SSM svarar på regeringens kopparkapselremiss

Strålsäkerheten, SSM, har skickat in sitt remissvar angående regeringens remiss om kopparkorrosion och gjutjärn. Myndigheten anser inte att de remitterade skrivelserna utgör något skäl att ändra sina tidigare bedömningar.

Regeringen skickade i september ut en remiss angående kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark, där remissinstanserna SSM och Kärnavfallsrådet ombads uttala sig om ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga. Det regeringen önskade svar på var om två vetenskapliga dokument innehåller ny information som påverkar hur regeringens beslut i prövningen bör tas. Dessutom ville regeringen få svar på frågan om det finns information från LOT-försöken vid Äspölaboratoriet som bör redovisas och utvecklas och som har betydelse för bedömningen avseende kapselns hållbarhet.

Studierna var dels en vetenskaplig artikel om kopparkorrosionsprocesser från tidskriften Corrosion Science, dels en rapport om deformationsåldring hos gjutjärnsinsatsen från forskning vid Aalto-universitetet i Finland.

SSM svarar regeringen att de vetenskapliga dokumenten inte ändrar de bedömningar som myndigheten gjort tidigare. SSM anser att SKB har förutsättningar att uppfylla SSM:s krav på ett kärnbränsleförvar. Dessutom tillägger de att de inte anser att LOT-försöken behöver redovisas ytterligare.

Trots SSM:s anmärkningsvärda motstånd mot att få fram vetenskapligt fullgoda resultat från LOT-försöket anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att det är viktigt att så mycket information om kopparkorrosionen fås från LOT-försöket innan regeringen kan ta ett tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret. Naturskyddsföreningen och MKG skickade den 5 oktober skrivelser till Kärnavfallsrådet och SSM där föreningarna ville ha stöd för att använda resultaten vetenskapligt fullt ut.

Den 21 oktober svarade även Kärnavfallsrådet på remissen. Kärnavfallsrådet har kommit fram till att det finns mer behov av kopparkorrosionsforskning innan ett kärnbränsleförvar kan tas i drift. Rådet föreslår att mer forskning bedrivs efter att regeringen har gett tillstånd för att bygga förvaret och att ett separat regeringsbeslut tas innan förvaret tas i bruk. MKG menar att det redan är förberett för forskning inom LOT-försöket som kan ge viktiga resultat innan regeringen tar ett beslut. Att vänta med forskning till efter byggstart innebär problem.

Den 22 oktober skickade MKG ut ett pressmeddelande angående rådets remissvar. Kärnavfallsrådet föreslår att mer kopparkorrosionsforskning i en förvarsmiljö görs efter ett regeringsbeslut. MKG menar att rådets förslag har meriter men anser att det finns forskningsresultat från det förvarsliknande LOT-försöket som kan ge viktig, kanske avgörande, kunskap så snabbt att det kan göras innan regeringen tar ett tillåtlighetsbeslut om kärnbränsleförvaret.

Det som behöver göras är först att ta fram detaljerade korrosionsstudier av de mest korroderade ytorna i de två 20-åriga försökspaket som togs upp hösten 2019, något som kärnavfallsbolaget SKB hittills vägrat göra (bild på en mycket korroderad yta som inte undersökts finns i MKG:s pressmeddelande). Därefter går det inom ett tidsspann av sex månader till ett år att genomföra ett försök i Äspölaboratoriet där två nya förenklade LOT-försökspaket deponeras på samma sätt som de ursprungliga försökspaketen (se separat beskrivning i MKG:s pressmeddelande). Tillsammans ger detta ett nytt vetenskapligt underlag som kan vara viktigt, kanske avgörande, för att göra bedömningen om koppar är ett tillräckligt bra kapselmaterial för kärnbränsleförvaret.

Se mer om Kärnavfallsrådets remissvar och MKG:s pressmeddelande i nyheter på MKG:s hemsida (länkar nedan)

 

Länkar:

Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar, 211015 >>

Följebrev till SSM:s remissvar, 211015 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets svar på remissen, 211021 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s pressmeddelande angående Kärnavfallsrådets remissvar till regeringen, 211022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG skickat skrivelser om LOT-försöket till Kärnavfallsrådet och SSM, 211005

Nyhet på MKG:s hemsida om remissen från regeringen, 210923 >>

Nyhet om remissen på regeringens hemsida, 210923 >>

Nyhet på MKGs hemsida om nya forskningsrön från KTH skickade till regeringen, 210326 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet skickat rapport om gjutjärnsinsatsen till regeringen, 210914 >>

Nyhet om Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG:s yttrande i sak den 11 juni, 210611 >>

Fler nyheter:

SKB är nöjda med tidsplanen för Clab-prövningen, 210930 >>

Miljödomstolen återstartar Clab-prövningen: Föreläggande med tidsplansförslag till SKB, 210915 >>

Regeringen kungör beslutet om Clab, 210902 >>

Nyhet om att regeringen säger ja till utökat Clab och att kärnbränsleförvarsprövningen fortsätter, 210826 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar kärnkraftsindustrin i DN Debatt: "Ökad mellanlagring enda framkomliga vägen", 210825 >>

Nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet hade möten med Miljödepartementet och Statsrådsberedningen, 210824 >>

Naturskyddsföreningen och MKG svarar SKB i SvD debatt: "Kärnkraftsindustrin tar lätt på säkerheten", 210822 >>

SKB bemöter remissvaren om separat prövning av Clab, 210813 >>

Splittrad syn om att dela Clab och kärnbränsleförvarsprövningen, 210731 >>

MKG med medlemsföreningar svarar på regeringens remiss om separat prövning av Clab, 210629 >>

Regeringen remissar frågan om att dela Clab- och kärnbränsleförvarsprövningen, 210620 >>