SSM begär kompletteringar om kopparkapseln

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att redovisningarna av vad som kan påverka kopparkapseln och den långsiktiga säkerheten inte är tillräcklig i ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Myndigheten har därför idag, den 13 september, begärt kompletteringar av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. 

Strålsäkerhetsmyndigheten befinner sig i den inledande sakgranskningsfasen av kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om ett slutförvar av använt kärnbränsle. I denna fas ser myndigheten över vad som behöver kompletteras i ansökan innan de går vidare i en huvudgranskning. Den 13 september skickade myndigheten en omfattande kompletteringsbegäran om ytterligare redovisningar på ett stort antal punkter om kopparkapseln till SKB. Senast den 31 oktober ska kompletteringarna eller en tidplan för framtagandet av kompletteringarna ha inkommit till myndigheten.

SSM:s begär kompletteringar på följande punkter:
-   Kapselns mekaniska hållfasthet/integritet
-   Kontroll och provning av kapseln
-   Metoder för tillverkning av kapseldetaljer
-   Degradering av kapselmaterial, exempelvis korrosion och försprödning

Tidigare i år skickade myndigheten in en begäran till SKB med en önskan om kompletterande information angående koppar i syrgasfritt vatten. SSM önskade då ett ”klargörande om hur denna korrosionsprocess kan påverka kopparkapslarnas långsiktiga integritet och säkerhetsanalysens resultat.”. SKB har endast svarat bristfälligt på denna kompletteringsbegäran och meddelat att nya redovisningar kommer lämnas in i juni 2013.

Naturskyddsföreningen och MKG lämnade den 1 juni in ett gemensamt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt med ett stort antal krav på kompletteringar av ansökan, varav ett stort avsnitt rörde problem med kopparkorrosion. Senast den 1 november ska Strålsäkerhetsmyndigheten lämna in sina krav på kompletteringar i alla olika frågeställningar till miljödomstolen. Vid denna tidpunkt fås en bra helhetsbild av hur stora brister ansökan har.

Här kan du ladda ner myndighetens begäran om komplettering. Du kan också hitta länkar till den tidigare nyheten om komplettering av koppar i syrgasfritt vatten samt nyheten om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande.

 

Länkar:

SSM:s begärda kompletteringar skickade till SKB:
Kapselns mekaniska hållfasthet >>
Kontroll och provning av kapseln >>
Metoder för tillverkning av kapseln >>
Degradering av kapselmaterial, exempelvis korrosion och försprödning>>

Nyhet på SSM:s hemsida >>

I denna nyhet kan du läsa och länka dig bakåt bland nyheterna på MKG:s hemsida om SSM:s arbete med kopparkorrosionsfrågan i granskninsgprocessen:
Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB, 120703 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande med krav på omfattande kompletteringar, 120601 >>

Mer information om hur myndighetens prövningsprocess går till på MKG:s hemsida >>

Mer information om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

SSM:s diarienummer SSM 2011/2426 "Kompletteringar till slutförvarsansökan" med nedladdningsbara filer på MKG:s hemsida >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev