Regeringen: Inget särskilt stöd efter 2023 till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor

Regeringen har den 3 februari meddelat Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att stödet via statsbudgeten för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor tas bort nästa år. Stödet har funnits sedan 2005 och som sent som i somras kom den dåvarande regeringen med ett förslag att långsiktigt förlänga stödet. Den nya regeringen skar i stället ner stödet från 3 till 2 miljoner kronor för 2023 och nu försvinner det helt. Tillsammans med beslutet att lägga ner Kärnavfallsrådet vid årsskiftet innebär detta beslut att alla särskilda resurser för oberoende granskning av kärnavfallsfrågor tas bort. Hänvisning sker visserligen till Naturvårdsverkets system för stöd till miljöorganisationer, men även där har regeringen skurit ner medlen.

Stöd för ideella miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor har genom åren först kommit ur kärnavfallsfonden och sedan 2017 ur statsbudgeten. Fördelning och kontroll av användning av medel har hela tiden administrerats av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Så sent som sommaren 2022 föreslog den tidigare regeringen ett system för långsiktigt stöd för kommuners och miljöorganisationers fortsatta medverkan i olika beslutsprocesser som rör kärnavfall. Det skulle dels kunna röra sig och att följa med i den stegvisa prövningen av kärnbränsleförvaret som SSM kommer att genomföra enligt kärntekniklagen. Men också att kunna följa forskningsfrågor och frågan om att föra information in i framtiden.

På en direkt fråga från MKG till miljöministerns statssekreteraren Daniel Westlén om nivån på det nedskurna stödet för 2023 kan ses som långsiktigt kom följande svar den 3 februari 2023:

"Regeringen har inte för avsikt att efter 2023 öronmärka särskilda anslagsmedel till ideella miljöorganisationer för arbete med slutförvar av använt kärnbränsle eller annat radioaktivt avfall. Regeringen hänvisar framöver miljöorganisationer som arbetar särskilt med denna fråga till möjligheten att ansöka om bidrag från den anslagspost som Naturvårdsverket disponerar för bidrag till ideella miljöorganisationer. Att regeringen inte längre har för avsikt att öronmärka särskilda medel till miljöorganisationer för detta arbete beror framförallt på att frågan om slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall är i ett annat läge efter beslut om tillåtlighet och tillstånd. Allmänhetens möjlighet till insyn och information är fortsatt viktigt, och det säkerställs på flera olika sätt t.ex. genom kommunernas möjlighet till ersättning ur kärnavfallsfonden för information till allmänheten.

Naturvårdsverket disponerar årligen medel från anslag 1:2 Miljöövervakning mm för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen. Bidrag ges som organisationsbidrag."

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, fortsättet arbetet att förändra föreningens verksamhet för att anpassa den till den nya situationen. Regeringens hänvisning till medlen från Naturvårdsverket som skars ner för 2023 kan vara en del av föreningens framtid, men kommer med all sannolikhet inte kunna ersätta de särskilda medlen som funnits. Hänvisningen till att kärnavfallskommunerna kan få medel för att informera on kärnavfallsfrågor på lokal nivå är anmärkningsvärt eftersom det har någon koppling till det arbete som MKG och Kärnavfallsrådet genomfört genom åren.  

Länkar: 

Svaret till MKG från regeringen om att särskilt stöd för miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor tas bort, 230203 >>

Kärnavfallsrådets hemsida (försvinner till sommaren -- borta!) >>

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Kärnavfallsrådet lämnar ett slutbetänkande till regeringen, 221229 >>

Regeringen minskar stödet till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 221222 >>

Artikel i Sveriges Natur: Oro för nedlagd kärnavfallsgranskning, 221219 >>

Den nya regeringen avslår Kärnavfallsrådets begäran om förlängt uppdrag, 221103 >>

MKG med medlemsorganisationer yttrar sig till regeringen om långsiktiga medel, 221011 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer – Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

SSM skär ner MKG:s medel för 2022 kraftigt – ger pengarna till kärnkraftsfrämjare, 220413 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev