MKG upprepar att OKG:s ansökan om ett utökat markförvar bör avslås

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 februari skickat in ett andra yttrande i sak till mark- och miljödomstolens prövning av ett nytt markförvar i Oskarshamn. OKG AB har ansökt om att få tillstånd att förvara 18 000 m2 kortlivat mycket lågaktivt avfall i förvaret under 25 års tid, mestadels rivningsavfall. Markförvar i form av enkla deponier har funnits vid Oskarshamns kärnkraftverk sedan 1980-talet. Efter en remittering av ansökan under våren 2022 samt ett kompletterande underlag från OKG kungjorde domstolen ansökan den 30 juni 2022. MKG skickade in ett första yttrande i sak den 30 augusti. I länken till nyheten om det yttrandet finns även andra yttranden. OKG skickade in ett yttrande den 20 januari 2023. Uppdatering: Domstolen planerar huvudförhandling i målet den 3 maj. Uppdatering 2: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fått anstånd för att komma med ett yttrande till den 13 mars. Ett yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län finns för nedladdning. Uppdatering 3: SSM lämnade ett yttrande den 10 mars till domstolen. Kärnavfallsbolaget SKB ska yttra sig innan den 23 mars.

I yttrandet vidhåller MKG det som sagts i det första yttrandet i sak vad gäller brister i samrådet, brister i komplettering av ansökan, krav på en rigorös miljöbalksprövning, lokaliseringsfrågan, risk för miljöskador på grund av utsläpp, risk för intrång, möjlig alternativ hantering och behov av ekonomisk säkerhet.

Föreningen vidhåller därmed även följande yrkanden:
1.    att domstolen i första hand avslår sökandens ansökan
2.    att domstolen i andra hand avvisar ansökan

I det nya yttrandet framför MKG synpunkter på lokaliseringsfrågan och risk för intrång, alternativ till förvaret och risker för läckage.

Uppdatering: Det har även framkommit att mark- och miljödomstolens plan är att det ska vara en huvudförhandling i målet den 3 maj i Oskarshamn. Se den preliminära förhandlingsordningen nedan.

Uppdatering 2: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har fått anstånd för att komma med ett yttrande till den 13 mars. Ett yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län finns för nedladdning. Länsstyrelsen vill med ett villkor förstärka möjlighet till kontroll av verksamheten och vidta underhållsåtgärder även efter att tillståndet löpt ut.

Uppdatering 3: SSM skickade in ett yttrande till domstolen den 10 mars. De synpunkter som kvarstår för myndigheten är framför allt frågan om markförvarets tekniska utformning gällande bottenkonstruktionen (att anlägga ett geomembran över den geologiska barriären) och behovet av att begränsa mängden brännbart avfall i förvaret för att undvika sättningar i konstruktionen på lång sikt. SSM menar med stöd av ett yttrande från SGI att det är ett problem att använda ett geomembran i botten av deponin, och menar att domstolen bör överväga att villkora frågan om inte OKG tydligare presenterar vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minimera mängden brännbart avfall.

 

Länkar:

MKG:s andra yttrande i sak till domstolen med synpunkter på OKG:s komplettering, 230215 >>

OKG:s yttrande över tidigare inkomna yttranden, 230120 >>

Preliminär förhandlingsordning inför huvudförhandlingen, 230206 >>

Yttrande från Länsstyrelsen i Kalmar län, 230213 >>

Yttrande från SSM, 230310 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

MKG vill att OKG:s ansökan om ett utökat markförvar avslås (första yttrandet i sak), 220830 >>

Mark- och miljödomstolen kungör ansökan om markförvar i Oskarshamn, 220630 >>

OKG kompletterar ansökan om ett utökat markförvar i Oskarshamn, 220630 >>

MKG saknar alternativredovisningar i OKG:s ansökan om utökat markförvar för mycket lågaktivt kärnavfall, 220228 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev