Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tillsammans skickat in en ansökan om rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan rör regeringens beslut den 27 januari 2022 både enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Föreningarna anser att besluten strider mot miljöbalkens rättsregler och bygger på felaktiga bedömningar. Föreningarna menar att de kvarstående osäkerheterna rörande den långsiktiga strålsäkerheten är allt för stora.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) godkände den 27 januari 2022 kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan från 2011 om att få bygga ett kärnbränsleförvar vid Forsmarks kärnkraftverk och en inkapslingsanläggning, Clink, i anslutning till mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, vid Oskarshamns kärnkraftverk. Regeringen gav i och med detta tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen.

Den 27 april har föreningarna Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickat in en gemensam ansökan om rättsprövning av besluten till Högsta förvaltningsdomstolen och anför att besluten i första hand upphävs, i andra hand upphävs och återförvisas till regeringen. Till ansökan bifogas 48 bilagor. Föreningarna sammanfattar i ansökan:

”Sammanfattningsvis anser föreningarna att regeringens två beslut bör prövas och upphävas av Högsta förvaltningsdomstolen, då besluten strider mot miljöbalkens rättsregler och bygger på felaktiga faktabedömningar. Dessutom har förfarandefel förekommit i och med att någon Natura 2000-prövning inte skett.

Regeringens tillåtlighetsbeslut är inte förenligt med miljöbalken eftersom de kvarstående osäkerheterna är alltför stora beträffande den ansökta anläggningens förmåga att hålla människor och miljön säker från farliga stråldoser under den mycket långt utsträckta tidsperiod det är frågan om. Sökanden har inte kunnat visa att den sökta verksamheten kan klara av kraven som följer av de allmänna hänsynsreglerna jämfört med riskkriteriet i 5 § SSM:s föreskrifter i SSMFS 2008:37. Ansökan med kompletteringar når inte upp till beviskraven sett tillsammans med kunskapskravet och försiktighetsprincipen i andra kap.miljöbalken. Ett viktigt skäl är den vetenskapliga kritiken från forskare från KTH:s institution för yt- och korrosionsforskning och osäkerheten kring kopparmaterialets hållbarhet under den långa tidsrymd det är frågan om, då det använda kärnbränslet ska förvaras i kapslar med väggar av endast 5 cm tjock koppar.

Föreningarna anför vidare brister i miljökonsekvensbeskrivningen, platsvalet och betydande påverkan på närliggande Natura 2000-områden. Sammantaget innebär bristerna i miljöbalkshänseende att tillstånd inte heller är förenligt med kärntekniklagen.”

Föreningarna har under regeringsprövningen, med stöd av yttranden från oberoende vetenskaplig expertis till regeringen, betonat att det i inte är tillfört ny information som uppfyller det krav som mark- och miljödomstolens i januari 2018 ställde i domstolens yttrande till regeringen om kompletteringsbehov. Den information som kärnavfallsbolaget tillförde regeringsprövningen våren 2019 var endast en upprepning av tidigare information och ställningstaganden. Detta betyder att regeringen i första hand tog ett politiskt beslut utan hänsyn till betydande vetenskapliga brister när kärnbränsleförvret godkändes. Kapselns säkerhet borde ha varit en prioriterad fråga av regeringen och det fanns ingen anledning att påskynda ett beslut.

Eftersom vetenskapen fortsätter att arbeta oberoende av politiska beslut är det troligt att det av regeringen godkända projektet kommer att stoppas i framtiden. Risken för att pengarna som behövs för att bygga ett verkligt säkert förvar förslösas på fel teknik är tydlig. När det visar sig att projektet inte kan fullföljas måste fokus snarast läggas på att både utreda alternativa kapselmaterial och att snabbt utreda förutsättningarna för att i stället använda förvarsmetoden djupa borrhål med deponering av det använda kärnbränslet på mellan 3-5 km djup. Metoden kan bli miljömässigt säkrare, ger mindre risker för intrång och kan dessutom var mindre kostsam än förvaring i gruvgångar som i kärnkraftindustrins metod.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen m.fl. begäran om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen, 220427 >>

Bilagor till yttrandet 1-48, se nedan.

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln, 211229 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

--------

Naturskyddsföreningen m.fl. begäran om rättsprövning till Högsta förvaltningsdomstolen, 220427 >>

Bilagor till begäran om rättsprövning: 

1-6. Fullmakter att företräda föreningarna
7. Yttrande i sak från SSM, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 406, 160629 >>
8. SSM:s remissvar till regeringen om kapselfrågor och LOT, M2018-00217-208, 211015 >>
9. KTH-forskare och Jan Linder yttrande till regeringen, M2018-00217-070, 190913 >>
10. Naturskyddsföreningen och MKG yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 1 av 2 med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 770, 171013 >>
11. Naturskyddsföreningen och MKG yttrande om SSM:s interna kapseldiskussion 2 av 2 med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 797, 171023 >>
12. “Exploratory what-if analysis of some debated canister failure modes in the review of a licence application for the construction and operation of a spent nuclear fuel repository in Sweden” B. Strömberg et al, Advances in Geosciences, vol. 49, ss. 67–75, 2019 >>
13. ”Strålsäkerhetsmyndighetens egen expert kritisk – slutade”, SVT Nyheter Uppland, 180124 >>
14. ”Strålsäkerhetsexpert kritiserar beslut om slutförvar av kärnavfall”, Sveriges Natur, 220211 >>
15. Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 842, 180123 >>
16. “Review of SKBs Supplementary Information on copper canister integrity issues” P. Szakálos & C. Leygraf, SSM2019-2484-8, 190919 >>
17. “SSM’s external experts’ reviews of SKB’s report on supplementary information on canister integrity issues”, SSM Technical Note 2019:22, November 2019 >>
18. C. Leygraf KTH yttrande regeringen över kärnbränsleförvarsansökan, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 158, 210326 >>
19. “Measurement of Parameter Values for Predicting Corrosion Phenomena on Copper in Swedish HLNW Repositories Phase IV: Impact of Chloride Ion on the Passivity and Pitting of Copper”, D. Macdonald et al., SSM Rapport 2016:30, September 2016 >>
20. "Fundamental Studies on the Pitting of Copper in Sweden's Proposed High Level Nuclear Waste Repository", Agreement Research Assignment, Digby Macdonald, Berkeley, 200821 >>
21. Presentation till SSM “Progress in Understanding the Corrosion of Oxygen-Free, Phosphorous Copper vs Pure Copper”, Digby Macdonald, UC Berkeley, 220224 >>
22. Yttrande i sak till regeringen Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 165, 210611 >> (med 25 bilagor, vilka är länkade längre ner på sidan)
23. Yttrande Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG om vikten av LOT-försöket, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 212, 211104 >>
24. Naturskyddsföreningen och MKG samrådsinlaga kopparkorrosion, lererosion och rapporter med bilagor 101215 >>
25. Naturskyddsföreningens och MKG:s första yttrande om kompletteringar med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 146, 120601 >>
26. Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande om kompletteringar med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 274, 131015 >>
27. Naturskyddsföreningens och MKG:s sammanfattande yttrande om kompletteringar, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 335, 150626 >>
28. Naturskyddsföreningens och MKG:s sammanfattande yttrande om kompletteringar (bilagor), Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 336, 150626 >>
29. Naturskyddsföreningens och MKG:s första yttrande i sak med bilagor, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 401, 160531 >>
30. Naturskyddsföreningens och MKG:s andra yttrande i sak, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 486, 170214 >>
31. Naturskyddsföreningens och MKG:s presentation på huvudförhandlingen om säkerhet efter förslutning, platsval och metodval, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 640-644, 170908 >>
32. Yttrande från initierad grupp av forskare vid KTH, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 382, 160417 >>
33. Yttrande från KTH Chemistry, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 383, 160420 >>
34. Yttrande från KTH, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 469, 170212 >>
35. Yttrande från KTH, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 590, 170830 >>
36. Presentation av KTH vid huvudförhandling, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 645, 170908 >>
37. Presentation av KTH vid huvudförhandling om kvarvarande osäkerheter, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 690, 170914 >>
38. Yttrande från Kärnavfallsrådet, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 402, 160531 >>
39. Remissvar från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-076, 190930 >>
40. Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-081, 191030 >>
41. Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-086, 191119 >>
42. Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-098, 200122 >>
43. Yttrande i sak från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-102, 200227 >>
44. Komplettering av yttrande Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, M2018-00217-107, 200428 >>
45. Analys från KTH av kärnbränsleförvarsfrågan, M2018-00217-019, 180426 >>
46. KTH-forskare m.fl. skrivelse till Annika Strandhäll, M2018-00217-220, 211229 >>
47. Kärnavfallsrådets kommentarer till SKB:s bemötande av remissyttrande, M2018-00217-215, 211201 >>
48. PM från SSM 190205 - Miljöbalken och strålsäkerheten - Olika prövningsordningar - samma mål Stefan Rubenson, M2018-00217-36, 190128 >>

Bilagor till Bilaga 22. Yttrande i sak till regeringen Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG, Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt M 1333-11, aktbil 165, 2021-06-11:

1. Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan 190930 >>
2. Korrosionsforskare KTH + J Linder yttrande kärnbränsleförvarsansökan 180426 >>
3. Korrosionsforskare KTH + J Linder yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan 190913 >>
4. Korrosionsforskare KTH + J Linder komplettering yttrande kärnbränsleförvarsansökan 191122 >>
5. C Leygraf KTH yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan 210326 >>
6. Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökningarna 191028 >>
7. Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande till regeringen över kärnbränsleförvarsansökan 191119 >>
8. Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande kärnbränsleförvarsansökan 200122 >>
9. Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG yttrande i sak kärnbränsleförvaret och LOT 200227 >>
10. Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG komplettering yttrande i sak kärnbränsleförvaret och LOT 200428 >>
11. The most important comments to the SKB LOT-report TR-20-14 Szakalos Leygraf KTH 201123 >>
12. MKG first input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 201008 (corrected) >>
13. MKG svar på frågor från SSM till MKG angående första skrivelse om LOT 201028 >>
14. MKG second input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 201109 >>
15. MKG third input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 201211 >>
16. Correction and follow-up comments MKG Third input from MKG to the SSM quality assurance review of the SKB LOT project corrosion results 201217 >>
17. MKG fourth input to SSM review of SKB LOT results autumn 2020 210305 >>
18. MKG Övergripande synpunkter på SSMs arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor) 201211 >>
19. Rättelse och komplettering MKG Övergripande synpunkter på SSMs arbete med kvalitetsgranskningen av LOT-försöket (med bilagor) 201217 >>
20. Comments to the LOT-QA report Szakalos Leygraf KTH 210226 >>
21. Skrivelse SSM GD regeringen Granskning av LOT-försöket 210311 >>
22. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB-s analys och rapportering av kopparkorrosionsresultat från försökspaketen A3 och S2 i LOT-projektet vid Äspölaboratoriet 210310 >>
23. MKG PM Svensk kärnkraft hotas inte förrän kring 2030 om inte kärnbränsleförvarsansökan godkänns 210310 >>
24. Kärnavfallsrådet skrivelse till regeringen Prövning och särskiljning av slutförvarssystemet 210323 >>
25. SKB kärnavfallskommunerna samarbetsavtal 090406 med bilagor >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev