SKBs åtgärdsförslag för ökad strålsäkerhet i Clab och SFR har granskats av SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s orsaksanalys och åtgärdsprogram för den bristande strålsäkerheten i SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle, Clab, och slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. SSM är överlag nöjd med SKB redovisningar.

Den 7 april skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett föreläggande till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. SSM krävde att SKB tar fram ett åtgärdsprogram för att säkerställa att anläggningarna Clab (mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn) och SFR (slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark) drivs på ett strålsäkert sätt. Efter inspektioner på anläggningarna bedömde myndigheten att bolaget inte uppfyllde kraven på ledning och styrning som regleras i myndighetens föreskrifter. Anläggningscheferna vid Clab respektive SFR hade enligt myndigheten ett begränsat handlingsutrymme i förhållande till ansvar. De kunde inte styra över nödvändiga resurser och de kunde inte i tillräckligt hög grad påverka beslut som tas av ledningen och som påverkar säkerheten. Myndigheten tog i sitt föreläggande också upp brister i samarbetet mellan de två anläggningarna Clab och SFR, vilket myndigheten ville se bättring på.

SKB svarade på föreläggandet i två omgångar, den första den 2 juni och den andra den 1 oktober. SSM har granskat svaren och kommit fram till att SKB genomfört en bra orsaksanalys och att åtgärdsprogrammet på ett tillfredställande sätt kopplar till orsaksanalysen. De symptom avseende resurser som framkommer av orsaksanalysen har dock inte omhändertagits på ett tydligt sätt i åtgärdsprogrammet. Myndigheten kommer i sin löpande tillsyn följa upp att SKB genomför de aktiviteter som de planerar i sitt åtgärdsprogram.

 

Länkar: 

Nyhet på SSM:s hemsida, 141031 >> 

Nyhet på SSM:s hemsida om att SKB måste ta fram åtgärdsprogram, 140407 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att Strålsäkerheten brister i Clab och SFR, 140407 >>

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SSM:s granskning av SKB:s redovisning av åtgärdsprogram del 1, 140704 >>
Referens 1: SKB:s svar på föreläggande, redovisning av åtgärdsprogram, 140602 >>
Referens 2: SSM:s föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR, 140406 >>
Referens 3: Inspektion - Organisation, ledning och styrning SKB >>
Referens 4: Tjänsteanteckning - Möte mellan SSM och SKB 22 april 2014 >>
Referens 5: Tjänsteanteckning - Möte mellan SSM och SKB den 4 juni 2014 >> 

SKB:s svar på föreläggande:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SKB:s mailsvar på föreläggande del 2 (orsaksanalys och ytterligare åtgärder), 141001 >>
Bilaga 1: Orsaksanalys för SSMs föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB >>
Bilaga 2: Uppdaterad redovisning av åtgärdsprogram för SSMs föreläggande om genomförande av åtgärder >> 

SSM:s granskningsrapporter:

[img_assist|nid=1029|title=|desc=|link=none|align=left|width=22|height=18]SSM:s granskning av SKB:s redovisning av åtgärdsprogram del 2 (orsaksanalys och ytterligare åtgärder) enligt föreläggande, 141030 >>