Regeringen höjer kärnavfallsavgiften kraftigt men motvilligt och bara för 2024

Den 21 december beslutade regeringen att följa Riksgäldens förslag på kraftigt höjda kärnavfallsavgifter och finansiella säkerheter, men i stället för hela perioden 2024-2026 bara för 2024. Riksgälden skickade den 29 september 2023 ett förslag till regeringen där kärnavfallsavgifterna förslås öka kraftigt, särskilt för Ringhals som får en avgift på närmare 9 öre per kWh. Detta gillade inte kärnkraftindustrin som försökt påverka regeringen för att inte höjningarna skulle bli så stora. Regeringen kunde inte gå emot Riksgälden i denna viktiga fråga men har gett myndigheten i uppdrag att utreda möjligheten att räkna med att alla resterande reaktorer ska fungera och betala avgift i 60 år i stället för nu antagna 50 år. Detta kan ge regeringen en möjlighet att sänka avgifterna för 2025-2026, men Riksgälden har redan i en utredning hösten 2022 varit emot att använda en förlängd driftstid.

Huvudskälet till ökningarna är att de ökade framtida utgifterna i det underlag som kärnavfallsbolaget SKB lämnade in förra hösten (Plan-22).

Här är en tabell som visar de av Riksgälden föreslagna och nu antagna nya avgifterna och säkerhetsbeloppen för 2024 (men inte för 2025-2026).

Avgiften för Forsmark höjs från 3 till 4,5 öre per kWh. Avgiften för Oskarshamn höjs från 5,6 till 7,5 öre per kWh. Avgiften för Ringhals höjs från 4,5 till 8,6 öre per kWh, vilket är den kraftigaste ökningen. Barsebäck har tidigare inte haft någon avgift men ska nu betala in nästan 1 miljard under de kommande tre åren trots att ingen el produceras. Nedan finns en sammanfattning av höjningarna (detta är en rättad tabell och tabellen är även rättad i huvuddokumentet nedan - tabellen är från Riksgäldens förslag och gäller nu endast för 2024).

Finansieringsbeloppen och kompletteringsbeloppen höjs också med 3-4 miljarder per kärnkraftverk och Barsebäck får åter krav på säkerheter jämfört med förra perioden. Finansieringsbeloppet är den ekonomiska säkerhet som reaktorägarna måste kunna garantera om de förutsedda framtida inbetalningarna i kärnavfallsfonden inte blir gjorda, t.ex om en reaktor går sönder innan den i underlaget antagna livslängden på 50 år. Kompletteringsbeloppet är den ekonomiska säkerheten som måste garanteras för oförutsedda framtida kostnadsökningar eller om medlen i kärnavfallsfonden inte växer som antagits. Tabellen nedan är från Riksgäldens förslag och gäller nu endast för 2024.

 

Det är uppenbart att kärnkraftindustrin inte tycker om de ökade avgifterna och finansiella säkerhetsbeloppen. De har lobbat hårt mot en regering som egentligen hade velat gå dem till mötes (se nyhet nedan). Det hade dock varit anmärkningsvärt om regeringen hade gått industrin till mötes och struntat i Riksgäldens besked om att det hade ökat risken för staten, d.v.s. att skattebetalarna i framtiden får stå för industrins kostnader.

Nu försöker dock regeringen öppna för att avgiften kan sänkas i framtiden genom att bara ta beslut för ett år. I Riksgäldens regleringsbrev för 2024 ges dessutom ett uppdrag att räkna på vad det skulle innebära att anta en livslängd på 60 år i stället för 50 år för återstående kärnkraftreaktorer. Och göra en beräkning för vad det betyder för avgifter och säkerheter för 2025-2026. Uppdraget ska rapporteras senast den 31 maj 2024. Regeringen kan ändra finansieringsförordningen under hösten och kan sedan sänka kärnavfallsavgifterna och finansiella säkerheter för resten av treårsperioden (2025-2026).

Av intresse är att frågan om en förlängd driftstid för reaktorerna som underlag för beräkning av avgifter och säkerheter redan utretts av Riksgälden. I en redovisning till regeringen hösten 2022 efter en begäran från industrin om detta, avstyrktes begäran (se nyhet nedan).

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det vore problematiskt om statens risk ökas genom att den beräknade livslängden på de resterande kärnkraftreaktorerna antas bli 60 år. Det är en sak att kärnkraftindustrin hoppas driva reaktorerna så länge som möjligt. Men risken för att den tekniska och ekonomiska livslängden för rektorerna inte ens blir 50 år är avsevärd.

 

Länkar:

Regeringens beslut om kärnavfallsavgifter och ekonomiska säkerheter för 2024-2026, 231221 >>

Nyhet om avgiftsbeslutet på Riksgäldens hemsida, 230104 >>

Nyhet om att Riksgälden avstyrker industrins förslag på förändrat driftstidsantagande, 221014 >>

 

Fler nyheter om kärnavfallsfinansieringen på MKG:s hemsida:

Efter industrikritik försvarar Riksgälden höjda kärnavfallsgifter, 231121 >>

Nyhet om att Riksgälden föreslår höjda kärnavfallsavgifter för 2024-2026 till regeringen, 230929 >>

MKG med medlemsföreningar stödjer kraftigt höjda kärnavfallsavgifter, 230828 >>

Riksgälden föreslår kraftigt höjda kärnavfallsavgifter, 230628 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna förväntas att öka signifikant, 230512 >>

Stort ras för kärnavfallsfonden under 2022, 230221 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna skulle behöva höjas med 0,4 öre, 230206 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas mindre, 221125 >>

Industrin har lämnat in Plan 2022 till Riksgälden, 220930 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas, 220830 >>

Riksgälden publicerar den första kvartalsrapporten för 2022 om finansiering av kärnavfall, 220524 >>

Nyhet om att regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 220127 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterat den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och bolaget ska svara med bemötanden på de inskickade synpunkterna till den 19 december. Huvudförhandling planeras till den 20-24 maj 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att SSM skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län har överklagat domstolens beslut om villkor till miljöverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns..
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev