Remiss från regeringen om kopparkorrosion och gjutjärn skickad till Kärnavfallsrådet och SSM

Den 23 september skickade regeringen en remiss till Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, med önskemål om instansernas bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn. Remisstidens slutdatum är 21 oktober.

Efter regeringens beslut om att bryta ut ansökan om en utökning av kapaciteten hos mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, för separat prövning pågår nu en fortsatt prövning av ansökan om kärnbränsleförvaret. Regeringen har den 23 september skickat en remiss till Kärnavfallsrådet och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för att fortsätta utreda frågeställningar som rör den långsiktiga integriteten av kopparkapseln och gjutjärnsinsatsen i kapseln som ska hålla bränsleelementen på plats.

Regeringen önskar få svar på om det finns kvarstående osäkerheter rörande kopparkapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt och gjutjärnets egenskaper i insatsen. Regeringen bifogar två dokument med remissen.

Den första är en vetenskaplig artikel från tidskriften Corrosion Science som prof. em. Christofer Leygraf i ett yttrande till regeringen i mars i år menade visade att det fanns kvarvarande osäkerheter rörande de korrosionsprocesser som mark- och miljödomstolen i yttrandet till regeringen i januari 2018 ansåg att regeringen måste klargöra innan ett tillåtlighetsbeslut kan tas för förvaret (se nyhet nedan).

Det andra dokumentet är en rapport med ny kunskap om deformationsåldring från forskning vid Aalto-universitetet i Finland om gjutjärnsinsatsen. Kärnavfallsrådet skickade in rapporten författad av Ville Björklund till regeringen den 14 september (se nyhet nedan).

Regeringen önskar få svar på om dessa dokument innehåller information som är ny och som kan vara av betydelse för regeringens beslut i prövningen.

Regeringen önskar också svar på frågan om det finns information från LOT-försöken vid Äspölaboratoriet som bör redovisas och utvecklas och som har betydelse för bedömningen avseende kapselns hållbarhet.

Vad gäller LOT-frågeställningen har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Jordens Vänner och Naturskyddsföreningen i ett yttrande till regeringen den 11 juni sagt att det sannolikt finns avgörande kunskap om hur koppar beter sig i en verklig förvarsmiljö om detaljstudier redovisas av kopparkorrosionen på de mest korroderade ytorna i de två försökspaket som togs upp ur Äspölaboratoriet hösten 2019. Att kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inte i detalj vill redovisa hur omfattande korrosionen är, är ett ovetenskapligt agerande. Föreningarna menar att regeringen inte kan ta ställning till tillåtligheten av kärnbränsleförvarsansökan i relation till mark- och miljödomstolens yttrande utan att få tillgång till en fullgod vetenskaplig redovisning av kopparkorrosionen i LOT-försöket (se nyhet nedan).

Frågan om redovisningen av korrosionen i LOT togs även upp av prof. em. Christofer Leygraf i hans yttrande till regeringen i mars i år.

Sista datum för att svara på remissen har regeringen satt till den 21 oktober.

 

Länkar:

Följebrev till regeringens remiss, 210923 >>

Regeringens remiss om forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga, 210923 >>

Bilaga 1: Artikel i Corrosion Science om kopparkorrosion, mars 2021 >>

Bilaga 2: Masteruppsats av Ville Björklund från Aaltouniversitetet, 210730 >>

Nyhet om remissen på regeringens hemsida, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Fler nyheter på MKG.s hemsida:

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, och dessa har remissinstanserna fått ge synpunkter på. Efter sommaren väntas SKB:s bemötande. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev