MKG vill att OKG:s ansökan om ett utökat markförvar avslås

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat in ett yttrande i sak till mark- och miljödomstolens prövning av ett nytt markförvar i Oskarshamn. OKG AB har ansökt om att få tillstånd att förvara 18 000 m2 kortlivat mycket lågaktivt avfall i förvaret under 25 års tid, mestadels rivningsavfall. Markförvar i form av enkla deponier har funnits vid Oskarshamns kärnkraftverk sedan 1980-talet. Efter en remittering av ansökan under våren 2022 samt ett kompletterande underlag från OKG kungjorde domstolen den 30 juni ansökan. Förutom MKG:s yttrande kan du ladda ner även yttranden från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Länsstyrelsen Kalmar län och Oskarshamns kommuns nedan. SSM har fått anstånd till den 31 oktober.

MKG yrkar på följande:
1. att domstolen i första hand avslår sökandens ansökan
2. att domstolen i andra hand avvisar ansökan

Grunderna för MKG:s talan finns att läsa i föreningens yttrande länkad nedan. Yttrandet tar bl.a. upp brister i samrådet, brister i kompletteringen, att deponier inte längre är en tidsenlig hantering av avfall och möjliga alternativa hanteringsvägar för avfallet.

 

Länkar:

MKG:s yttrande till domstolen med synpunkter på OKG:s komplettering, 220830 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande, 22XXXX >> (ännu ej inskickad)

Länsstyrelsen Kalmar läns yttrande, 220812 >>

Oskarshamns kommuns yttrande 220811 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Mark- och miljödomstolen kungör ansökan om markförvar i Oskarshamn, 220630 >>

OKG kompletterar ansökan om ett utökat markförvar i Oskarshamn, 220630 >>

MKG saknar alternativredovisningar i OKG:s ansökan om utökat markförvar för mycket lågaktivt kärnavfall, 220228 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev