Östhammars kommun vill att alla osäkerheter om SFR 2 klargörs i prövningen enligt miljöbalken

Den 5 mars 2019 skickade Östhammars kommun in sitt andra yttrande i sak över ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Östhammars kommun har genom sin vetorätt en viktig roll i prövningen. Kommunen betonar vikten av att avgörande frågor är utredda innan ett beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken eftersom kommunen inte samma inflytande i en fortsatt prövning enligt kärntekniklagen. Ansvaret över anläggningen efter förslutning behöver också vara klarlagt innan kommunfullmäktige tar sitt beslut i vetofrågan. Kommunen saknar Naturvårdsverkets yttrande om SFR 2 och vill även se att länsstyrelsen yttrar sig i de miljörisker som kan uppkomma av joniserande strålning. 

Den 11 december 2017 kungjordes ansökan om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Ansökan prövas både enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Domstolen ville ha synpunkter på ansökan och Östhammars kommun har lämnat in två yttranden, den 13 mars 2018 och 5 mars 2019. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skickade in sina yttranden med synpunkter i sak den 31 oktober 2018 och 20 februari 2019, se separata nyheter om dem. 

Östhammars kommun har fokuserat sin granskning på lokala miljöfrågor, långsiktig säkerhet och ansvar efter förslutning. I sitt senaste yttrande har dock kommunen även synpunkter på andra remissinstansers yttranden. Kommunen håller inte med Länsstyrelsen i Uppsala län att de aspekter som hör samman med joniserande strålning och säkerhet ligger utanför länsstyrelsens uppdrag. Kommunen vill att länsstyrelsen ges ett förtydligande uppdrag och resurser att även kunna bedöma denna del. Naturvårdsverket har inte yttrat sig alls över ansökan vilket Östhammars kommun ser som angeläget, och hänvisar till prövningen av ansökan om ett kärnbränsleförvar där Naturvårdsverket fick en central roll.  

En ny bergssal för medelaktivt avfall planeras i det nya SFR, 2BMA. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttrande till prövningen enligt miljöbalken av SFR2 kvarstår en del osäkerheter gällande avfallets skyddande barriärer i salen. SSM har dock tillstyrkt ansökan enligt miljöbalken och kan fortsätta hantera osäkerheter i sin fortsatta stegvisa prövning enligt kärntekniklagen, efter ett beslut om tillstånd. Östhammars kommun anser att om osäkerheterna hänvisas till en prövning enligt kärntekniklagen ska Östhammars kommun ha en given roll även i den processen, vilket kommunen i dagsläget inte har. 

Östhammars kommun vill i sitt yttrande även betona vikten av att SFR, och övriga slutförvarsanläggningar, verkligen försluts när verksamheten upphör. Om SFR bedöms vara ett lämpligt alternativ för ytterligare avfall då tiden är inne för förslutning krävs en ny tillåtlighetsprövning med kommunal vetorätt. Det är även oklart vem som har ansvar för anläggningen efter förslutning och sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, hänvisar till den statliga utredning som ska presentera sina förslag till lagförändringar 1 april 2019. Det kan dock ta flera år innan en lagstiftning är beslutad och implementerad. För Östhammars kommun är det avgörande att ansvarsfrågan klargjorts innan kommunfullmäktige kan fatta beslut i vetofrågan. 

 

Länkar:

Aktbilaga 130 Bilaga till yttrande från Östhammars kommun, 190305 >>(se aktbilaga 129)

Aktbilaga 129 Yttrande från Östhammars kommun, 190305 >>

Läs mer om SFR 2-prövningen på MKG:s hemsida >>

På MKG:s hemsida kan du också ladda ner alla aktbilagor i domstolens prövning >> 

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 
Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en säkerhetsprincip för SFR, 190220 >>  

SKB kommenterar remissynpunkterna i sak om SFR 2, 181220 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2 – utspädning i Östersjön är inte bästa möjliga teknik, 181031 >> 

Översynen av kärntekniklagen förlängs ett halvår, 180809 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev