SKB till regeringen: Vill ha beslut om kärnavfallsavgifter för hela perioden 2021-2023

Vart tredje år tar regeringen beslut om nya nivåer på kärnavfallsavgifterna och de ekonomiska säkerheter som ska garanteras av reaktorägarna. Riksgäldens granskningsarbete har dock försenats på grund av Covid-19, särskilt vad gäller möjligheterna att ta fram den säkerhet som kallas kompletteringsbelopp. De förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som lämnades till regeringen den 29 september gällde därför enbart för 2021, och inte hela perioden 2021-2023. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB protesterar över upplägget i ett yttrande till regeringen den 19 oktober. De vill att kärnavfallsavgifterna och finansieringsbeloppen beslutas över hela perioden för att skapa stabila förutsättningar för sin verksamhet.
Uppdatering: Miljödepartementet gav Riksgälden möjlighet att yttra sig över SKB:s yttrande. Den 27 november svarade Riksgälden att yttrandet inte föranleder någon förändring av Riksgäldens tidigare bedömningar. Se länk till svar nedan.

Den 1 september 2018 tog Riksgälden över ansvaret för att granska kärnavfallsbolaget SKB:s beräkningar på framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Granskningen görs vart tredje år och underlaget för perioden 2021-2023 lämnade bolaget in till Riksgälden i september 2019.

Hösten 2017 togs beslut om omfattande ändringar i finansieringslagen och den förordning som styr hur avgifter och säkerhet ska beräknas. Sedan övertaget av ansvaret från SSM har Riksgälden arbetat med utveckling av metoder för att anpassa beräkningarna av avgifter och säkerhet till de nya bestämmelserna. Säkerheterna består dels det s.k. finansieringsbeloppet (skillnaden mellan de medel som finns i kärnavfallsfonden och förväntade återstående kostnader), dels kompletteringsbeloppet (belopp som utöver finansieringsbeloppet bedöms behövas med hänsyn till att finansieringsbeloppet kan visa sig otillräckligt). Vid beräkning av kompletteringsbeloppet ska hänsyn tas till osäkerheter som rör bl.a. framtida avgiftsintäkter, fondmedlens avkastning och oförutsedda händelser. 

Den 8 maj meddelade Riksgälden att Covid-19-pandemin har försenat deras arbete och gör att myndigheten inte kan ge förslag på de kompletteringsbelopp som ska lämnas till regeringen före den sista september. Riksgälden hänvisade till 7§ i finansieringsförordningen där det står att kostnader kan, om det finns särskilda skäl, bestämmas för en kortare period. Riksgälden meddelade därför att de avser föreslå kärnavfallsavgifter och säkerheter enbart för 2021 till regeringen i september 2020. 

Efter en remittering av Riksgäldens förslag under sommar lämnade Riksgälden den 29 september 2020 in sitt förslag till regeringen angående kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021. Förslaget innebär att reaktorinnehavarna får sänkt avgift med några tiondels öre samtidigt som en av säkerheterna, kompletteringsbeloppet föreslås ligga oförändrat för 2021.

Kärnavfallsbolaget SKB har den 19 oktober skickat in ett eget yttrande till regeringen. De motsätter sig Riksgäldens upplägg att bara lämna belopp för ett av de tre åren. SKB skriver: ”SKB konstaterar att Covid-19-pandemin kan ha påverkat Riksgäldens arbete på sådant vis att arbetet inte kunnat färdigställas i tid för att föreslå kompletteringsbelopp enligt gällande reglering och att detta kan utgöra grund för att besluta om kompletteringsbelopp för endast ett år. För avgifter och finansieringsbelopp finns däremot i dagsläget samtliga underlag framtagna och tillgängliga för att dessa ska kunna beräknas för en treårsperiod. SKB ser därför inga särskilda skäl till att bestämma avgifter och finansieringsbelopp till en kortare period än tre år. ”

SKB skriver även ”Det är av yttersta vikt att industrin har en långsiktighet med stabila förutsättningar för sin verksamhet. Detta gäller i synnerhet under rådande Covid-19-pandemin. Ett ettårigt beslut skulle tillföra ytterligare osäkerheter för industrin. SKB menar därför att avgifter och finansieringsbelopp ska beslutas för hela perioden, det vill säga 2021-2023”.

Uppdatering: Miljödepartementet gav Riksgälden möjlighet att yttra sig över SKB:s yttrande. Den 27 november svarade Riksgälden att yttrandet föranleder ingen förändring av Riksgäldens tidigare bedömningar. Se länk till svar nedan.

Länkar:

Uppdatering 2: Riksgälden svarar att SKB:s yttrande inte föranleder någon förändring av Riksgäldens tidigare bedömningar, 201127 >>

Uppdatering 1: Miljödepartementet ber Riksgälden yttra sig över SKB:s yttrande senast den 27 november, 201123 >>

SKB:s yttrande över Riksgäldens förslag på avgifter och säkerheter för reaktorinnehavare 2021, 201019 >>

Bilaga till yttrandet: SKB:s remissvar på Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2021, 200824 >>

Nyhet om att Riksgälden föreslår kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen, 200929 >>

Nyhet om att ytttranden till Riksgälden över förslag på kärnavfallsavgifter, 200907 >>

MKG, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner yttrar sig över kärnavfallsavgifter, 200824 >> 

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 är ute på remiss, 200612 >> 

Riksgälden kommer endast föreslå kärnavfallsavgifter för 2021, 200508 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev