Yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Inför publiceringen av rapporten från workshopen har rådet publicerat några yttranden om kopparkorrosion som inkommit till rådet efter mötet. Ett är ett särskilt yttrande från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Seetharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. 

Efter de vetenskapliga diskussioner som först efter Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga workshop i november 2009 har några yttranden inkommit till rådet. Ett särskilt yttrande har inkommit från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Seetharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Yttrandet anges vara ett svar på en fråga från rådets kanslichef Eva Simic. Christofer Leygraf är professor i korrosionslära och Seshadri Seetharaman är professor i materialprocessvetenskap.

Leygrafs och Seetharamans yttrande finns nedan och avslutas med följande slutsats på engelska:

”In all, we conclude that the statement that copper corrodes in water without dissolved oxygen does not violate any thermodynamic principles, and we also notice that copper corrosion rates slower than 1 µm per year are hard to find under any exposure condition.”

Slutsatsen i yttrandet är alltså att kopparkorrosion i vatten utan löst syre inte bryter mot termodynamiska principer, vilket bland annat flera av de internationella experterna på seminariet och kärnavfallsbolaget SKB länge hävdat. Dessutom påpekar professorerna att det är mycket svårt att finna några miljöer där koppar korroderar med en hastighet på mindre än en mikrometer per år. Samtidigt kräver säkerhetsanalyserna för ett slutförvar att korrosionshastigheten är flera tiopotenser lägre.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är av yttersta vikt att kärnavfallsbolaget SKB får klarhet i hur koppar korroderar i en verklig slutförvarsmiljö och inte endast i modeller i säkerhetsanalysen som förmodligen inte tar hänsyn till alla kopparkorrosionsprocesser. Detta måste göras innan en ansökan om att få bygga ett slutförvar lämnas in.

Länkar:

Yttrandet "Copper corrosion in water without dissolved oxygen" av KTH-professorerna Leygraf och Seetharaman >>

Om workshopen på Kärnavfallsrådets hemsida med bland annat yttrandet från Leygraf och Seetharaman >>

Nyhet på MKG:s hemsida om rapporten från Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret 
Regeringen har den 27 januari 2022 gett tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. har den 27 april skickat in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. SKB har valt att i första hand prioritera SKB:s andra pågående mål hos domstol och myndighet, närmast ansökan om ett utökat mellanlager, Clab, som domstolen gav tillstånd till den 22 juni 2022.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos domstol och SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev