SSM säger ja till kärnbränsleslutförvar

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som sedan 2011 har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar i Forsmark och inkapslingsanläggning i Oskarshamn har den 23 januari skickat sitt yttrande till regeringen. SSM rekommenderar regeringen att säga ja till ansökan. SSM skriver att granskningen visar att SKB har "förutsättningar att kunna uppfylla kärntekniklagens krav på strålsäker slutförvaring. "

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har granskat kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen. I sitt yttrande till regeringen den 23 januari rekommenderar SSM regeringen att ge kärnavfallsbolaget SKB tillstånd, då de anser att det finns förutsättningar att kärnbränsleförvaret kan bli långsiktigt strålsäkert. Eventuella osäkerheter rörande t.ex. kopparkapslarnas integritet ska kunna hanteras efter ett eventuellt regeringsbeslut i myndighetens fortsatta stegvisa prövning enligt kärntekniklagen.

Myndigheten deltog i miljödomstolens huvudförhandling under september och oktober månad och fick då frågor från domstolen hur myndighetens syn på bevisföring rörande långsiktig säkerhet är i överensstämmelse med de allmänna hänsynsvillkoren i miljöbalken. Dessa ska även användas som grund för prövning även enligt kärntekniklagen. Under huvudförhandlingen avslöjades även att det funnits viktig kritik inom SSM mot myndighetens ställningstagande, något som inte redovisats utåt eller för domstolen.

SSM skriver i sitt yttrande "SKB bedöms ha möjlighet och förmåga att ta fram de uppdaterade säkerhetsredovisningar för uppförande, drift och långsiktig strålsäkerhet som ska granskas och godkännas av Strålsäkerhetsmyndigheten i kommande steg, om tillstånd beviljas av regeringen."

Vad händer sedan?
Om regeringen beslutar att tillstånd ska ges så kommer SSM att meddela villkor för tillståndet. Om SSM anser att ett särskilt ingripande strålskyddsvillkor krävs ska regeringen besluta om detta. SSM kommer be att regeringen att bestämma att en anläggning inte får tas i prov- respektive rutinmässig drift innan SSM godkänt detta. SSM fortsätter alltså efter ett jakande beslut med en stegvis prövning inför och under byggandet av slutförvaret.

 

Länkar: 

Nyhet på SSM:s hemsida >>

SSM:s yttrande till regeringen, 180123 >>

SSM:s överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar, 180123 >>

Nyhet om domstolens yttrande till regeringen, 180123 >> 

Pressmeddelande om domstolens yttrande, 180123 >> 

Om SSM:s prövning på MKG:s hemsida >>

Övriga rapporter som SSM lämnat till regeringen: 

2018:02 Sammanfattning, 180123 >>

2018:03 SSM:s beaktande av remissynpunkter avseende SKB:s ansökningar enligt kärntekniklagen om anläggningar för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle, 180123 >>

2018:04 Granskningsrapport Systemövergripande frågor, 180123 >>

2018:05 Granskningsrapport Inkapsling och fortsatt mellanlagring av använt kärnbränsle (Clink), 180123 >>

2016:06 Granskningsrapport Uppförande och drift av slutförvarsanläggningen, 180123 >>

2018:07 Granskningsrapport Strålsäkerhet efter slutförvarets förslutning, 180123 >>