Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar

Den 1 april 2020 kungjorde regeringen kärnavfallsbolagets komplettering till ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut kompletteringen på remiss i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkter skall ha kommit in senast den 17 juni 2020.

Oskarshamns och Östhammars kommuner har fått särskilda skrivelser innehållande handlingar om aktuell remiss i syfte att tillgängliggöra dessa för allmänheten. Regeringen har även meddelat att kungörelsen om remissen kommer att ske i ett antal lokala och rikstäckande dagstidningar.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskade under 2011-2017 ansökningarna om ett förvarssystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. Under 2018 avstyrkte domstolen ansökan medan Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkte. Regeringen gav därefter sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, möjlighet att komplettera ansökan. Kompletteringen har remitterats till myndigheter, industrier och miljöorganisationer och deras svar har bemötts av SKB.

Med syftet att säkerställa allmänhetens tillgång till samlad information om bolagets ansökningar och möjlighet att inkomma med synpunkter kungörs nu den inkomna kompletteringen, enligt den remiss som nu Miljödepartementet skickat ut. 

Miljödepartementet som handlägger ansökningarna om kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken (dnr M2018/00217/Me) och enligt lagen om kärnteknisk verksamhet (dnr M2018/00221/Ke), meddelar att den som vill yttra sig ska göra detta skriftligen senast den 17 juni 2020.

Länkar:

Kungörelse från Miljödepartementet, 200401 >>

Mer information om remissen finns på regeringskansliets hemsida som nås via denna länk.

Skrivelse med handlingar i ärendet till Östhammars kommun, 200327 >>

Skrivelse med handlingar i ärendet till Oskarshamns kommun, 200327 >>

Nyhet på MKG:s hemsida med MKG:s och medlemsföreningarnas remissvar, 190930 >>

Följ regeringens prövning av kärnbränsleförvaransökan på MKG.se >>

Fler nyheter om kärnbränsleförvarsansökan och det s.k. LOT-upptaget:

Nyhet om att MKG med medlemsföreningar yttrat sig i sak till regeringen om LOT-upptaget, 200227 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >> 

Nyhet om att Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Nyhet om att SKB tar upp försökspaket som kan avgöra kärnbränsleförvarets framtid utan insyn, 191024 >>