Regeringen tar beslut om forskningsprogrammet Fud-19

Den 10 december 2020 beslutade regeringen att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall (Fud-19) uppfyller kraven enligt kärntekniklagen. Regeringen ställde ett antal villkor i beslutet. Det viktigaste är att forskningsprogrammet i framtiden ska gälla samtliga avfallskategorier i alla anläggningar, alltså även de som det finns tillstånd för. Bland villkoren lyfter regeringen även behovet av hur Fud-programmet bättre kan bidra till öppenhet och insyn i hur arbetet med forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall bedrivs. Dessutom ska framtida Fud-program även innehålla en redovisning om informationsbevarande till framtiden.

Enligt kärntekniklagen ska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vart tredje år ta fram ett forsknings- och utvecklingsprogram (Fud) för sin verksamhet med hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer. Det senaste forskningsprogrammet, Fud-19, lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, den 1 oktober 2019. Programmet har varit ute på remiss och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet har efter granskning och utvärdering skickat yttranden till regeringen som ska ta beslut om programmet. Ett godkännande är ett indirekt villkor för den fortsatta driften av kärnkraftverken. Innan regeringen fattade sitt beslut gavs kärnavfallsbolaget rätt att yttra sig över myndighetens granskning.

I sitt yttrande över Fud-19 den 30 juni 2020 uppmanar Kärnavfallsrådet regeringen att säkerställa att SKB i den fortsatta forskningsverksamheten arbetar mer öppet och allsidigt och åtgärdar ett antal brister som rör bland annat de tekniska barriärerna i det planerade kärnbränsleförvaret – framför allt kopparkapseln och gjutjärnsinsatsen.

Den 4 november yttrade sig Kärnavfallsrådet ånyo till regeringen med anledning av forskningsprogrammet Fud-19 och kärnavfallsbolagets SKB:s bemötande av rådets remissvar den 21 september med ny kritik mot bolaget.

SKB svarade kortfattat den 21 september att rådets detaljerade frågor kommer beaktas i kommande program. Kärnavfallsrådet protesterar mot detta i yttrandet den 4 november med hänvisning till kärntekniklagen och anser att SKB ska återkomma med ett bemötande i sak.

I regeringens beslut finns följande villkor (citerat ur beslutet som finns i sin helhet i länk nedan):

”Regeringen finner att Barsebäck Kraft AB, Forsmark Kraftgrupp AB, 0KG AB och Ringhals AB (reaktorinnehavarna) genom Svensk Kärnbränsle­hantering AB:s program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall, Fud-program 2019, uppfyller 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Regeringen ställer följande villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Reaktorinnehavarna och Svensk Kärnbränslehantering AB ska i kommande redovisning av Fud-program översiktligt redovisa planerade verksamheter, motsvarande den genomförandeplan för verksamheter som Svensk Kärnbränslehantering AB ansvarar för. Redovisningen ska omfatta en principiell beskrivning av hanteringen av olika avfallsströmmar samt erforderlig och tillgänglig kapacitet för systemets olika delar i relation till den mängd eller volym använt kärnbränslebränsle eller radioaktivt avfall som avses att hanteras och omhändertas.

Redovisningen av Fud-programmet ska fortsättningsvis omfatta samtliga avfallskategorier som förväntas omhändertas i respektive anläggning.

Reaktorinnehavarna och Svensk Kärnbränslehantering AB ska beakta hur Fud-programmet bättre kan bidra till öppenhet och insyn i hur arbetet med forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall bedrivs.

Kommande Fud-program ska omfatta en redovisning avseende informationsbevarande i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets rekommendationer. 

Reaktorinnehavarna och Svensk Kärnbränslehantering AB ska noga överväga de övriga påpekanden som Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och andra instanser gjort vid granskningen av Fud-program 2019.”

Regeringsbeslutet om Fud-19 från den 10 december 2020:

Regeringsbeslutet om Fud-19, 201210 >>


Länkar:

Kärnavfallsrådet: SKB har inte bemött våra synpunkter över Fud-19, 201104 >> 

SKB bemöter SSM:s och Kärnavfallsrådets synpunkter på forskningsprogrammet Fud-19, 200921 >> 

SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19, 200902 >> 

Information om Fud-19 och fler länkar till nyheter, bland annat om SSM:s och Kärnavfallsrådets yttranden, finns på MKG:s hemsida >>

Nyhet om att MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >>

Här finns alla tidigare Fud-processer beskrivna >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april 2022 skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen och kompletterat den 27 januari 2023. Kärnavfallsbolaget SKB har valt att i första hand prioritera bolagets andra pågående mål hos domstol och myndighet (Clab och SFR 2). Bolaget har fått anstånd till den 30 juni 2023 med att skicka in ett underlag till mark- och miljödomstolens prövning av tillståndet med villkor.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev