Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet till HFD

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Naturskyddsföreningen Östhammar och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, begärde den 27 april 2022 rättsprövning av regeringens kärnbränsleförvarsbeslut till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Den 27 januari kompletterande föreningar ansökan.

I kompletteringen lyfter föreningarna ytterligare stöd för att det finns en kunskapsbrist vad gäller funktionen av de konstgjorda barriärerna, särskilt kopparkapseln, i det kärnbränsleförvar som kärnavfallsbolaget SKB vill bygga i Forsmark.

I den ursprungliga begäran har föreningarna i huvudsak framfört att det saknas tillräcklig kunskap om kärnbränsleförvarets samtliga barriärsfunktioner för att validera de antaganden som görs i modellerna i säkerhetsanalysen. Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken är ett villkor för att få tillstånd för kärnbränsleförvaret att tillräcklig kunskap finns vid den tidpunkt tillståndet ges. Dessutom måste försiktighetsprincipen efterlevas vid tillståndsprövningen enligt miljöbalken. Föreningarna sammanfattar vidare i kompletteringen:

”Regeringen har, som framgår av besluten att godkänna kärnbränsleförvaret, huvudsakligen tagit stöd i inställningen som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har att det finns förutsättningar för att förvaret ska bli tillräckligt säkert. SSM:s ställningstagande bygger på vad myndigheten kallar en ”helhetssyn” där de två konstgjorda barriärerna (kopparkapselnoch lerbufferten runt kapseln) samt den tredje barriären berget tillsammans alltid ger förutsättningar för tillräcklig långsiktig miljösäkerhet. De tre barriärerna fungerar enligt myndigheten tillsammans alltid som en tillräckligt robust isolering av det deponerade använda kärnbränslet för att förhindra att skadliga radioaktiva ämnen når människa och miljö. Därmed framställer myndigheten det som ointressant om kunskapen för om det finns tillräcklig kunskap om hur de individuella barriärerna fungerar.

Föreningarna gör gällande att myndigheten och regeringen inte visat att en sådan helhetssyn på de tre barriärerna verkligen innebär att ett lägre beviskrav avseende varje barriärs funktionssätt kan ställas. Det måste finnas tillräcklig vetenskapligt säkerställda grunder för att barriärerna vart och ett och tillsammans fungerar som tänkt i säkerhetsanalysen. Det är oklart om kunskapen om barriärerna lerbufferten och berget är tillräcklig, men föreningarna har i ansökan redan visat att kunskapen om kopparkapselns funktion och långsiktiga integritet inte är tillräcklig.”

I kompletteringen lyfter föreningarna i huvudsak ny information som framkommit i kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-22 som publicerades i slutet av september 2022 och den remisshantering som Strålsäkerhetsmyndigheten SSM genomfört. Föreningarna hänvisar till Kärnavfallsrådets yttrande som till regeringen och KTH:s yttrande till SSM, men framför i huvudsak det som Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG framför i ett Fud-yttrande till SSM den 20 januari:

”I yttrandet ges specifika synpunkter på kvarvarande kunskapsbrister rörande alla tre barriärernas funktion i kärnbränsleförvaret, med en fokus på bristerna vad gäller kunskapen om kopparkapselns långsiktiga integritet i relation till det som anges av sökanden i säkerhetsanalysen. I yttrandet föreslås även åtgärder som kan öka kunskapen om kopparkapseln, åtgärder som borde ha genomförts för många år sedan för att klargöra de osäkerheter som fortfarande finns om hur koppar (och lera) fungerar i en kärnbränsleförvarsmiljö.”

Två saker är av särskild vikt i yttrandet. För det första medger sökanden att den syrgas som stängs in i den omgivande bentonitleran i genomförda experiment med koppar och lera snabbt förbrukas. Det betyder att den förklaringsmodell som sökanden tidigare angett för att försöka klarlägga varför det sker en oförklarligt stor kopparkorrosion i olika experiment, bl.a. LOT-försöket i Äspölaboratoriet, nu slutgiltigt måste anses felaktig även enligt sökanden. Det är inte innesluten kvarvarande syrgas som orsakar korrosionen. Därmed är det uppenbart att det behövs en annan förklaringsmodell, med stor sannolikhet en där reaktionen mellan kopparytan och vattenmolekyler ingår. Föreningarna menar att det nu måste anses uppenbart att det inte finns en tillräcklig kunskap om hur kopparkapseln fungerar i en kärnbränsleförvarsmiljö för att godkänna ansökan.

För det andra har forskare vid KTH fortsatt att forska om hur koppar fungerar i en kärnbränsleförvarsmiljö och dessutom börjat använda mer avancerade forskningstekniker för att ta fram ytterligare. Detta beskrivs mer utförligt i yttrandet och två publicerade vetenskapliga artiklar, varav en är helt ny, vilka bifogas som bilagor. De forskningsresultat som presenteras i den nya artikeln stärker föreningarnas talan som framförts i avsnitt 1.2.6 och 1.2.7 på ss. 13-18 i begäran om rättsprövning.”

Fud-yttrandet finns i en nyhet nedan och finns även, tillsammans med Kärnavfallsrådet och CTH:s yttranden, som bilagor till kompletteringen.

Föreningarna avslutar med att framföra vikten av att mark- och miljödomstolen i yttrandet till regeringen den 23 januari 2018 hade förstått att det tack vare en kunskapsbrist om kopparkapselns långsiktiga integritet i kärnbränsleförvaret fanns en risk att SSM:s riskgräns skulle överskridas. Domstolen menade att för att regeringen skulle kunna ge tillåtlighet för förvaret enligt miljöbalken måste det finnas ytterligare och fullgod kunskap om kopparkapselns funktion enligt en punktlista. Denna kunskap saknas fortfarande efter regeringens beslut.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen m.fl. komplettering begäran om rättsprövning kärnbränsleförvar, 230127 >>

Bil 1 Yttrande Fud-2022 Kärnavfallsrådet, 221229 >>

Bil 2 Yttrande Naturskyddsföreningen Jordens Vänner MKG Fud-2022 med bilagor, 230120 >>

Bil 3 Yttrande Fud-2022 KTH, 221227 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet om att regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

Nyhet om att Sveriges Naturs artikel: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Nyhet om att forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln, 211229 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev