SSM föreslår regeringen höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020

Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat ett förslag till regeringen om att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar till Kärnavfallsfonden bör höjas. SSM föreslår en ökning från dagens ca. 4,0 öre/kWh producerad kärnkraftsel till ca. 5,0 öre/kWh. Avgifterna skiljer sig numera mycket mellan kärnkraftsbolagen där avgifterna för bolag som avvecklar reaktorer höjs mest. Miljöorgansiationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställer sig undrande varför SSM föreslår mycket lägre avgifter än i remissförslaget från i juni.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har granskat kärnavfallsbolagets, SKB:s, beräkningar på framtida kostnader för hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. Detta görs regelbundet vart tredje år. Den 30 juni skickade SSM ut ett förslag på kärnavfallsavgift på remiss. I remissen föreslogs en ökning av avgiften för 2018-2020, från ca 4 till ca 6,4 öre/kWh. SSM föreslog också att säkerheterna som kraftindustrin ska garantera framtida kostnader med ska höjas jämfört med de som gäller under innevarande treårsperiod. Även säkerheterna skiljer sig mellan kärnkraftverken och ligger på mellan ca 5-20 miljarder kronor. Den 1 september skickade remissinstanserna in sina svar och idag, den 20 oktober, skickade Strålsäkerhetsmyndigheten ett slutgiltigt förslag till regeringen. Det är sedan regeringen som tar beslut om avgiften. 

Ökningen av kärnavfallsavgiften blev i det slutgiltiga förslaget ca 1,6 öre/kWh lägre än vad som föreslagit i remissen. De föreslagna avgifterna uppgår till 3,3 öre/kWh för Forsmark, 6,4 öre/kWh för Oskarshamn och 5,2 öre/kWh för Ringhals. Detta innebär en genomsnittlig avgift på 5,0 öre/kWh. Höjningen av avgiftsnivåerna förklaras av SSM framför allt av industrins beslut om tidigarelagd avställning av reaktorer och en lägre förväntad avkastning för fonden.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ställer sig undrande till varför den slutliga avgiften blev så mycket lägre än i remissförslaget. SSM konstaterar endast att efter en granskning av underlaget har myndigheten i stället valt att tillämpa SKB:s alternativa bedömning för prognoser för real pris- och löneförändring (av SKB kallad ”TS”) som inkom i september och att avgiftsberäkningen har uppdaterats efter påpekande om felaktiga antaganden av enklare karaktär. Varför det innebär så stora förändringar är oklart.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG skrev dessutom i sitt remissvar den 1 september att det är viktigt att regeringen beslutar att följa myndighetens förslag så att den nya lagstiftningen inte urholkas direkt. Föreningarna stöttade den föreslagna avgiften för Oskarshamns kraftgrupp i SSM:s remiss den 30 juni på 8 öre per kWh, som sedan sänktes till 6,4 öre. Ökningen kan verka hög men är bland annat resultatet av att avgifterna tidigare varit för låga eftersom kärnkraftsindustrin överskattat återstående driftstid för reaktorer. Föreningarna anser att myndigheten bör föra en mer nära dialog med kärnkraftsindustrin rörande sannolika resterande driftstider för att undvika att samma sak händer för framförallt Forsmark.

 

Länkar:

Nyhet på SSM:s hemsida, 171020 >>

SSM:s yttrande till regeringen, 171020 >>

SSM:s rapport till yttrande, 171020 >>

SSM:s sammanställning av synpunkter från remissinstanser, 171020>>

Nyheter på MKG:s hemsida: 

Naturskyddsföreningen och MKG stödjer SSM:s förslag på höjda kärnavfallsavgifter för 2018-2020, 170901 >> 

SSM:s remiss om förslag på nya kärnavfallsavgifter, 170630 >> 

SSM: Kärnavfallsavgiften måste höjas efter nedläggning av reaktorer, 151202 >>

Regeringen har beslutat om höjd kärnavfallsavgift för hela perioden 2015-2017, 141218 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Nu fortsätter Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att hantera ansökan. SKB har skickat in sina slutliga yrkanden och villkor till domstolen, som önskar synpunkter senast 15 juni. 
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev