SKB yttrar sig över remissvar om bolagets komplettering om kopparkorrosionen

Kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 18 december 2019 lämnat synpunkter till regeringen på innehållet i remissyttrandena som inkommit under hösten i prövningen av kärnbränsleförvaret.

Den 4 april 2019 lämnade kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in en komplettering till regeringen till ansökan om att få bygga ett förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Detta efter att mark- och miljödomstolen sagt nej efter avslutad huvudförhandling i kärnbränslemålet och samtidigt skickat med ett antal frågor – främst kring kunskapsläget kring korrosion av den koppar som är har avgörande funktioner i förvarets barriärsystem.

SKB:s komplettering, som till stor del är en upprepning av information som redan presenterats inför huvudförhandlingen i domstolen, har sedan varit ute på remiss vars svarstid gick ut den 13 september. Ett antal remissinstanser – däribland MKG – fick dock uppskov men har lämnat in yttranden senare under hösten. Östhammars kommun lämnade sitt svar den 3 december. Nu har kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB lämnat yttranden över inkomna remissvar. Dessa gäller både regeringens prövning enligt (KTL M2018/00221/Ke) och enligt miljöbalken (KTL M2018/00017/Me).

SKB:s yttranden:

SKB:s yttrande enligt KTL, 191218 >>

SKB:s yttrande enligt miljöbalken, 191218 >>

Villkorsbilaga till SKB:s yttrande enligt miljöbalken, 191218 >>

Remissvar i ärendet finns på regeringens hemsida och på MKG:s sida för regeringsprövningen under ärende M2018/00217/Me (miljöbalksprövningen) och ärende M2018/00221/Ke (kärntekniklagsprövningen).

På denna sida hos regeringen finns även regeringens kommunicering till SKB enligt både Miljöbalken och och KTL i direktlänk.

Läs mer om kärnbränsleförvaret, SKB:s komplettering och kopparkorrosion:

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering, 191119 >>

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget, 191127 >>

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ännu ett LOT-yttrande till regeringen, 191119 >>

MKG kompletterar yttrande till regeringen efter avslöjande att LOT-paket tagits upp, 191028 >>

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om kärnbränsleförvaret (SKB:s kopparkorrosionskomplettering), 190930 >>

Läs även nyhet om att SSM yttrar sig över SKB:s komplettering, 190930 >>


Yttranden och rapporter över SKB:s kompletteringar om kopparkorrosionen

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG yttrande över SKB:s komplettering, 190930 >>

Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering, 191203 >>

SSM:s granskningsrapport över SKB:s komplettering, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt miljöbalken, 190930 >>

SSM:s yttrande över SKB:s komplettering enligt kärntekniklagen, 190930 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s kompletteringar 190913 >>

Nyhet om andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret >>

Länk till KTH-forskarnas yttrande 190913 >>

Länk till Naturvårdsverkets yttrande 190913 >>

Länk till Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande 190913 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks yttrande 190705 >>

Länk till Torbjörn Åkermarks komplettering 190909 >>

Här finns alla yttranden i regeringens prövning enligt miljöbalken (ärende M2018/00217/Me) >>

Här finns alla yttrandena i regeringens prövning enligt kärntekniklagen (ärende M2018/00221) >>
 

Läs även:

Anstånd för yttrande till regeringen om kärnbränsleförvaret, 190903 >>

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss, 190425 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKB:s kompletteringsyttranden 190404 >> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>


Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>