SSM och Kärnavfallsrådet i möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen

Den 24 augusti träffade representanter från Strålskyddsmyndigheten, SSM, och Kärnavfallsrådet under varsitt möte Miljödepartementet och Statsrådsberedningen. Mötena ägde rum bara två dagar innan regeringen tog beslutet att pröva frågan om ökad mängd använt kärnbränsle i Clab separat från kärnbränsleförvaret. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är undrande över rådets presentation om kapselfrågor till regeringen.

Under Kärnavfallsrådets möte gjordes en presentation om kopparkapselns hållbarhet, känslighet för korrosion och rådet redogjorde för sin syn på LOT-försöket.

Kärnavfallsrådet anser dessutom i en presentation att regeringen bör ställa villkor i ett beslut om kärnbränsleförvaret enligt både miljöbalken och kärntekniklagen och gav exempel på möjliga villkorsområden.

Kärnavfallsrådets presentationer finns nedan.

MKG är undrande över den vetenskapliga kvaliteten i rådets presentation av betydelsen av resultaten från LOT-försöket för förståelsen av den långsiktiga integriteten av kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. MKG menar att även beskrivningen av den vetenskapliga kontroversen om koppar kan korrodera i syrgasfritt vatten är bristande.

Under SSM:s möte presenterades myndighetens bedömning av vissa frågor kring kopparkapseln och dess gjutjärnsinsats. Presentationen finns nedan.

MKG konstaterar att SSM sammanfattar med yttrandet att ”det av SKB föreslagna slutförvarssystemet (kapsel, buffert och berget Forsmark) har förutsättningar att uppfylla SSM:s högt ställda föreskriftskrav på långsiktig strålsäkerhet”. Föreningen vill påpeka att just formuleringen ”har förutsättningar för att uppfylla” inte kan anses uppfylla miljöbalkens krav på att en verksamhet ska visas säker innan tillåtlighet kan ges.

MKG konstaterar dessutom att SSM inte med ett ord nämner frågan om LOT-försöket och vikten av att se till att kärnavfallsbolaget SKB redovisar vetenskapligt fullgoda resultat från upptaget av två försökspaket 2019 (se Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande till regeringen den 11 juni 2021 och replikerna i DN och SvD, länkar nedan).

 

Länkar:

Protokoll från Kärnavfallsrådets uppvaktning av Statsrådsberedningen och Miljödepartementet, 210824 >>

Kärnavfallsrådets presentation om kopparkapselns hållbarhet, 210824 >>

Kärnavfallsrådets presentation förslag på villkor, 210824 >>

Protokoll SSM:s uppvaktning av Statsrådsberedningen och Miljödepartementet, 210824 >>

SSM:s presentation, 210824 >>

 

Länkar till nyheter på MKG:s hemsida:

Regeringen: Ja till utökat Clab – kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter

Nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni 210611 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Nya forskningsrön från KTH visar på större problem för kopparkapslar i kärnbränsleförvar, 210326 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev