Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas

Den 11 juli presenterade regeringen ett förslag för finansiering av kommuners och miljöorganisationers långsiktiga arbete med kärnavfallsfrågor. I pressmeddelandet anges att detta stöd är särskilt viktigt när Kärnavfallsrådets arbete upphör vid årsskiftet, något som också är en nyhet. Förslaget på stöd till kommuner förbättras jämfört med idag så att fondmedel kan använda för ett breddat arbete med kärnavfallsfrågor. För miljöorganisationer innebär förslaget att stödet delas upp så att stöd återinförs via kärnavfallsfonden för frågor som rör använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen och samråd om lokala miljöfrågor. Regeringen föreslår arbete med övrigt kärnavfall och internationellt arbete får fortsatt stöd via budgetmedel som fortsättningsvis administreras via Naturvårdsverket. Förslaget har skickats på remiss med sista svarsdatum den 11 oktober.

Den 22 juni togs det ett beslut på Miljödepartementet att genomföra en utredning om framtiden för kommuners och miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. Utredningen skulle vara klar till slutet av februari men publicerades aldrig. I stället kommer nu ett färdigt regeringsförslag i form av en promemoria där det föreslås att medel till miljöorganisationer åter ska kunna erhållas ur kärnavfallsfonden genom en förändring av finansieringslagen och ‑förordningen.

För miljöorganisationers del betyder förslaget att medel återinförs via kärnavfallsfonden för arbete med frågor som rör använt kärnbränsle i den fortsatta stegvisa prövningen av kärnbränsleförvaret enligt kärntekniklagen. Dessa medel administreras av Riksgälden.

Miljöorganisationer kunde mellan 2005 och början av 2017 använda medel ur kärnavfallsfonden för arbete med frågor som rörde använt kärnbränsle. När den möjligheten togs bort införde regeringen i stället ett stöd via statsbudgeten. Där utökades möjligheten så att arbete även kunde utföras i frågor som rör annat radioaktivt avfall och även för internationellt arbete. För att stöd till miljöorganisationer inte endast ska gälla arbete med frågor som rör använt kärnbränsle via fondmedel föreslår regeringen även ett fortsatt budgetstöd som inte längre ska administreras av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM utan av Naturvårdsverket.

Regeringen förslag innebär för kommuner att möjlighet att få stöd för arbete utvidgas. På senare år har Riksgälden, som hanterar ansökningar om att få stöd ur kärnavfallsfonden, tolkat lag- och förordningstext på ett sätt som gjort det svårt för kommuner att arbeta brett med kärnavfallsfrågor. Detta försöker regeringen lösa med förslag på ändringar i finansieringslagstiftningen.

Regeringens förslag skickas ut på remiss med sista svarsdatum den 11 oktober.

Tyvärr kommer regeringen i pressmeddelandet om de nya förslagen även med nyheten att Kärnavfallsrådet läggs ner vid årsskiftet. Så här står det i regeringens pressmeddelande:

”– Kärnavfallsrådet har gjort ett oerhört värdefullt arbete med att tvärvetenskapligt förankra och ge råd till regeringen inför beslutet om slutförvaret. Nu när rådet upphör är det extra viktigt att alla övriga berörda instanser har resurser att bidra till det fortsatta arbetet framåt, säger Annika Strandhäll.”

Det var rådet som i början av 2019 föreslog att miljöorganisationer åter skulle få medel via kärnavfallsfonden för att kunna fortsätta bidra i kärnavfallsfrågor efter ett beslut om kärnbränsleförvaret (se länk till nyhet nedan). Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG framförde synpunkter på förslaget i ett remissvar om ny kärntekniklag och Naturskyddsföreningen, MKG och Oss gjorde en gemensam presentation för utredaren om medel hösten 2021 (länkar nedan).

Länkar:

Miljödepartementets promemoria om ”Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar”, Juli 2022 >>

Regeringens remiss av promemorian om ”Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar”, 220711 >>

Länk till regeringens pressmeddelande om ”Tydlig och förutsägbar finansiering till kommuner och miljöorganisationer för att arbeta med slutförvaret”, 220701 >>

Regeringens pressmeddelande som PDF, 220711 >>

Information om promemorian på regeringens hemsida, 220711 >>

Remissen på regeringens hemsida, 220701 >>

Fler länkar:

Nyhet på MKG:s hemsida om att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM skär ner MKG:s medel för 2022 kraftigt – ger pengarna till kärnkraftsfrämjare, 220413 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om utredningen om framtida medel för kommuner och miljöorganisationer, 210622 >>

Presentation på möte med utredaren från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, MKG och Oss, 210928 >>

MKG med medlemsföreningar yttrar sig över ny kärntekniklag med synpunkter på Kärnavfallsrådets förslag, 190913 >>

Kärnavfallsrådet till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få pengar ur kärnavfallsfonden, 190122 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan. Under den 29 november till 1 december 2022 pågick domstolens huvudförhandling om villkor till domstolen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

- | Huvudförhandling om SFR2

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev