Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall

– Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. Man vill ge sken av att slutförvarsmetoden är säker och i det närmaste godkänd. Inget kunde vara mer felaktigt, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Kärnkraftsindustrin, via sitt dotterbolag SKB AB, har lämnat in en ansökan
enligt kärntekniklagen till Statens kärnkraftinspektion om att få bygga en
inkapslingsanläggning för högaktivt kärnkraftsavfall i form av använt
kärnkraftsbränsle. Industrin avstår samtidigt från att lämna in samma
ansökan enligt miljöbalken till Miljödomstolen. Tillstånd för att få bygga
ett slutförvar för högaktivt kärnkraftsavfall måste ges av regeringen enligt
både Kärntekniklagen och Miljöbalken. Miljödomstolen tillåter inte en
uppsplittring av ansökningar i delar eftersom det inte är möjligt eller
resurseffektivt att granska endast delar av ett system som kan orsaka
allvarlig störning på människa och miljö.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har bett en miljörättsexperten
Jur. Dr. Christina Hörnberg Lindgren att analysera ansökningsförfarandet. I
en utredning konstaterar hon att den aktuella ansökan utgör ett direkt
avsteg från gällande bestämmelser.

SKI har i ett brev till samtliga remissinstanser meddelat följande om
hanteringen av ansökan för inkapslingsanläggningen: ”SKI kommer att
översända SKB:s ansökan till remissinstanserna för synpunkter efter det att
SKB inkommit med aviserad komplettering. SKI kommer därför att begränsa
distributionen av inkommet material till de parter som kan anses vara
särskilt berörda samt de parter som själva efterfrågar materialet. SKI
förväntar sig inga synpunkter från remissinstanserna förrän dessa tagit del
av det kompletta materialet. Inget hindrar dock remissinstanser från att
lämna synpunkter på behov av kompletteringar av nu inkommet
underlagsmaterial till ansökan.”

MKG menar att denna hantering är helt riktig och visar att den kritik
föreningen haft mot ansökansförfarande är riktig.

  Pressmeddelandet som pdf >>

  Läs MKG:s skrivelse till SKI om behandlingen av ansökan >>

  Läs MKG:s PM om den juridiska behandlingen av ansökan >>

SKI:s information om granskningen av ansökan >>

Läs MKG:s pressmeddelande om säkerhetsrapporten 1 november >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev