Pressinformation: Om kungörelsen av slutförvarsansökan

Kritiserad och bristfällig slutförvarsansökan kungörs 

Trots kraftig kritik om brister och felaktigheter i ansökan, har kärnkraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark idag kungjorts av både Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen. Myndigheten och domstolen förbereder sig under det närmaste året för att lämna över frågan till regeringen. De yttrar sig till regeringen som tar det slutliga beslutet om att säga ja eller nej.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer nu att skicka in ett gemensamt yttrande i sak i ärendet.  Föreningarna har följande prioriterade synpunkter:

 1.    Ansökan ska inte ges tillstånd eftersom det finns en mycket stor risk att slutförvaret ska börja läcka redan om några hundratals år i stället för de hundratusentals år som slutförvaret måste hålla tätt. Varken barriärerna av koppar eller lera kommer att fungera som utlovat i Forsmarkberget.

 2.    Föreningarna vill i stället att metoden djupa borrhål används. Metoden kan bli både säkrare och billigare

 3.    Platsen som är vald av industrin fungerar särskilt dåligt för den valda metoden. Berget är torrt som ger problem med barriärerna och dessutom ligger Forsmark i en s.k. tektonisk skjuvzon som ger extra höga belastningar på slutförvaret vid en istid.

 

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle har fått genomgående kritik både i samråd och i den pågående prövningen att sakna viktig information om den långsiktiga säkerheten. Naturskyddsföreningen och MKG yrkade i juni 2015 om att ansökan skulle avvisas eller att beslut ska tas om omfattande kompletteringar, innan en kungörelse. Idag, den 29 januari kungör ändå Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ansökan, och prövningen går in i en sakgranskning.

En viktig fråga handlar om de kopparkapslar och den lera som ska omge kopparkapslarna i den föreslagna metoden och som enligt bolaget ge ett säkert skydd i 100 000 år. Bolaget har inte kunnat visa att detta fungerar och flera oberoende forskare, nationellt och internationellt, har varnat för risker för läckage innan 1000 år har gått. 

Bolaget har inte heller kunnat redovisa någon alternativ metod. Den mest omtalade och lovande metoden internationellt är metoden djupa borrhål, med förvaring ner i djup på 3-5 km, till skillnad från bolagets metod på 500 meter. Metoden är nu under utveckling i USA. 

Även platsvalet är dåligt i relation till andra platser som industrin undersökt. Berget är visserligen relativt sprickfritt vilket eventuellt ger långsammare spridning av ett läckage. Men det betyder också att det finns ont om vatten i berget, vatten som behövs för att den buffert av lera som finns runt kopparkapseln ska svälla och skydda kapseln. Industrin har inte tagit till sig de forskningsrön om att koppar kan korrodera mycket snabbt i berget och extra snabbt när det bestrålas. Risken för att kapslarna med använt kärnbränsle kommer att börja läcka mycket, mycket tidigare än industrin antar är uppenbar. 

Naturskyddsföreningen och MKG kommer att fortsätta uppmärksamma dessa frågor i prövningen och fortsätta kräva ansökan inte ges tillstånd.

 

Vid frågor kontakta:
Johan Swahn, MKG:s kanslichef,
Tel 031-711 00 92
Mobil. 070-467 37 31
Johan.swahn(at)mkg.se

 

Länkar: 

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s yrkande till domstol: ”Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar”, 150626 >> 

Nyheten om kompletteringen om kopparkorrosion och djupa borrhål , 151214 >> 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev