Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat skrivelser till Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, där föreningarna söker stöd för att regeringen får tillgång till en fullständig vetenskaplig redovisning av LOT-experimentet. Skrivelserna utgår från de presentationer som rådet och myndigheten gjorde den 24 augusti inför Statsrådsberedningen och Miljödepartementet. Föreningarna anser att LOT-frågan är en viktig del av den remiss från regeringen om kapselfrågor som rådet och myndigheten ska svar på till den 21 oktober och menar att det är viktigt att regeringen får tillgång till detaljerade kopparkorrosionsresultat från de mest korroderade ytorna på det två försökspaket i LOT-experimentet som togs upp ur Äspö-laboratoriet hösten 2019. Något som kärnavfallsbolaget SKB inte velat redovisa.

I skrivelsen till Kärnavfallsrådet uttrycker Naturskyddsföreningen och MKG föreningarna sin oro för bristerna i hur rådet presenterade LOT-försöket regeringen på mötet. I presentationen påstås bland annat att kopparkorrosionen i de LOT-försökspaket som analyserats skulle vara samma efter 1, 6 och 20 år samt att det skulle ha funnits syre i LOT-paketen så länge som ”de första åren” av försöken. I själva verket har korrosionen på kopparröret ökat med tiden och är dessutom mer omfattande vid högre temperatur än lägre. Att denna skillnad i korrosion skulle kunna uppstå under flera år på grund av instängd syrgas i försökspaketen är inte riktigt eftersom mängden syrgas i försöket har varit mycket begränsat och med all sannolikhet förbrukats snabbt mestadels inte genom att orsaka korrosion.

Föreningarna tar i skrivelsen upp vikten av att regeringen får tillgång till detaljerade kopparkorrosionsresultat från de mest korroderade ytorna på de två försökspaket i LOT-experimentet som togs upp ur Äspö-laboratoriet hösten 2019. Något som kärnavfallsbolaget SKB inte velat redovisa. Föreningarna menar att de saknade resultaten är viktiga för att förstå om koppar fungerar som kapselmaterial i det planerade kärnbränsleförvaret.

I skrivelsen till Kärnavfallsrådet är föreningarna även kritiska till hur rådet för regeringen beskriver den kontrovers som finns om koppar kan reagera med syrgasfritt vatten.

Föreningarna avslutar skrivelsen med att ta upp den remiss om kapselfrågor som regeringen skickat till Kärnavfallsrådet och SSM och där en fråga gäller den rapportering av kopparkorrosionsresultat som finns från LOT-försöket. Föreningarna menar att:

  Kärnavfallsrådet bör i sitt remissvar framföra nödvändigheten att regeringen förordnar om eller på annat sätt begär ut de saknade resultaten, och att analyser görs under full insyn, gärna av en oberoende part.

  Om de upptagna försökspaketen skulle ha förstörts eller på annat sätt gjorts otillgängliga, bör rådet framföra nödvändigheten av att ta upp det LOT-försökspaket som fortfarande är i drift i Äspölaboratoriet för en motsvarande hantering.

I skrivelsen till SSM poängterar föreningarna att myndigheten i presentationen till regeringen den 24 augusti inte berörde den omfattande kopparkorrosion som observerats i LOT-försöket i de resultat som presenterats av kärnavfallsbolaget SKB. Föreningarna är sedan tidigare kritiska till att SSM i sitt yttrande i mars inte såg till att SKB presenterade detaljerade undersökningar av de mest korroderade ytorna i LOT-försökspaketen. I skrivelsen vill föreningarna med en liknande formulering som till Kärnavfallsrådet att SSM stödjer att det är viktigt att de saknade korrosionsresultaten från LOT-försöket blir en del av regeringens underlag för den fortsatta prövningen av kärnbränsleförvarsansökan.

 

Länkar:

Skrivelse till Kärnavfallsrådet, 211005 >>

Bilaga 1 Protokoll från Kärnavfallsrådets uppvaktning av Statsrådsberedningen och Miljödepartementet, 210824 >>

Bilaga 2 Kärnavfallsrådets presentation om kopparkapselns hållbarhet, 210824 >>

Bilaga 3 “Nanometer-Scale Corrosion of Copper in De-Aerated Deionized Water”, Cleveland et al., Journal of The Electrochemical Society, 161 (3) C107-C114, 2014 >>

Bilaga 4 Comment on “Nanometer-Scale Corrosion of Copper in De-Aerated Deionized Water”, Spahiuz & Puigdomenech, Journal of The Electrochemical Society, 163 (3) Y3-Y4, 2016 >>

Bilaga 5 Response to “Comment on Nanometer-Scale Corrosion of Copper in De-Aerated Deionized Water”, Cleveland et al., Journal of The Electrochemical Society, 163 (3) Y5- Y11, 2016 >>

Bilaga 6 Copper Corrosion in Simulated Anoxic Granitic Groundwater, He et al., IHLRWM 2015, Charleston SC, April 12-16, 2015 >>

Skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, 211005 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Nyhet om att en remiss från regeringen om kopparkorrosion och gjutjärn skickats till Kärnavfallsrådet och SSM, 210923 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om att SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev