Yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer

Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Inför publiceringen av rapporten från workshopen har rådet publicerat några yttranden om kopparkorrosion som inkommit till rådet efter mötet. Ett är ett särskilt yttrande från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Seetharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. 

Efter de vetenskapliga diskussioner som först efter Kärnavfallsrådets internationella vetenskapliga workshop i november 2009 har några yttranden inkommit till rådet. Ett särskilt yttrande har inkommit från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Seetharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Yttrandet anges vara ett svar på en fråga från rådets kanslichef Eva Simic. Christofer Leygraf är professor i korrosionslära och Seshadri Seetharaman är professor i materialprocessvetenskap.

Leygrafs och Seetharamans yttrande finns nedan och avslutas med följande slutsats på engelska:

”In all, we conclude that the statement that copper corrodes in water without dissolved oxygen does not violate any thermodynamic principles, and we also notice that copper corrosion rates slower than 1 µm per year are hard to find under any exposure condition.”

Slutsatsen i yttrandet är alltså att kopparkorrosion i vatten utan löst syre inte bryter mot termodynamiska principer, vilket bland annat flera av de internationella experterna på seminariet och kärnavfallsbolaget SKB länge hävdat. Dessutom påpekar professorerna att det är mycket svårt att finna några miljöer där koppar korroderar med en hastighet på mindre än en mikrometer per år. Samtidigt kräver säkerhetsanalyserna för ett slutförvar att korrosionshastigheten är flera tiopotenser lägre.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är av yttersta vikt att kärnavfallsbolaget SKB får klarhet i hur koppar korroderar i en verklig slutförvarsmiljö och inte endast i modeller i säkerhetsanalysen som förmodligen inte tar hänsyn till alla kopparkorrosionsprocesser. Detta måste göras innan en ansökan om att få bygga ett slutförvar lämnas in.

Länkar:

Yttrandet "Copper corrosion in water without dissolved oxygen" av KTH-professorerna Leygraf och Seetharaman >>

Om workshopen på Kärnavfallsrådets hemsida med bland annat yttrandet från Leygraf och Seetharaman >>

Nyhet på MKG:s hemsida om rapporten från Kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev