Riksgälden: Kärnavfallsavgifterna skulle behöva höjas med 0,4 öre

 

Riksgäldens senaste kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2022 om läget inom området kärnavfallsfinansiering publicerades den 6 februari. Den första kvartalsrapporten för 2022 kom den 24 maj förra året och visade att kärnavfallsavgifterna borde öka med i snitt 1,1 öre. Den andra rapporten, daterad 30 augusti, ökade siffran till 1,2 öre. I den tredje rapporten för året hade siffran sjunkit till 0,3 öre. I årets sista kvartalsrapport har siffran åter ökat till 0,4 öre. Riksgälden kommer nu att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av myndighetens pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026. Nästa rapport kommer första kvartalet 2024 efter regeringsbeslutet om nya avgifter i slutet av 2023.

 

Riksgälden sammanfattar läget i den senaste kvartalsrapporten så här:

”Den samlade balansräkningen för reaktorinnehavare visar ett totalt underskott på 1,3 miljarder kronor vid utgången av det fjärde kvartalet för 2022. Det innebär att dagens kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavarna med reaktorer i drift skulle behöva höjas med i genomsnitt 0,4 öre per kilowattimme levererad elström för att finansiera de framtida åtagandena i kärnavfallsprogrammet. För Barsebäck Kraft AB, som inte har reaktorer i drift, skulle den fasta avgiften behöva höjas från noll till 17 miljoner kronor per år. Beräkningarna bygger på uppdaterad utfallsdata fram till sista dagen för senaste kvartal. Under innevarande avgiftsperiod (fram till och med 2023) sker dock inga förändringar av de beslutade kärnavfallsavgifterna, nästa förslag på nya avgifter (för 2024-2026) lämnas till regeringen i september 2023.

Höjningarna beror dels på högre realiserad och förväntad framtida inflation, dels på lägre realiserad avkastning i kärnavfallsfonden jämfört med bedömningen som låg till grund för beslutade kärnavfallsavgifter för innevarande avgiftsperiod (den bedömningen gjordes per den sista juni 2021).

Samtidigt har stigande räntor minskat nuvärdet på skulden, vilket har en dämpande effekt på avgiftsbehovet. En ny (och marginellt) högre bedömning av den framtida elproduktionen har också minskat avgiftsbehovet för reaktorinnehavare med reaktorer i drift.

Det totala behovet av säkerheter har ökat med cirka 1 miljard kronor jämfört med beslutade säkerhetsbelopp. Detta är en effekt av att finansieringsbeloppen minskat med 2,4 miljarder kronor samtidigt som kompletteringsbeloppen ökat med 3,5 miljarder kronor.

Riksgälden kommer att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av vårt pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026. Förslaget, som bygger på Svensk kärnbränslehantering AB:s uppdaterade kostnadsberäkning (Plan 2022), kommer att remitteras i juni och baseras på utfallsdata fram till utgången av det första kvartalet 2023. Efter remissrundan kommer Riksgälden att lämna sitt slutliga förslag på avgifter och säkerhetsbelopp baserat på utfallsdata fram till utgången av det andra kvartalet 2023. Efter regeringens beslut om kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp kommer Riksgälden återuppta publiceringen av kvartalsrapporten.”

I januari 2022 beslutade regeringen om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023 i enlighet med Riksgäldens förslag. Under 2022-2023 är avgiften mellan 3 och 5,6 öre per kWh för de olika kärnkraftverken.

Nästa förslag på avgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026 lämnas till regeringen i september 2023. De utgår från den rapport, Plan 2022, som kärnavfallsbolaget SKB lämnade in till Riksgälden i slutet av september 2022. Kring sommaren förväntas en remiss på förslaget. Regeringen tar normalt ett beslut i slutet av året.

 

Länkar:

Riksgäldens kvartalsrapport om finansiering av kärnavfall kvartal 4, 2022, 230206 >>

Nyhet på Riksgäldens hemsida, 230206 >>

Mer om kärnavfallsavgifter och säkerheter på MKG:s hemsida >>

 

Tidigare nyheter: 

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas mindre, 221125 >>

Industrin har lämnat in Plan 2022 till Riksgälden, 220930 >>

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas, 220830 >>

Riksgälden publicerar den första kvartalsrapporten för 2022 om finansiering av kärnavfall, 220524 >>

Nyhet om att regeringen har beslutat om nya kärnavfallsavgifter för 2022-2023, 220127 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev