Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om SFR 2 - ska ses som en ny anläggning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 30 september skickat in ett gemensamt yttrande till mark- och miljödomstolen och SSM över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. I yttrande yrkar föreningarna i första hand att, om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas. I andra hand yrkar föreningarna att verksamheten 
ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt bestämmelserna i 17 kap. miljöbalken, samt att föreningarnas listade kompletteringar uträttas.

Den 19 december 2014 lämnade kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, in en ansökan om att få bygga SFR 2 som en ”utökad verksamhet” vid det nuvarande slutförvaret för kortlivat radioaktivt driftavfall, SFR. Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s remissvar med synpunkter på tillståndsansökans fullständighet skickades den 30 september till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Syftet med den sökta verksamheten är bland annat att slutförvara rivningsavfallet från de svenska kärnkraftreaktorerna, något som nuvarande SFR inte är tillståndsprövad för. Föreningarna anser att det är viktigt att SFR 2 prövas som en ny anläggning. 

Föreningarna yrkar i sitt remissvar i första hand att, om domstolen klargör att föremålet för ansökan är att uppföra en ny anläggning, ska ansökan avvisas då sökandens ansökningshandling och MKB beskriver en utökning av verksamheten. I andra hand yrkar föreningarna att verksamheten
 ska tillåtlighetsprövas av regeringen enligt bestämmelserna i 17 kap. miljöbalken, vilket bl.a. innebär att det krävs ett medgivande från kommunfullmäktige i Östhammars kommun. Föreningarna yrkar dessutom att domstolen ska pröva alla strålsäkerhetsfrågor som har betydelse för prövningen och att domstolen ska förelägga föreningarnas krav på kompletteringar. 

Föreningarna betonar vikten av en omfattande miljöprövning. Det befintliga SFR fick tillstånd 1988 då miljökraven såg helt annorlunda ut. Avfallet skulle vara säkert i 500 år jämfört med dagens krav på 10 000 år. Det befintliga SFR bygger på utspädningsprincipen, dvs att förvaret efter förslutning fylls av vatten och att radioaktivitet med tiden sakta får spädas ut i Östersjön. En utbyggnad med samma låga miljöstandard som befintliga SFR är långt ifrån godtagbar. Miljö- och strålsäkerhetslagstiftningen kräver bästa möjliga teknik på bästa plats, och det är sökandes uppdrag att redovisa att det är det ansökan gäller. 

Prövningen av kärnavfallsbolagets ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen kommer att ske parallellt och samordnat. Domstolen har sedan tidigare påpekat att det även vid miljöbalksprövningen är viktigt att strålsäkerhetsfrågor blir tillräckligt utredda. Domstolen väntar därför också svar från SSM, som den 29 december 2015 kommer skicka in uppgifter huruvida ansökan behöver kompletteras.

 

Länkar: 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande, 150930 >>
Bilaga: Staffan Westlund Vitbok beslutet om Forsmarkslagret för låg- och medelaktivt avfall, Uppsala läns naturvårdsförbund 1983 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SSM anordnade informationsmöte om SFR-ansökan, 150506 >> 

SSM skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan, 150401 >> 

Domstolen skickar ut förfrågan om kompletteringsbehov för SFR 2-ansökan, 150129 >>

SKB har lämnat in ansökan om ett nytt SFR 2 som en "utökad verksamhet" vid nuvarande SFR, 141219 >> 

Skralt med underlag på det ”sista” samrådsmötet om SFR 2, 140201 >> 

Andras remissvar till mark- och miljödomstolen:

Yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, 151216 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 150928 >>

Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten, 150831 >>

Östhammars kommun, 150601 >>
Bilaga: Yttrande från Östhammars kommun, 150601 >> 

Yttrande från Länsstyrelsen Uppsala län, 150330 >>

Yttrande från Kärnavfallsrådet, 150302 >>

Andras remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten:

Östhammars kommuns beslut om yttrande, 151117 >>
Bilaga: Östhammars yttrande >> 
Bilaga 1: SSM svarar på Östhammars kommuns frågor >> 
Bilaga 2: SKB:s diskussionsmöte med Östhammars kommun >> 

Yttrande från Miljövänner för kärnkraft, 150930 >>

Yttrande från Mittuniversitetet, 150929 >>

Yttrande från SWEDAC, 150929 >>

Yttrande från Naturskyddsföreningen Uppsala län, 150926 >>

Yttrande från Ivar Sagefors, 150926 >> 

Yttrande från Göteborgs universitet, 150922 >>

Yttrande från Stockholms universitet, 150921 >>

Yttrande från Kärnavfallsrådet, 150914 >>

Avstår från att yttra sig:

Vetenskapsrådet, 150928 >>

KTH, 150924 >>

Uppsala universitet, 150922 >>

Energimyndigheten, 150921 >>

Regionförbundet i Kalmar län, 150917 >>

Länsstyrelsen Uppsala län, 150909 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev