SKB yttrar sig till regeringen om kopparkorrosion: ”Fortfarande inget problem”

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB yttrade sig den 4 april till regeringen med en komplettering för att i första hand vissa att kopparkapseln kommer fungera som tänkt i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Inte helt oväntat kommer bolaget fram till att det inte finns några problem. Detta är samma påstående som domstolen underkände i sitt yttrande till regeringen den 23 januari 2018. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har i en första analys kommit fram till att kompetteringen är mycket svag och inte visar att domstolens farhågor är obefogade. Det är nu viktigt att Strålsäkerthetsmyndigheten genomför en förnyad grundlig och förutsättningslös granskning av både det gamla och det nya underlaget.

Kompletteringen görs dels enligt miljöbalken som är den prövning där mark och miljödomstolen har yttrat sig till regeringen och sagt att ansökan inte kan ges tillåtlighet om inte ett antal frågetecken rörande kopparkapselns integritet kan klargöras. Dessutom görs en komplettering enligt kärntekniklagen som är den prövning Strålsäkersmyndigheten SSM har hand om. SSM har sagt till regeringen i ett yttrande, också den 23 januari 2019, att ansökan kan godkännas eftersom återstående osäkerheter om kopparkapselns integritet kan hanteras i myndighetens fortsatta prövning efter ett eventuellt regeringstillstånd.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har gjort en snabb första genomgång av kompletteringen och kan konstatera att den är väldigt svag. Den innehåller nästan inget nytt trots att kärnavfallsbolaget säger att den bygger på ett 25-tal nya dokument. Den internationella expertgranskningen som bolaget lovat visar sig dessutom i stort sett vara samma vanliga forskare som bolaget och dess systerorganisationer tidigare använt för att ta fram underlag. 

MKG menar att det är uppenbart att bolaget vet att det inte finns några seriösa kopparkorrosionsförsök som kan visa att koppar är ett bra kapselmaterial för slutförvaret. I stället försöker bolaget bara upprepa den gamla tidigare argumentationen med en förhoppning att regeringen ska släppa igenom projektet trots att det inte kommer att bli säkert. 

Bolaget försöker få det till att domstolen har saknat kompetens att ifrågasätta kopparkapseln. Men det som domstolen gjorde var att skaffa sig en helhetsbild av kunskapsläget och då konstatera att det inte fanns tillräckligt stöd för att koppar fungerar som ett bra kapselmaterial.

MKG konstaterar dessutom fortsätter bolaget med försöka luras med utsläppsscenarier som förutsätter att alla barriärer utom kopparkapseln är intakta hela vägen fram till nästa istid, vilket är helt orealistiskt. Om kopparkapseln har havererat fungerar inte lerbufferten längre som barriär. Det går inte att räkna som om all radioaktivitet skulle vandra genom ett tätt berg när det är mycket mer sannolikt att det rinner vatten genom deponeringstunnlarna och upp till ytan genom större sprickzoner.

MKG menar sammanfattningsvis att det saknas grund för att säga att bolaget på ett fullgott har kunnat motbevisa domstolens farhågor att kopparkapselns integritet inte kan garantera långsiktig miljösäkerhet. 

MKG har tidigare uppmärksammat att det finns ny finsk forskning som stödjer de kritiker som anser att kärnavfallsbolagets syn på hur kopparkapseln fungerar i en slutförvarsmiljö saknar vetenskaplig grund. Föreningen har även uppmärksammat nya resultat från det schweiziska FEBEX-försöket som visar på omfattande kopparkorrosion inklusive gropfrätning i ett 18-årigt försök i en syrgasfri slutförvarsmiljö.

Föreningen anser att det är anmärkningsvärt att bolaget inte vågar ta upp nästa försökspaket i LOT-försöket i Äspölaboratoriet. Problemet för bolaget att resultatet med stor sannolikhet skulle visa att koppar är ett mycket dåligt kapselmaterial. MKG anser att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM måste stödja föreningens krav att nästa LOT-paket tas upp och analyseras innan regeringen kan ta ett beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken.

Nästa steg i processen är att regeringen kommer att skicka ut kärnavfallsbolagets yttranden på remiss. Det är nu oerhört viktigt att SSM genomför en förnyad grundlig och förutsättningslös granskning av både det gamla och det nya underlaget. Den granskning som myndigheten har regeringens och allmänhetens uppdrag att göra. Myndigheten har inte ett uppdrag att se till att slutförvaret byggs. Myndighetens uppdrag är att se till att de slutförvar som ska byggas i Sverige ska vara långsiktigt miljösäkra och fungera som det är tänkt.

Länkar:

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, 190404:

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, bilaga 1a: Komplettering om kapselintegritet 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, bilaga 1b: Supplementary information on canister integrity issues, SKB TR-19-15 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, bilaga 2: Komplettering om avgränsning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområden 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt miljöbalken, Bilaga 3: Förslag på villkor enligt 17 kap 7§ MB 190404 >>

SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, 190404:

SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, 190404 >>> 

SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, bilaga 1a: Komplettering om kapselintegritet 190404 >>> 

SKB:s yttrande till regeringen enligt kärntekniklagen, bilaga 1b: Supplementary information on canister integrity issues, SKB TR-19-15 190404 >>> 

Länk till yttrandet till regeringen enligt miljöbalken på SKB:s hemsida, 190404 >>

Länk till yttrandet till regeringen enligt kärntekniklagen på SKB:s hemsida, 190404 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutförvar av använt kärnbränsle 190129 >>

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert 181030 >>

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om slutförvaret 180508 >>

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert, 180426 >>

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion, 180405 >>

Omfattande syrgasfri korrosion i det schweiziska FEBEX-försöket, 171222 >>

Domstolen säger nej till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvaret, 180123 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev