SKB yttrar sig om regeringens kopparkapselremiss

Kärnavfallsbolaget SKB har skickat in ett yttrande till regeringen angående den remiss om kopparkapslar som regeringen skickat till SSM och Kärnavfallsrådet.

Regeringen skickade i september ut en remiss angående kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark, där remissinstanserna Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och Kärnavfallsrådet ombads uttala sig om ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga. Det regeringen önskade svar på var om två vetenskapliga dokument innehåller ny information som påverkar hur regeringens beslut i prövningen bör tas. Dessutom ville regeringen få svar på frågan om det finns information från LOT-försöken vid Äspölaboratoriet som bör redovisas och utvecklas och som har betydelse för bedömningen avseende kapselns hållbarhet.

Kärnavfallbolaget har den 19 oktober skickat ett yttrande med kommentarer om remissen. I yttrandet lägger bolaget vikt vid att den ena artikeln funnits hos regeringen sedan mars och att den andra har kopplingar till Kärnavfallsrådets sakkunniga. Därefter avfärdar bolaget att det skulle behövas vidare forskning och redovisning av LOT-försöket trots att information om all korrosion på försökspaketen inte offentliggjorts.

SSM svarade på remissen den 15 oktober och Kärnavfallsrådet den 21 oktober. Rådet ansåg att det behövs mer kopparkorrosionsforskning och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG skickade den 22 oktober ut ett pressmeddelande som åter lyfte vikten av att utnyttja LOT-försöket för att får fram viktig information om kopparkapselns långsiktiga integritet innan regeringen tar ett beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken. Länkar till nyheter om detta finns nedan.

 

Länkar:
Yttrandet från SKB, 211019 >>

MKG:s pressmeddelande angående Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen, 211022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets svar på remissen, 211021 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s svar på remissen, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet om remissen på regeringens hemsida, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>