SSM skickar yttrande över Fud-22 till regeringen

Den 22 mars skickade Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ett yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2022. Myndigheten anser att programmet lever upp till lagens krav och att regeringen därmed kan godkänna programmet. I yttrandet framför SSM att allt fungerar väl vad gäller forskning och utveckling inom kärnavfallsområdet. Det enda regeringen bör göra är att i beslutet över Fud-22 ställa som villkor att SKB inför Fud-program 2025 ska samråda med myndigheten om hur redovisning av fortsatt forskning och teknikutveckling ska göras.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, poängterade i ett yttrande till SSM i januari vikten av fortsatt forskning även efter regeringen har godkänt kärnbränsleförvaret, inte minst på frågor viktiga för kopparkapselns långsiktiga integritet. Föreningarna menade att det finns ett behov av att omstrukturera hela den svenska kärnavfallsforskningen där SSM tar ett större ansvar för att se till att kärnavfallsbolaget SKB:s forskning blir öppnare för insyn och att mer oberoende forskning blir av. Föreningarna framförde även mer detaljerade synpunkter i yttrandet (se länk nedan).

SSM anser i och med yttrandet att allt är frid och fröjd vad gäller kärnavfallsbolagets forskning om t.ex. kopparkapselns långsiktiga integritet som ska garantera den långsiktiga säkerheten i kärnbränsleförvaret. Det kommer även fortsättningsvis endast vara bolagets ansvar att upptäcka om det finns så pass allvarliga problem med kopparkapseln så att koppar inte bör användas som kapselmaterial. Det kommer naturligtvis inte att ske. Detta system har fungerat dåligt de senaste 40 åren och SSM anser att det ska fortsätta att fungera lika dåligt.

Det finns välrenommerade korrosionsforskare på KTH som menar att det finns en risk att kopparkapslarna börjar havererar inom hundratals år i stället för de hundratusentalsår de ska hålla. Om inte SSM börjar ta denna fråga på större allvar kan Forsmarksområdet där kärnbränsleförvaret ska byggas bli en radioaktiv zon om tusen år.

MKG med medlemsföreningar har begärt att regeringens beslut i januari 2022 att godkänna kärnbränsleförvaret ska undergå rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen förväntas komma med ett beslut senare i år.

Till yttrandet har SSM bifogat en granskningsrapport och en sammanställning av synpunkter från remissinstanserna.

Normalt sett tar regeringen ett beslut om Fud-programmet mot slutet av året. Eftersom Kärnavfallsrådet lagts ner och rådet tidigare skickar ett yttrande till regeringen till sommaren kan processen komma att gå snabbare i år. Kärnavfallsbolaget SKB kommer att först få en chans att lämna ett yttrande i frågan.

 

Länkar:

SSM yttrande till regeringen över Fud-program 2022,  230322 >>

SSM rapport Granskning och utvärdering av Fud-program 2022, 230322 >>

SSM Sammanställning av inkomna remissynpunkter på SKB-s redovisning i Fud-program 2022, 230322 >>

Nyhet på SSM:s hemsida om yttrandet till regeringen, 230324 >>

 

Fler nyheter på MKG:s hemsida:

MKG med medlemsföreningar yttrar sig över forskningsprogrammet Fud-22, 230120 >>

Naturskyddsföreningen m.fl. kompletterar begäran om rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet till HFD, 230127 >>

Naturskyddsföreningen m.fl. begär rättsprövning av kärnbränsleförvarsbeslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen, 220427  >>

Nyhet om andra Fud-yttranden, 221231 >>

Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över Fud-22, 221229 >>

Tillgång till referenser i SKB:s forskningsprogram Fud-22 som är SKBdoc-dokument, 221222 >>

Nyhet om informationsmöte om Fud-22 för remissinstanser, 221012 >>

Forskningsprogrammet Fud-22 klart: SSM skickar ut remiss, 220930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen tog beslut om forskningsprogrammet Fud-19, 201210 >>

Här finns alla Fud-processer beskrivna >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev