MÖD gav länsstyrelsen i huvudsak rätt om villkor för SFR-tillbyggnad

Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade den 11 januari 2023 mark- och miljödomstolens beslut den 21 december 2022 att ge tillstånd med villkor för existerande förvaret för radioaktivt driftavfall, SFR och ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning, SFR 2. Överklagandet har prövats av mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea hovrätt som den 7 november 2023 meddelade en dom i målet (Svea HR M 950-23) som i huvudsak var till länsstyrelsens fördel. 

Länsstyrelsen har velat att domstolen ändrar ett villkor i beslutet så att energieffektivisering får en större vikt i projektet samt att ett nytt villkor tillförs om att krossar och sorteringsverk ska drivas med el från det fasta elnätet. Domstolen beslutade följande:

"1.    Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens deldom endast på följande sätt.

A. Villkor 17 ska ha följande lydelse.

Åtgärder ska i skälig utsträckning successivt vidtas för att effektivisera energi-användningen. Bolaget ska senast fyra år efter återupptaget driftskede för den utbyggda anläggningen ge in en energihushållningsplan till tillsynsmyndigheten. I planen ska redovisas bolagets arbete med energieffektivisering. Planen ska därefter revideras fortlöpande och ges in till tillsynsmyndigheten vart fjärde år, eller med annat intervall som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Av energihushållningsplanen ska åtminstone följande framgå.

-    Vilka åtgärder som är tekniskt möjliga att genomföra samt kostnaderna och energibesparingen för dessa.

-    Kostnadskalkyler omfattande minst total investeringskostnad och återbetalningstid, grundade på åtgärdernas livscykelkostnader.

-    Vilka åtgärder som har genomförts och bedömning av vilka åtgärder som är skäliga att genomföra kommande fyraårsperiod samt en motivering till varför övriga redovisade åtgärder inte bedöms skäliga.

B. Under rubriken ”Bemyndiganden” ska det läggs till en ny punkt, punkten B.6, med följande lydelse. 

B.6  skäliga villkor om vilka åtgärder, framtagna inom ramen för energi-hushållningsplanen enligt villkor 17, som ska genomföras och inom vilken tid.

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet i övrigt."

Beslutet är det som länsstyrelsen ville ha för villkor 17. Länsstyrelsen hade även föreslagit ett nytt villkor 21 om att krossar och sorteringsverk ska drivas med elström från det fasta elnätet. Det gick inte domstolen med på.

 

Länkar:

MÖD:s dom i mål Svea HR M 950-23, 231107 >>

Dagboken i mål Svea HR M 950-23, 231116 >>

Länsstyrelsen i Uppsala län:s utveckling av överklagandet med villkorsförslag, 230216 >>

Mark- och miljödomstolens dom där de ursprungliga formuleringarna finns, 221221 >>

Tidigare nyheter om SFR-prövningen på MKG:s hemsida:

Länsstyrelsen i Uppsala län överklagar villkor i SFR-tillståndet till MÖD, 230111 >>

Mark- och miljödomstolen ger SFR 2 tillstånd enligt miljöbalken utan villkor att ta upp det feldeponerade avfallet ur nuvarande SFR, 221221 >>

Huvudförhandlingen om villkor för SFR 2 avslutad: MKG med medlemsföreningar vill ha villkor om att ta upp det feldeponerade avfallet, 221201 >>

SSM:s föreläggande till SKB, 221017 >>

SKB bemöter synpunkter på föreslagna villkor för SFR-2, 220916 >>

SSM vill inte att strålsäkerhetsfrågor ska ingå i villkorsprövningen av SFR 2, 220627 >>

MKG med medlemmar lämnar synpunkter på SFR till miljödomstolen, 220615 >>

Mark- och miljödomstolen har tagit fram en tidsplan för målet om SFR 2, 220502 >>

SKB har lämnat yrkanden och villkorsförslag om SFR 2 till domstolen, 220331 >>

Regeringen godkänner utbyggnaden av SFR i Forsmark, 211222 >>

Mark- och miljödomstolen yttrar sig till regeringen om SFR, 191113 >>

Huvudförhandling i SFR- målet avslutas – Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ser fortfarande risk att förvaret läcker ut radioaktiva ämnen till havet, 191002 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev