”Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet skriver”: Naturskyddsföreningen och MKG på DN debatt om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har den 10 mars 2021 skrivit en replik på Kärnavfallsrådets debattartikel om kärnbränsleförvaret. Föreningarna lyfter problemet med att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och kärnavfallsbolaget SKB anser att de själva kan samarbeta för att få till stånd ett kärnbränsleförvar. SSM:s prövning får inte bli fråga om ett renodlat industriinflytande bakom lyckta dörrar.

Föreningarna menar att Kärnavfallsrådet måste gå in som en mer aktiv part för att åtgärda brister som finns i beslutsprocessen. Som exempel tar föreningarna Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s granskning av den oväntat kraftiga kopparkorrosion som skett i två 20-åriga försökspaket i det så kallade LOT-experimentet. 

SSM har haft problem med att få kärnavfallsbolaget att göra vissa LOT-korrosionsstudier som bolaget inte vill genomföra. Detta eftersom bolaget förmodligen är medvetet om att det skulle visa att deras förvarsmetod inte fungerar.

Föreningarna menar att Kärnavfallsrådet bör agera så att myndigheten får stöd i dess granskningsarbete. Om det behövs måste rådet verka för en internationellt baserad vetenskaplig granskning av kopparkorrosionsfrågan och resultaten av LOT-försöket.

Föreningarna har även synpunkter på kärnkraftindustrins påstående att om det blir fullt i det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle Clab och att det hotar driften av svensk kärnkraft redan 2024. MKG har i en promemoria (se länk till nyhet nedan) kunnat visa på att något hot mot kärnkraften inte finns förrän omkring 2030. Förutom i Clab finns lagringskapacitet vid kärnkraftreaktorerna som kan utnyttjas. Föreningarna skriver:

”Men det är naturligtvis inte bra att fylla på reaktorernas lagringsbassänger om det kan undvikas. Att bryta ut tillståndsprövningen av ökad kapacitet i Clab ur kärnbränsleförvarsansökan är därför en prioritet. Det är viktigt att allmänheten och riksdagen inte förs bakom ljuset i syfte att skynda på ett regeringsbeslut om kärnbränsleförvaret.”

Föreningarna avslutar med konstaterandet att om regeringen behöver ytterligare tid för att granska den säkerhet som industrin – trots decenniers arbete – inte kunnat påvisa borde det vara en självklarhet. Vi måste ta kommande generationers miljösäkerhet på allvar.

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s replik på DN:s hemsida 210310 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets debattartikel, 210307 >>

Om Clab-frågan:

Nyhet på hemsidan om att MKG har tagit fram ett PM om Clab och kärnkraften, 210310 >>

Dagordning på Sveriges riksdags hemsida till försvarsutskottets utfrågning av myndigheter m.fl. och kommuner om slutförvar och mellanlagring av använt kärnbränsle, 210311 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om DN-artikel om kärnbränsleförvaret dubbelt felaktig för att utpressa regeringen, 210211 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att försvars- och näringsutskotten arbetar med initiativ till ett snabbt regeringsbeslut, 210302 >>

Om SSM:s LOT-granskning:

Länk till krönika av MKG:s kanslichef: SSM:s kvalitetsgranskning måste se till att kopparkorrosionen i LOT-försöket undersöks vetenskapligt!, 210305 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om ett fjärde SSM-bidrag om LOT-försöket: SSM måste undersöka den värsta korrosionen!, 210305 >>

KTH-forskare kritiska till SSM-granskningen av LOT, 210226 >>

MKG är kritisk till SSM:s kvalitetsgranskning av LOT-försöket, 201211 >>

MKG i det tredje SSM-bidraget om LOT-försöket: SKB:s underlagsrapporter saknas, 201211 >> 

KTH-forskare starkt kritiska till SKB:s LOT-redovisning, 201123 >>

MKG i det andra SSM-bidraget om LOT-försöket: Behov av mer korrosionsstudier, 201109 >> 

MKG bidrar med synpunkter till myndighetens LOT-granskning, 201008 >> 

Vetenskaplig undermålig SKB-rapport om kopparkorrosion i LOT-upptag visar att koppar inte kan vara ett kapselmaterial, 201001 >>

Miljöorganisationer i möte med SSM för att ge synpunkter inför kvalitetsgranskningen av LOT, 200930 >>

SSM påbörjar arbetet med kvalitetsgranskningen av LOT-resultaten på allvar, 200901 >>