SSM-rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion

I juni 2010 publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en rapport med resultatet av en granskning av kvalitetssäkringen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning. Två brittiska konsulter har undersökt bolagets arbete, främst genom att studera hur LOT- och MiniCan-projekten i Äspö-laboratoriet genomförts och redovisats. Granskningen är kritiskt mot kvaliteten på SKB:s forskningsarbete och har grava anmärkningar på hur resultaten publiceras.

Bland annat beskrivs hur vissa resultat från kopparkorrosionsstudier i MiniCan-projektet har undanhållits i en SKB-rapport från projektet som publicerades sommaren 2009. Detta trots att resultaten finns med i två rapporter som SKB anser vara interna men som utredarna har fått ta del av. De undanhållna resultaten visar att kopparkorrosion pågår även där slutförvarsmiljön blivit syrefri. Om det stämmer när även viktsmätningar senare görs skulle det vara ett bakslag för en grundläggande säkerhetsprincip för kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod.

Den kvalitetsgranskning som strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, låtit utföra har gjorts av två brittiska konsulter, Tamara D Baldwin och Timothy W Hicks från Galson Sciences. Konsulterna, som tidigare anlitats av SSM för liknande kvalitetsgranskningar, valde att fokusera på kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning vid Äspölaboratoriet, främst LOT-försöken samt i MiniCan-experimenten. En av anledningarna till att myndigheten valde att genomföra denna granskning var den kritik mot redovisningen av forskningen från LOT-försöken som Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framfört. Som en del av arbetet intervjuade en av konsulterna MKG:s kanslichef Johan Swahn. Något som redovisas i rapporten som finns för nerladdning nedan.

Rapporten visar med all tydlighet att kvalitetskontrollen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning vid berglaboratoriet i Äspö är bristande. Än mer problematiskt är att det inte går att lita på den publicering av resultaten SKB gör utåt. I första hand är problemet att Bolaget inte publicerar resultat som är negativa för deras egen bild av hur koppar och lera ska bete sig i slutförvaret. Det var detta som MKG tidigare har haft problem med, dvs att få ut underrapporter med data för att jämföra med det som SKB skriver i sina externt publicerade, och tillrättalagda rapporter. Även de forskare vid KTH som uppmärksammat problemen med kopparkorrosion i syrefri miljö har varit kritiska till kärnavfallsbolaget SKB:s tolkning av resultat från LOT-projektet (se bland annat länk nedan).

Konsulterna visar i sin rapport på ett tydligt exempel på detta. De externa granskarna har upptäckt att redovisningen av resultaten från MiniCan-projektet i SKB-rapporten TR-09-20 "Miniature canister corrosion experiments - results of operations to May 2008" från juli 2009 är ofullständig. Det finns två interna och kvalitetsgranskade rapporter som inte SKB vill lämna ut men vilka kvalitetsgranskarna fick läsa på SKB:s kontor. De upptäckte då att mätdata som visar på höga kopparkorrosionshastigheter har utelämnats i den öppna SKB-rapporten, bland annat i figur 6-33, utan att skäl anges för detta i rapporten. I myndighetsrapporten skriver de granskande konsulterna på sidan 21:

"Figure 6-33 of SKB (2009b) shows the corrosion rates obtained by AC impedance and LPR measurements for four of the miniature canisters; data from canister 2 are excluded from the graph without explanation. The presented corrosion rate data show some scatter but the maximum value is around 4.5x10-6 m/year. However, during the March 2010 review meeting, it became clear that additional corrosion monitoring data were available for these canisters and for canister 2 prior to May 2008, but these data had not been reported in the publicly available SKB technical report. The missing data indicated corrosion rates of up to 500x10-6 m/year for canister 2 and up to 15,000x10-6 m/year for canister 4. Data obtained post-May 2008 show corrosion rates that are several orders of magnitude higher than expected values for all but canister 5."

Rapport SKB TR-09-20 finns för nerladdning nedan. Att data för experiment 2 saknas i figur 6-33 på sidan 58 i rapporten är uppenbart -- de finns helt enkelt inte med. Men att dessutom data för korrosionshastigheten inte är inritad i den högra delen av diagrammet för de andra experimenten, trots att de finns tillgängliga och visar höga korrosionshastigheter, är helt oacceptabelt och strider uppenbart mot god forskningssed. Ingen förklaring till varför data är utlämnad finns i rapporten. När dessutom resultaten från experiment 5 är inritat, troligen därför att den korrosionshastigheten kan anses "normal", gör det bara saken värre.

MKG kan dessutom konstatera att resultaten av kopparkorrosionsmätningarna med resistansmätningar bara finns med i rapporten för experiment 2 och 5 (figur 6-36 och 6-37) och att dessa bara anges för 90 dagar, oklart när under försöksperioden. Detta ger inte möjlighet för en utomstående verifiera SKB:s tolkning av resultatet.

Att MiniCan-rapporten ännu tydligare än tidigare rapporter från LOT-projektet visar att koppar verkar korrodera med höga korrosionshastigheter i en syrefri miljö är uppenbart, trots försöken att dölja detta. Att miljön i Mini-Can är syrefri konstateras på flera ställen i rapporten både genom mätdata och genom att sulfatreducerande bakterier finns i experimentet. Då ska korrosionshastigheterna för koppar enligt SKB:s modeller vara på under 1 nanometer per år. Därmed är även den rapporterade korrosionshastigheten på 0,5 mikrometer per år för experiment 5 i juni 2008 är hundratals gånger för hög.

MKG har haft upprepad korrespondens med SKB de senaste åren för att få tal del av resultat från kopparkorrosionsförsök i Äspö-laboratoriet, i första hand från LOT-projektet. Bolaget har hänvisat till att resultaten publiceras först i samband med att TR-rapporter tas fram och att underlagsrapporterna är företagsinterna. Detta duger inte. Hur går det att veta att SKB inte på motsvarande sätt manipulerat redovisningen av resultaten även i de TR-rapporter som gäller exempelvis LOT-projektet?

Från samrådet, från andra möten med SKB och från SKB:s uttalanden i myndighetens granskningsrapport framgår det att SKB menar att större vikt ska läggas vid det som SKB publicerar vetenskapligt än vid SKB-rapporter. Detta betyder till exempel att bolaget anser att större vikt ska ges ett icke referee-granskat konferensbidrag till ett forskarmöte än till SKB:s rapporter där data kan redovisas mer fullständigt. Inte ens en referee-granskad artikel i vetenskapliga tidskrifter har något värde om det som redovisas i artikeln inte är framfört på ett vetenskapligt hederligt sätt. Och om det misstänkts att så inte är fallet ska naturligtvis allt underlagsmaterial redovisas helt öppet. Det duger då inte att redovisa till att resultaten är företagsinternt material. Antingen så är arbetet vetenskapligt genomfört och öppet för granskning eller så är det inte vetenskapligt.

Kritiken över hur kopparkorrosionsforskningen utförts har funnits sedan 80-talet men på senare år blivit aktuell igen då säkerheten på bolagets valda metod för slutförvaret beror på koppar. I denna metod, KBS-metoden, läggs avfallet i kopparkapslar, omringade av bentonitlera, 500 meter ner i berggrunden. Om kopparen korroderar dröjer det inte många år förrän radioaktiva ämnen når vår närmiljö via grundvattnet. I vår startade SKB upp ett forskningsprojekt om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten för att undersöka de frågeställningar som kopparkorrosionskritiken bygger på. Till forskningsprojektet har SKB skapat en referensgrupp som ska få insyn i hur projektet fortlöper. I juni, efter två referensgruppsmöten, skrev MKG ett brev till SKB med synpunkter på forskningen (se länk nedan). MKG vill föra in bolagets övriga kopparkorrosionsforskning i gruppens arbetsområde samt att fler kopparkorrosionsexperter bjuds in. Det är också av stor vikt att problematiken med kopparkorrosion undersöks av oberoende forskare, innan en ansökan om ett slutförvar kan behandlas av myndigheten och miljödomstolen.
 

Länkar:

SSM:s rapport ”Quality assurance review of SKB’s copper corrosion experiments” av Tamara D Baldwin och Timothy W Hicks, Galson Sciences, juni 2010 >>

SKB TR-09-20 "Miniature canister corrosion experiments - results of operations to May 2008", juli 2009 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning 10-06-22 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att rapporten från upptaget av LOT A2-paketet i Äspö-laboratoriet slutligen publicerad, 09-11-16 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG lägger ut rapporter från forsöken i SKB:s bergslaboratorium i Äspö, 09-11-01 >>

Mer om kopparkorrosion på MKG:s hemsida >>

Uppdatering: Länkar framåt, se nedan!

Nyhet på MKG:s hemsida om det tredje mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning, 100827 >>

 

Pressmeddelande på MKG:s hemsida om att Kärnkraftsindustrin blundar för risker med radioaktivt avfall, 100930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning, 101029 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet, 101112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM-diarienummer 2009/4300 om forskningsgranskning, 101112 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB svarar på MKG:s skrivelse om vetenskaplighet och öppenhet, 101119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att endast några hemliga forskningsrapporter om kärnavfall släpps av SKB! 101119 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG har skickat en samrådsinlaga till SKB om kopparkorrosion, lererosion och rapporter, 101215 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev