Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer SSM i kraven om ett nytt kylsystem för ett utökat Clab

Kärnavfallsbolaget SKB har efter regeringens beslut om tillstånd för ett utökat mellanlager, Clab, inte velat ta med ett förbättrat kylsystem för anläggningen i den pågående fortsatta beslutsprocessen i mark- och miljödomstolen. Bolaget anser inte att de nya kylsystemen tillhör den del av ansökan som rör kapacitetsökningen av Clab från 8 000 till 11 000 ton använt bränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM menar att lagring kan påbörjas parallellt med genomförandet av förbättrad kylning, men åtgärderna bör enligt myndighetens uppfattning genomföras så snart som praktiskt möjligt. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG stödjer SSM:s ståndpunkter i det yttrande dom föreningarna skickade till domstolen den 24 mars. 

Mark- och miljödomstolen kungjorde den 4 januari kärnavfallsbolaget SKB:s begäran om deldom, d.v.s. ett separat tillstånd, i ärendet om en utökad lagringskapacitet för mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG skickade in sina synpunkter på bolagets synpunkter och yrkanden om villkor den 24 mars. 

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har i myndighetens yttrande till domstolen redan den 10 mars, liksom i tidigare yttranden från december, lyft frågan att bolaget inte har med en ny anläggning för luftkylning av mellanlagret i begäran om deldom. SSM anser därför att den anläggningsbeskrivning som bolaget har lämnat till domstolen inte stämmer överens med den som regeringen gav tillåtlighet för och att de ursprungliga planerna om förbättrad kylning ska uppföras, även om det kan ske parallellt med starten av den ökad lagring.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer SSM i denna uppfattning. Föreningarna påpekar att när mer bränsle placeras i Clab utan att deponeringsbassängernas volym öka så ökar vikten av att kylningen fungerar eftersom en brist på kylning kan leda till att bränslet skadas och radioaktiva ämnen frisläpps.

Föreningarna underkänner kärnavfallsbolaget SKB:s hänvisning till att beskrivningarna om ett nytt kylsystem hör till den del av prövningen som rör inkapslingsanläggningen Clink, vilken är planerad att byggas intill Clab. Föreningarna menar att en eventuell rättsprövning och överklaganden av det gemensamma målet för både kärnbränsleförvaret och Clink med all sannolikhet kommer att ta flera år och skulle därmed fördröja införandet av kylsystemet.

Föreningarna avslutar yttrandet med att påpeka att mellanlagring i vattenbassänger inte längre är bästa möjliga teknik, vilket bör påverka eventuella framtida ändringar av verksamheten vid Clab. Numera mellanlagras internationellt använt kärnbränsle när nya anläggningar byggs oftast i torrbehållare som inte behöver aktiv kylning.

Domstolen har bett SKB bemöta SSM:s krav på bättre kylning senast den 31 mars. Den 25 mars är sista datum för yttranden efter kungörelsen. Nästa steg i domstolens tidsplan är att ge sökanden till den 14 april på sig att bemöta övriga aktörers synpunkter. Domstolen kan därefter eventuellt kungöra en huvudförhandling som kommer att äga rum i Oskarshamn 24-25 maj. Domstolen kan preliminärt komma med ett avgörande i juni-juli.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens Jordens Vänners och MKG:s yttrande 220324 >>
Bilaga:
Debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Elkris kan följa cementkrisen – fatta beslut om kärnavfallet” av SKB:s VD Johan Dacht, 210814 >> 

SSM:s yttrande, 220310 >>

Här kan du hitta fler yttranden som lämnats in till domstolen >>

Domstolen ber SKB bemöta SSM:s krav på bättre kylning av Clab, 220317 >>

Clab-ärendet kungörs av domstolen och en tidsplan är fastställd, 220104 >>

SSM och SKB i bråk i domstolen om ny kylanläggning, 211223 >>

SKB yttrar sig till miljödomstolen om kapacitetsökningen av Clab, 211215 >>

Regeringen: Ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev