Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen har skickat ett öppet brev till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson där de uppmanas att inte ta ett förhastat beslut om långtidsförvar för använt kärnbränsle.

Föreningen beskriver ärendena som komplexa och kontroversiella för att sedan be ministrarna att ta den tid som behövs för att bereda och reda ut frågeställningar innan de går vidare till beslut. I brevet poängteras att beslutet kan få oerhörda miljökonsekvenser under de 100 000 år som förvaret är tänkt att vara i bruk och att mark- och miljödomstolen pekat på att regeringen behöver utreda de nedbrytande processer som finns hos kopparkapseln, dels kopparkorrosion, dels gjutjärnsinsatsen. Det påtalas också att det inte finns någon faktisk tidspress att besluta i frågan med anledning av att en utökad kapacitet hos mellanlagret Clab redan godkänts av regeringen.

De artiklar som Naturskyddsföreningen, KTH-forskare och MKG publicerat i DN debatt berörs för att belysa kärnavfallsbolaget SKB:s vägran att offentliggöra testresultat om korrosion hos kopparkapslarna från LOT-försöket. Även Kärnavfallsrådets rekommendation om att dela upp ärendet tas upp, inte som en föreslagen lösning men som ett bättre alternativ än att godkänna ansökan i dess helhet utan att göra ytterligare tester av den teknik som avses användas i kärnbränsleförvaret. Därav skriver föreningen att de förväntar sig att om det ges ett positivt beslut så villkoras det också för att garantera långsiktig säkerhet, där föreningen förväntar sig fullskaleförsök av kopparkapslar och gjutjärnsinsats för att påvisa att de klarar av de stora påfrestningar som förvaret kommer att innebära

Brevet berör även hanteringen av naturmiljön, samiska rättigheter och världsarvet Laponia i anslutning till regeringsärendet om att etablera en järnmalmsgruva i Kallak.

 

Länkar:

Brevet som pdf, 211203 >>

Brevet på Naturskyddsföreningens hemsida >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet på MKG:s hemsida om slutreplik i DN debatt, 211128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om repliker på DN debatt, 211122 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om artikeln på DN Debatt, 211112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG med medlemsföreningar skickat ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

KTH-forskare i korrespondens med Kärnavfallsrådet om kopparkorrosion, 211015 >>

Naturskyddsföreningen och MKG skickar skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev