Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en säkerhetsprincip för SFR

Den 20 februari 2019 skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in sitt andra yttrande i sak angående ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Yttrandet är dels ett bemötande på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s, bemötande av remissinstansernas synpunkter i de första yttrandena, dels innehåller föreningarnas yttrande kommentarer på Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttrande i sak till domstolen den 17 januari 2019. 

Föreningarna anser i yttrandet att det är oacceptabelt att utsläpp och utspädning i Östersjön är en del av SKB:s säkerhetsprincip, något som bolaget i sitt svar från den 19 december inte längre förnekar utan bara hävdar att den inte är en ”bärande” del. Dessutom menar föreningarna att det råder en fortsatt osäkerhet om hur snabbt vatten strömmar genom och runt slutförvaret upp till havsbotten och hållbarhet av barriärerna i slutförvaren. Detta kan leda till utsläpp långt tidigare än beräknat. Det är viktigt att inte bara SSM bedömer strålsäkerhetsfrågorna i sin prövning av ansökan, utan att även mark- och miljödomstolen som prövar ansökan enligt miljöbalken gör det på ett fullgott sätt. Att det idag ligger feldeponerat historiskt avfall i nuvarande SFR är väldigt problematiskt och något som måste hanteras innan, och inte efter, SFR och utbyggnaden ges tillåtlighet av regeringen.

Den 11 december 2017 kungjordes ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan prövas både enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Domstolen ville ha synpunkter på ansökan och Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skickade in ett första yttrande med synpunkter i sak den 31 oktober 2018. Sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB bemötte de inkomna remissynpunkterna den 19 december och den 20 februari skickade föreningarna in ett andra yttrande i sak med kommentarer till bolagets bemötande. Nedan finns en sammanfattning av föreningarnas fortsatta inställning i sak i miljöbalksprövningen och föreningarnas synpunkter på SSM:s yttrande till domstolen i sak.

Föreningarnas fortsatta inställning i sak i miljöbalksprövningen

  • Föreningarnas första punkt rör kritiken av att kärnavfallsbolaget använder utspädning av radioaktiva ämnen i Östersjön som en del av säkerhetsprincipen för slutförvaret. Bolaget avfärdar i sitt bemötande att utsläpp och utspädning är en bärandedel, men de utesluter den inteI sitt yttrande tar föreningarna ”detta som ett erkännande att utsläpp och utspädning är en del av säkerhetsprincipen för slutförvaren, något som föreningarna inte anser vara i överensstämmande med svensk miljölagstiftning och praxis.”
  • Föreningarna varnar för att utsläppen av radioaktiva ämnen till havet ovanför slutförvaret kan komma tidigt. De skriver att ”Sökanden anger i bemötandet att det kan ta 400 år innan radioaktiva ämnen kan nå havet ovanför slutförvaret. Detta är inte i överenstämmelse antagandet i säkerhetsanalysen där det i alla scenarier förutsätts att inget vattenflöde genom slutförvaret sker under tiden slutförvaret ligger under havet, d.v.s. att under de första 1000 åren antas att inget grundvattenflöde lämnar slutförvaret tack vare s.k. underhavsförhållanden.”. Föreningarna sammanfattar att de ”saknar fortfarande ett fullgott underlag vad gäller modeller för strömning av grundvatten, genombrottstider till havsbotten och skälet för existensen av s.k. pockmarks på havsbotten ovanför slutförvaret." 
  • Föreningarna menar att det finns risk för att barriärerna inom slutförvaret inte kommer att fungera som tänkt. ”Föreningarna menar att utsläppen av radioaktiva ämnen till havet ovanför slutförvaret kan bli så omfattande att påverkan på naturmiljön kan bli betydande. Det betyder i sin tur att påverkan på fiske, turism och friluftsliv kan bli betydande.”
  • Sökanden avfärdar i sitt bemötande föreningarnas synpunkter på risker för att korrosion från jordströmmar från likspänningskraftöverföringen till och från Finland. Föreningarna är inte nöjda med detta.”Föreningarna har konstaterat att sökanden i huvudsak hänvisar till egna undersökningar som enligt uppgift ska visa att det inte finns några problem. Av samma skäl som ovan har föreningarna inte förtroende för sökandens avsikt att lämna ett fullgott vetenskapligt underlag i denna fråga i miljöprövningen. Det finns enligt föreningarna även i denna fråga behov av ett från sökanden oberoende underlag. Inte heller i denna del har sökanden uppfyllt sin bevisbörda.”
  • Sökanden undviker redovisa hur avsiktliga intrång kan påverka den långsiktiga säkerheten av slutförvaret. Föreningarna upprepar att de vill att ”…sökanden redovisar [är] en översiktlig beskrivning av vilka hotbilder som kan finnas för avsiktliga intrång i slutförvaret och vilka konsekvenser för människa och miljö det kan få.” Dessutom är det nu klarlagt att det finns farliga mängder feldeponerat långlivat historiskt radioaktivt avfall i nuvarande SFR i sådana mängder att det vid kontakt med en människa skulle orsaka skador.”Föreningarna anser att verksamheten vid SFR, eller en utbyggnad, inte kan ges tillåtlighet eller tillstånd innan det felaktigt deponerade avfallet har återtagits.” Läs mer om det feldeponerade avfallet längre ner i denna nyhet.

I övrigt anser inte föreningarna att sökanden i sitt bemötande har tillfört något nytt som är värt att kommentera och föreningarna vidmakthåller sina inställningar i sak. 

Föreningarnas synpunkter på SSM:s yttrande
Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, skickade sitt yttrande till domstolen den 17 januari och föreningarna tar tillfället att kommentera det. 

  • Föreningarna håller inte med myndigheten om att domstolen ska lämna strålsäkerhetsfrågorna utanför miljöbalksprövningen. Föreningarna anser ”...att det finns betydande skäl för MD att göra en egen bedömning av viktiga strålsäkerhetsfrågor.”
  • Föreningarna vill att SSM ska lägga större resurser på att klargöra identifierade osäkerheter. ”Föreningarna menar att SSM har resurser för och måste anses ha ansvaret för att grundligt och självständigt utreda kvarstående osäkerheter i säkerhetsanalysen, inklusive de frågeställningar som föreningarna har lyft ovan.”
  • Enligt SSM:s anlitade externa expert i hydrogeologi finns betydande osäkerheter i sökandens antagande och modelleringar. SSM har i viss mån begärt kompletteringar och fått svar av kärnavfallsbolaget SKB, men föreningarna anser att ”… SSM bör genomföra en särskild insats för att verifiera sökandens antaganden och användning av randvillkor i den geohydrologiska modelleringen.” Föreningarna har även framfört oro över att de s.k. pockmarks som enligt SGU har förekommit på havsbotten ovanför slutförvaret kan indikera att slutförvaret redan påverkar flödet av grundvatten upp i havet.”Föreningarna anser att SSM tillsammans med SGU bör genomföra ytterligare studier av denna frågeställning.”
  • Föreningarna har förstått att SSM hanterar eventuella problem med korrosion av jordströmmar inom den aktuella prövningen parallellt med det ärende som initierades av en skrivelse från MKG 2012 (se äldre nyhet om läckströmmar länkad nedan).”Föreningarna konstaterar dock att inga kompletteringar i denna fråga begärts i miljöprövningen och anser att det finns anledning för SSM att begära att sökanden inte bara redovisar teoretiska resonemang utan även utför försök i SFR för att förstå vilka risker som kan finnas.”

Feldeponerat avfall i SFR 
I bergsal 1BLA i befintliga SFR finns 2 844 tunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet som innehåller mer långlivat avfall än tillåtet. Tunnorna ligger i containrar som börjat korrodera på grund av vattenläckor vilket gör det svårare och svårare med tiden att återta avfallet.

I arbetet med att utreda exakt vad som finns i de deponerade tunnorna har det upptäckts att det finns ett antal tunnor som innehåller gamla mörkerriktmedel från försvaret som innehåller isotopen radium-226 (Ra-226). SSM har lånat mörkerriktmedel från Armémuseet för att kunna verifiera hur stor mängd radioaktiva ämnen som deponerats. Det kan konstateras att om det sker ett framtida oavsiktligt intrång i ett slutförvar där (t.ex. brunnsborrning) som når avfallet kan det orsaka höga stråldoser. Det blir självklart också fallet vid avsiktliga intrång där personer utan tillräcklig kunskap når tunnorna. 

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att det feldeponerade avfallet tas upp så fort som möjligt. Desto längre det väntas ju mer sönderrostade blir de containrar som innehåller tunnorna. Föreningen har fått förståelsen att kärnavfallsbolaget SKB vill vänta så länge som möjligt med ett återtag, gärna till efter ett nytt SFR 2 är klart. Om så sker finns det en betydande risk att det då konstateras att det inte längre är möjligt med ett återtag.

Sedan 2015 har SSM skickat förelägganden till SKB angående det feldeponerade avfallet och senast den 19 februari 2019 skickade SSM en tillsynsrapport till SKB. SSM sammanfattar”att riskerna relaterat till omflyttningen av containrar i 1BLA kommer att finnas oavsett om avfallet återtas i närtid, eller först efter att den planerade utbyggnaden av SFR genomförts. Det som i första hand bedöms skilja mellan dessa båda alternativ är hanteringen och mellanlagringen av det avfall som ska återföras till 1BLA. SSM bedömer att detta inte utgör tungt vägande skäl för att skjuta på ett återtag in i framtiden, i synnerhet inte om detta kan leda till ytterligare degradering av containrar. Enligt SSM:s bedömning finns det därför starkt vägande skäl att i närtid ta fram en betydligt mer utvecklad plan för genomförandet av återtaget.”

Som sagt ovan anser Naturskyddsföreningen och MKG att verksamheten vid SFR, eller en utbyggnad, inte kan ges tillåtlighet eller tillstånd av regeringen innan det felaktigt deponerade avfallet har återtagits.

Läs mer om det feldeponerade historiska avfallet i en separat nyhet på MKG:s hemsida, länkad nedan. Där hittar du även SSM:s tillsynsrapport.

Du kan också läsa och ladda ner föreningens yttrande nedan. Övriga remissinstansers yttranden hittar du i MKG:s portal om SFR 2-prövningen som också finns länkad nedan. 

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s andra yttrande i sak, 190220 >>

På MKG:s hemsida finns alla domstolens aktbilagor för nedladdning >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB kommenterar remissynpunkterna i sak om SFR 2, 191220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande i sak om SFR-2 – utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik, 181031 >>

Här kan du ladda ner samtliga inlämnade remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten >> 

Här finns domstolens aktbilagor tillgängliga för nedladdning >>

På MKG:s portal om SFR 2 kan följa prövningsprocessen >> 

Nyhet på MKG:s hemsida ”SKB till SSM: Försumbar inverkan av läckströmmar på kopparkorrosion”, 140930 >> 

Nyhet på MKG:s hemsidsa SSM:s tillsynsrapport om feldeponerat avfall, 190219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev