SKB begär tillstånd för kärnbränsleförvaret hos miljödomstolen

Den 27 januari 2022 beslutade regeringen att ge tillåtlighet enligt miljöbalken för kärnbränsleförvaret i Forsmark och för en inkapslingsanläggning (Clink) vid Oskarshamns kärnkraftverk. Därmed återgick miljöprövningen till mark- och miljödomstolen som måste ge tillstånd med villkor för att bygget ska kunna påbörjas. Sedan beslutet har kärnavfallsbolaget SKB haft anstånd med att gå vidare i processen, men den 30 juni 2023 skickade bolaget in en begäran och en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för att få tillstånd med villkor för att få börja bygga kärnbränsleförvaret.

Dels är det en begäran om tillstånd i huvudmålet om kärnbränsleförvaret (M 1333-11), men eftersom det har skett en del förändringar i hur bygget ska genomföras sedan ansökan ursprungligen lämnades in skickade bolaget även in en ny ansökan rörande "vissa verksamheter och åtgärder" vid kärnbränsleförvarsanläggningen. Det har skett ett särskilt samråd om denna del som rör bergupplag, produktion av betong och grundvattenfrågor, och det blir ett nytt mål med benämningen M 4842-23.

I bägge målen begärde domstolen en komplettering med en aktuell sakägarförteckning. I det nya målet begärde dessutom domstolen information om inventeringen av arter. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kungjorde bägge ansökningarna den 15-16 augusti och synpunkter ska vara hos domstolen senast den 10 oktober. Domstolen har tagit fram en tidsplan som leder fram till en huvudförhandling i bägge målen den 20-24 maj 2024. Länkar till nyheter om dessa händelser finns nedan.

 

Länkar:

SKB Begäran om tillstånd för Kärnbränsleförvaret och Clink i mål M 1333-11, 230630 >>

Bilaga 1 - K:29 MKB vissa åtgärder och verksamheter vid Kärnbränsleförvaret, 230629 >>

Bilaga 2 - K:29A Samrådsredogörelse vissa åtgärder och verksamheter vid Kärnbränsleförvaret, 230629 >>

Bilaga 3 - K:30 Verksamhetsbeskrivning KBS-3, 230629 >>

Bilaga 4 - K:31 Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden, 230629 >>

Bilaga 5 - K:32 Samlade förslag till vilkor KBS-3, juni 2023 >>

Bilaga 6 - K:33 Kärnbränsleförvaret - skyddsåtgärder grundvattenavsänkning, 230629 >>

Bilaga 7 - K:34 Kärnbränsleförvaret - vattenhantering och kväveutsläpp, 230629 >>

Bilaga 8 - K:35 Komplettering artskyddsdispens Kärnbränsleförvaret, 230629 >>

Bilaga 9 - K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken - hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle, 230630 >>

Miljödomstolens begäran om en aktuell sakägarförteckning, 230707 >>

SKB:s komplettering med en aktuell sakägarförteckning, 230802 >>

Bilaga K:36 sakägarförteckning, 230802 >>

 

Mål M 4842-23:

Innehåll ansökan, juni 2023 >>

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vissa åtgärder och verksamheter vid Kärnbränsle, 230630 >>

Bilaga K:29 MKB vissa åtgärder och verksamheter vid Kärnbränsleförvaret, 230629 >>

Bilaga K:29A Samrådsredogörelse vissa åtgärder och verksamheter vid Kärnbränsleförvaret, 230629 >>

Miljödomstolens begäran om en aktuell sakägarförteckning och information om inventering av arter, 230707 >>

SKB:s komplettering med en aktuell sakägarförteckning och information om inventering av arter, 230802 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

Miljödomstolen meddelar en tidsplan för kärnbränsleförvarsmålet, 230815 >>

Miljödomstolen kungör begäran om tillstånd för kärnbränsleförvaret, 230815 >>

Miljödomstolen kungör ansökan om vissa åtgärder och verksamheter vid kärnbränsleförvaret, 230816 >>

 

Tidigare nyheter:

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens kärnbränsleförvarsbeslut, 230511 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. åter kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230508 >>

Nyhet om att KTH-forskare svarar på SKB-kritik av kopparkorrosionsartikel, 230401 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 230127 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet i HFD, 220427 >>

Nyhet om att SKB publicerar en ny säkerhetsanalys (PSAR) för kärnbränsleförvaret, 230222 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud-22, 230120 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om KTH-forskarnas studie i Corrosion Science i november 2022, 221121 >>

Sveriges Natur: Tidigare SSM-korrosionsexpert kritiserar kärnbränsleförvarsbeslut, 220211 >>

Regeringen kör över domstolens beviskrav om långsiktigt säkerhet: Ger OK till kärnbränsleförvar, 220127 >>

Forskare upplyser miljöministern om osäkerheter med kopparkapseln, 211229 >>

Regeringen kungör kärnbränsleförvarsansökan, 211213 >>

Den nya miljöministern presenterar en tidsplan för beslut om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 211208 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen skriver öppet brev till miljöministern om kärnbränsleförvaret, 211203 >>

Kärnavfallsrådet kommenterar SKB:s yttrande med synpunkter på villkor för att få bygga ett kärnbränsleförvar, 211201 >>

MKG med medlemsföreningar i ett nytt yttrande till regeringen: Utnyttja LOT-försöket innan ett tillåtlighetsbeslut, 211104 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev