SSM ber SKB om synpunkter på medverkan i kvalitetsgranskningen av LOT

På ett möte den 6 december 2019 informerade kärnavfallsbolaget SKB Strålsäkerhetsmyndigheten SSM om att analyserna och redovisningen av kopparkorrosion i de 20 åriga försökspaketen i LOT-upptaget i Äspölaboratoriet ska kunna vara klara redan under första halvåret 2020. På samma möte berättade SSM att de har för avsikt att genomföra en kvalitetsgranskning av SKB:s analyser, vilket de också berättade mer om under ett möte 11 mars. Den 8 maj skickade SSM en skrivelse till SKB där de redogör för planerade inledande möten för att starta kvalitetsgranskningen och frågar efter SKB:s synpunkter. SKB svarar att de avser medverka enligt SSM:s önskemål och kommer att återkomma med förslag på mötesdatum.

Den 6 december 2019 meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att de kommer kvalitetsgranska kärnavfallsbolaget SKB:s under hösten upptagna försökspaket (S2 och A3) i LOT-försöket, Äspölaboratoriet. På samma möte informerade SKB att de planerade analyserna troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020.

Den 8 maj redogjorde SSM för myndighetens planer på att inleda granskningen med ett antal möten och bad SKB lämna sina synpunkter. I en skrivelse till kärnavfallsbolaget skriver myndigheten:

”SSM:s plan för genomförande av kvalitetsgranskningen är ännu inte fastställd, men tanken är att den i första hand ska omfatta den del av försöksanalysen som rör kopparkorrosion. Efter uppgifter om SKB:s nuvarande tidplan för att ta fram resultat från de nyligen upptagna försökspaketen utgår myndigheten från att en första redovisning av analyser rörande kopparkorrosion kan ske innan halvårsskiftet 2020, och att avrapportering om den delen av analysen kan förväntas tidig höst 2020, i form av en SKB TR-rapport.

SSM:s granskning kan bland annat komma att innefatta:

  • Ett första möte mellan SSM och SKB med huvudsyfte att identifiera dokument som är relevanta för SSM:s granskning. Detta omfattar bland annat de arbetsrutiner, planeringsdokument och kvalitetssäkringsrutiner som används av SKB såväl som de av SKB:s leverantörer som deltog vid upptaget av försökspaketen och bidrar till analys av dem.
  • Ett andra möte (med SKB och troligen även berörda leverantörer) där SSM och dess konsulter har möjlighet att ställa frågor om kvalitetssäkringsåtgärder och övriga rutiner i samband med fältarbete och analysarbete. Om möjligt, men beroende på tidsåtgången för SSM:s upphandling av konsultstöd, bör detta möte helst äga rum före halvårsskiftet.
  • Ett tredje möte, efter SKB:s publicering av den planerade TR-rapporten, i syfte att göra det möjligt för SSM att ställa klargörande frågor angående SKB:s slutsatser från korrosionsförsöken mot bakgrund av de genomförda analyserna.”

SKB svarar att de kommer återkomma med förslag på datum för de två första mötena.

 

Länkar:

SSM:s förfrågan rörande kvalitetsgranskning av Fud-verksamhet i ärende SSM2018-1610, 200508 >> 

SKB:s svar på förfrågan rörande kvalitetsgranskning av Fud-verksamhet i ärende SSM2018-1610, 200508 >>

Nyheter på MKG:s hemsida:
MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget, 200428 >>

Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG, 200408 >>

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”, 200322 >>

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB, 191206 >>