SKB: Lämpligt att ta upp feldeponerat avfall före SFR 2

För sju år sedan upptäcktes det att många av de närmare 3000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall som deponerats i förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, innehåller mer långlivat och farligare avfall än tillåtet. Tunnorna ligger i containrar som korroderat kraftigt vilket gör dem svåra att flytta på. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har velat se en snabb hantering av problemet. Kärnavfallsbolaget SKB meddelade i en rapport den 27 november (med en kompletterande redogörelse som bilaga den 30 november) SSM att ett återtag av avfallet lämpligast genomförs innan en utbyggnad av SFR. Avfallsbehållarna ska skickas till Studsviksområdet för undersökning och vidare hantering.

Den kompletterande bilagan (finns i länk nedan) som bl.a. innehåller kostnadsberäkningar överlämnades endast i pappersform till SSM den 30 november med uppgiften att SKB ville ha den helt hemligstämplad. Det gick inte SSM med på men för allmänheten viktiga uppgifter om vad återtaget kan komma att kosta har ändå sekretessbelagts. 

I kärnavfallsbolaget SKB:s förvar för kortlivat radioaktivt driftavfall i Forsmark, SFR, finns 2 844 avfallstunnor från det svenska historiska civila och militära kärnforskningsprogrammet. Tunnorna finns i containrar och ett antal kan innehålla mer långlivat avfall än tillåtet.

Misstanken om att innehållet är feldokumenterat väcktes efter det s.k. röntgenprojektet. Projektet innebar att bolaget som ansvarar för det historiska avfallet, Svafo AB, lät göra en undersökning på drygt 7 000 liknande tunnor som förvaras i ett bergrum vid Studsviksanläggningen utanför Nyköping. Undersökningen kunde bl.a. påvisa uran och/eller plutonium i fler tunnor än de som fanns angivna i registret över safeguardklassat material och dessutom mörkerriktmedel från försvaret som innehåller den långlivade isotopen radium-226 (se länk nedan till tidigare nyheter på MKG:s hemsida).

Sedan vintern 2012/2013 har Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskat SKB:s hantering av tunnorna. Både SSM och SKB har varit eniga om att avfallet ska återtas och föras tillbaka till Studsvik, däremot har diskussioner förts om när ett sådant återtag ska ske. I maj 2020 efterfrågade SSM svar på tre frågor, bl.a. en redogörelse över hur återtaget påverkar strategin för val av tidpunkt för återtaget. Två frågor om hur hanteringen skulle kunna ske nere i SFR under ett återtag, och vilka kontroller som behöver göras innan, svarade SKB på i en rapport i juni 2020 (finns bland länkarna nedan).

Det nya i SKB:s rapport till SSM den 27 november är att bolaget bedömer att de containrar som innehåller felaktigt deponerat avfall ska tas upp och transporteras till Studsvik innan en utbyggnad av SFR startas. Detta förutsätter dock att det finns möjligheter att ta emot avfallstunnorna där.

På ett möte mellan SKB och SSM den 18 november lyfte kärnavfallsbolaget frågan om vem som ska stå för kostnaderna för ett återtag av det feldeponerade avfallet, där en uppställning på Studsviksområdet kan innebära betydande kostnader för mellanlagring. SSM svarade under mötet att myndigheten förutsätter att branschen gemensamt ser över hur kostnader för återtaget ska fördelas.

Enligt uppgifter till MKG kan det röra sig om hundratals miljoner kronor för upprättandet av en anläggning med kapacitet att ta emot avfallet på Studsviksområdet och för att undersöka och eventuellt ompaketera avfallstunnorna.

Den rapport som SKB lämnade till SSM den 27 november innehåller även en bilaga (se länk nedan) med en kompletterande redogörelse, inklusive uppskattningar för vad kostnaden för att genomföra ett återtag från SFR i Forsmark inklusive transport till Studsvik kan bli. Där finns även ett uppskattat belopp från Svafo AB för vad det kan kosta att hantera och mellanlagra avfallet i Studsvik.

Bilagan med den kompletterande redogörelsen till rapporten skickades endast till SSM på papper, vilket är mycket ovanligt då det gängse idag är att det sker elektroniskt. SKB ville även att hela bilagan skulle sekretessbeläggas.  När MKG begärt ut bilagan har den också stämplats med sekretess men SSM har ansett att i stort sett hela innehållet ska vara offentligt. Ett litet avsnitt med viktiga uppgifter om beräknande kostnader har dock maskats av myndigheten.

Riksgälden har berättat för MKG att myndigheten följer frågan om det feldeponerade avfallet i SFR och delar SSM:s syn på att det är kärnkraftsindustrins ekonomiska ansvar och kommer att pröva eventuella inlämnade ansökningar av industrin gentemot Kärnavfallsfonden och mot det som finns kvar i Studsviksfonden.

Fuktig miljö orsakar kraftig korrosion på containrar
I den bergsal (1BLA) i SFR där det feldeponerade avfallet ligger finns ingen tunnelduk installerad i taket för att undvika dropp. SFR:s ventilationssystem saknar även avfuktning vilket innebär att luftfuktigheten varierar kraftigt under året. Luftfuktigheten mäts inte heller kontinuerligt men ligger enligt SKB på 60 – 70 procent under vintern och 90 – 100 procent under sommaren. 

På grund av den dåliga miljön utsätts stål som placerats i bergsalen för både hög luftfuktighet och direkt kontakt med droppande grundvatten. Därför är containrarna som innehåller det feldeponerade avfallet kraftigt korroderade. Även tunnor som placerats i containrar är utsatta för kraftiga rostangrepp. Hur bolaget vill göra upptaget och genomföra transporten till Studsvik blir därför viktigt att följa. 

MKG befarar att korrosionen även kan förvärras av de läckströmmar som finns genom förvaret orsakade av högspänningsöverföringen av el till och från Finland, något som SKB inte vill erkänna som ett problem.

Nedan visas två bilder från SSM:s verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020. Längre ned kan du även ladda ner SSM:s rapport från verksamhetsbevakningen och mötet från den 18 november.

Här en bild på en av fyra containrar som enligt SKB är i särskilt dåligt skick. (Bild från SSM)

En halvhöjdscontainer i översta raden där hål i det obehandlade containerlocket uppstått från droppande grundvatten. Även de plåtfat som finns i containern har kraftiga rostangrepp. (Bild från SSM)

Länkar till SKB:s rapport till SSM om återtaget av det feldeponerade avfallet från den 27 november 2020 och bilaga:

SKB:s rapport Kompletterande redogörelse och ställningstagande gällande återtag av S.14-avfall, 201127 >> 

Bilaga till SKB:s Kompletterande redogörelse, 201130 >> 
 

Länkar: 

Information på SKB:s hemsida >>

SKB:s svar på SSM:s två övriga frågor, 200618 >>

SSM:s rapport Verksamhetsbevakning vid 1BLA den 21 april 2020 (bilden på sidan två är överstruken p.g.a. sekretess rörande fysiskt skydd) >>

Nyhet på MKG:s hemsida ”SSM till SKB: Dags att redovisa hur det feldeponerade avfallet ska tas om hand – containar rostar”, 201118 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om feldeponerat avfall i SFR farligare än tidigare trott – rostande containar försvårar återtag, 190219 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev