SSM publicerar sina första preliminära granskningsresultat av slutförvaret för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten har i sin prövning av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle valt att löpande publicera preliminära granskningsresultat i sakfrågor. Den 24 juni publicerades de första resultaten. De handlar om strålsäkerheten under uppförande och drift samt om de antaganden som redovisats kring utgångsläget för den långsiktiga säkerheten (initialtillståndet).

Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen kommer att offentliggöra granskningsresultat i sakfrågor succesivt under prövningen. Detta meddelade myndigheten i samband med publiceringen av sin reviderade tidplan i november 2014. Den 24 juni 2015 publicerades de första resultaten och fler väntas senare under 2015 och fram till tiden då myndigheten ska skicka in sitt yttrande i sak enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen. Enligt nuvarande tidplan sker detta under våren 2016.

De första preliminära resultaten inskickade den 24 juni är:
- Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen
- Långsiktig säkerhet, kap.3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig säkerhet  

Vad gäller resultatet om uppförande och drift av anläggningen menar myndigheten att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har förutsättningar att uppfylla de krav som ställts, men det kommer att krävas ytterligare utredningsarbete av myndigheten.

Vad gäller resultatet om långsiktig säkerhet så har myndigheten endast publicerat kapitel 3 - om anläggningens initialtillstånd och genomförbarhet. Myndigheten meddelar att de är försiktigt positiva i de frågor som rör utgångsläget för den långsiktiga säkerheten och att det krävs ytterligare utredningsarbete för att ta ställning i frågor om strålsäkerhet upp till 1000 år (kap 4), 1000 år-100 000 år (kap 5) och efter 100 000 år (kap 6). De omdebatterade frågorna rörande om kopparen riskerar att korrodera i den syrgasfria slutförvarsmiljön och om bentonitleran kommer att svälla och ge det skydd som krävs behandlas alltså inte av dagens publicerade resultat.

 

Länkar: 

Nyhet på SSM:s hemsida om de preliminära resulteten, 150624 >> 

Myndighetens preliminära resultat:
Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 150624 >>
Information på myndighetens hemsida >> 

Långsiktig strålsäkerhet, kap 3 Initialtillstånd och genomförbarhet, 150624 >>
Information på myndighetens hemsida >>

Nyheter på MKG:s hemsida:
SSM:s nya tidplan innehåller gott om tid och besked om tidiga granskningsresultat, 141111 >> 

SKB lämnar in en samlad redovisning av kopparkorrosion i syrgasfritt vatten till SSM, 150316 >> 

SSM är inte nöjda med SKB:s komplettering om kopparkorrosion, 141029 >> 

Alla nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion finner du samlade här >> 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev