Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna förväntas att öka signifikant

Den 12 maj 2023 redovisade Riksgälden en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. Redovisningen lämnades in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2023.

Riksgälden sammanfattar den samlade bilden på sin hemsida på detta sätt:

"Riksgälden redovisade redan i Riksgäldens årsredovisning för 2022 den verksamhet som bedrivits under 2022. Denna redovisning ska ses som ett komplement och tar primärt sikte på att beskriva den finansiella ställningen i finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter.

Sammantaget fungerar finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter i dagsläget som avsett. De avgiftsskyldiga tillståndshavarna fullgör sina skyldigheter både vad gäller inbetalning av beslutade avgifter och vad gäller att ställa värdebeständiga säkerheter. I juni kommer Riksgälden att remittera förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2024-2026. Kärnavfallsavgifterna förväntas att öka signifikant, framförallt till följd av en kraftig ökning av de återstående kostnaderna enligt industrins senaste kostnadsberäkning."

Kärnavfallsbolaget skickade in den senaste uppskattningen av framtida kostnader för hantering och långsiktig förvaring av radioaktivt avfall och rivning av reaktorer, PLAN 22, till Riksgälden i slutet av september 2022 (länk nedan).

Länkar:

Riksgäldens yttrande till regeringen "Samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter ", 230512 >>

Nyhet om yttrandet på Riksgäldens hemsida, 230517 >>

Riksgäldens regleringsbrev för 2023, 221222 >>

Fler nyheter:

Stort ras för kärnavfallsfonden under 2022, 230221 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna skulle behöva höjas med 0,4 öre, 230206 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas mindre, 221125 >>

Industrin har lämnat in Plan 2022 till Riksgälden, 220930 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas, 220830 >>

Riksgälden publicerar den första kvartalsrapporten för 2022 om finansiering av kärnavfall, 220524 >>

Nyhet om att regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 220127 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev