Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar åter begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet till HFD

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari 2023 kompletterande föreningar ansökan. Den 8 maj 2023 skickade föreningarna in ännu en komplettering.

I den nya kompletteringen påvisar föreningarna att det utförts forskning på KTH som visar på nya intressanta resultat. Resultaten som finns i en vetenskaplig artikel från slutet av 2022 visar att det kan finns betydande problem för den långsiktiga integriteten för kopparkapseln som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret. Genom att dessutom redovisa den vetenskapliga korrespondens som följt på publicering av artikeln påvisas att kärnavfallsbolaget SKB och de forskare som bolaget anlitar inte tar de nya resultaten på allvar. Därmed finns det ytterligare stöd för att det finns en kunskapsbrist om kopparkapselns funktion, något som inte kan åtgärdas av ett kärnavfallsbolag som inte har intresse för kunskapsutveckling som kan leda till att det avslöjas att koppar inte är ett lämpligt kapselmaterial.

Föreningarnas komplettering samt artikeln och korrespondensen i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science finns nedan.

I den tidigare kompletteringen den 27 januari 2023 lyfte föreningarna att det finns ytterligare stöd för att det finns en kunskapsbrist vad gäller funktionen av de konstgjorda barriärerna, särskilt kopparkapseln, i det kärnbränsleförvar som kärnavfallsbolaget SKB vill bygga i Forsmark.

I den ursprungliga begäran om rättsprövning den 27 april 2022 framförde föreningarna i huvudsak att det saknas tillräcklig kunskap om kärnbränsleförvarets samtliga barriärsfunktioner för att validera de antaganden som görs i modellerna i säkerhetsanalysen. Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken är ett villkor för att få tillstånd för kärnbränsleförvaret att tillräcklig kunskap finns vid den tidpunkt tillståndet ges. Dessutom måste försiktighetsprincipen efterlevas vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen m.fl. komplettering begäran om rättsprövning kärnbränsleförvar, 230508 >>

Bil 1 Penetration of corrosive species into copper exposed to simulated O2-free groundwater by time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) Yue et al Corrosion Science 210 (2023) >>

Bil 2 Comment on “Penetration of corrosive species into copper exposed to simulated O2-free groundwater by time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)” Hedin et al Corrosion Science 217 (2023) >>

Bil 3 Reply to comment on “Penetration of corrosive species into copper exposed to simulated O2-free groundwater by time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS)” Pan et al Corrosion Science 217 (2023) >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230127 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet om att regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

Nyhet om att Sveriges Naturs artikel: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Nyhet om att forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln, 211229 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev