SKB har yttrat sig om prövotider i prövningen om ett utökat Clab

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kommer hålla en huvudförhandling i Oskarshamn den 24-25 maj i prövningen om utökad lagring i mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Inför huvudförhandlingen har kärnavfallsbolaget SKB den 5 maj svarat domstolen på ett föreläggande om att komma med förslag till närmare utformning av eventuella utredningsvillkor för att underlätta diskussionerna under huvudförhandlingen om de frågor som väckts av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, (förbättrad kylning av Clab) och Naturvårdsverket (dagvatten, ekonomisk säkerhet och temperatur i utgående kylvatten). Kärnavfallsbolaget svarar med förslag på formuleringar på hur prövotider kan användas för att hantera de olika frågeställningarna. Vad gäller dagvatten- och kylvattenfrågorna vill bolaget att domstolen i första hand i stället för prövotider överväger bemyndigande till berörd tillsynsmyndighet. I och med yttrandet öppnar kärnavfallsbolaget för att SSM:s krav på att ett förbättrat kylsystem för Clab kommer med i tillståndet även om bolaget fortfarande motsätter sig det. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer myndighetens syn på frågan.

Den 19 april beslutade mark- och miljödomstolen, trots den kvarstående konflikten mellan kärnavfallsbolaget, SKB, och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att kungöra att huvudförhandlingen kommer att äga rum den 24-25 maj i Oskarshamn. Samma dag skickades ett föreläggande till SKB att ge in förslag till närmare utformning av eventuella utredningsvillkor i frågor som förutom förbättrad kylning, som SSM vill se, även rör dagvatten, ekonomisk säkerhet och temperatur i utgående kylvatten som är frågor lyfta av Naturvårdsverket. Kärnavfallsbolaget anser inte att en förbättrad kylning för Clab ska inkluderas i denna prövning utan att den tillhör prövningen av inkapslingsanläggningen Clink som är en del av den större kärnbränsleförvarsansökan. Kärnavfallsbolaget har framfört att ett tillståndsbeslut skulle kunna dröja mer än två år om Clab-ansökan ska kompletteras med ett fullgott underlag om förbättrad kylning. Domstolens tidsplan skulle annars innebära att ett tillstånd skulle kunna komma redan till sommaren. En möjlighet är dock att tillstånd ges med en prövotid för att införa kylningen.

Den 5 maj svarade SKB med ett yttrande med förslag på formuleringar på hur prövotider kan användas för att hantera de olika frågeställningarna. Vad gäller dagvatten- och kylvattenfrågorna vill bolaget att domstolen i första hand i stället för prövotider överväger bemyndigande till berörd tillsynsmyndighet. I och med yttrandet öppnar kärnavfallsbolaget för att SSM:s krav på att ett förbättrat kylsystem för Clab kommer med i tillståndet även om bolaget fortfarande motsätter sig det. Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG stödjer myndighetens syn på frågan. 

Bolaget inkom den 9 maj med en rättelse av yttrandet till domstolen. Rättelsen rörde den uppskattade kostnaden för avveckling av Clab och Clink.

 

Länkar:

Aktbilaga 907 Underrättelse MMD, 220505 >>

Aktbilaga 906 Yttrande från sökandeombud Per Molander, 220505 >>

Här går det att följa prövningen hos mark-och miljödomstolen >>

Nyheter på MKG:s hemsida: 
Domstolen kungör Clab-huvudförhandlingen och ber SKB om underlag för utredningsvillkor, 220419 >>

SSM står fast vid krav på bättre Clab-kylning, 220411 >>

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev