konsultbolagen Clay Technology AB, Kemakta Konsult AB och Rosborg Consulting, samt forskargrupperna ledda av Martin Bojinov, Department of Physical Chemistry, University of Chemical Technology and Metallurgy, och Iva Betova, Department of Chemistry, Technical University of Sofia, bägge i Sofia i Bulgarien. Slutligen begär MKG att SKB till Strålsäkerhetsmyndigheten skickar alla rapporter som rör LOT-projektet i Äspö-laboratoriet och som producerats av konsultbolagen Clay Technology AB och Rosborg Consulting, de rapporter från Serco Technical and Assurance Services som varit underlag för rapporten SKB TR-05-06 ”Galvanic corrosion of copper-cast iron couples” samt referens 18 i rapporten “Miniature Canister (MiniCan) Corrosion Experiment - Progress Report 2 for 2008-2009, SERCO/TAS/E.003110.02/Issue 01” med titeln “N.R. Smart, Minutes of Model Canister Planning Meeting, 2 June 2009, SKB offices, Stockholm”.

Länkar:

MKG:s brev till SKB ”Nödvändighet av ökad öppenhet i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsarbete, 101103 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att konsultrapporterna från Serco släppts, 101029 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM-rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion, 100825 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s diarienummer 2009/4300, 101112 >>

Serco:s konsultrapport "Miniature Canister (MiniCan) Corrosion Experiment Progress Report 1 for 2008-2009, June 2009 >>

Serco:s konsultrapport "Miniature Canister (MiniCan) Corrosion Experiment Progress Report 2 for 2008-2009, February 2010 >>

SKB:s resultatrapport från MiniCan-projektet ”SKB TR-09-20 Miniature canister corrosion experiments - results of operations to May 2008", juli 2009 >>

SSM:s rapport 2010:17 ”Quality assurance review of SKB’s copper corrosion experiments” av Tamara D .Baldwin och Timothy W .Hicks, Galson Sciences Ltd >>

SKB:s rapport “Äspö Hard Rock Laboratory, Status Report, January – April 2010” från oktober 2010 >>

Minnesanteckningar från SSM och SKB:s möte “Möte om kvalitetsgranskning korrosionsförsök LOT och MINICAN, 2010-06-17”, 100628 >>

Uppdatering: Länkar framåt, se nedan!

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB svarar på MKG:s skrivelse om vetenskaplighet och öppenhet, 101119 >>

Nyhet om att SKB bara släpper några hemliga forskningsrapporter om kärnavfall, 101119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter, 101215 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev