Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrev 2/2016 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 2/2016 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Efter nyheten har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker slutförvar, trots olösta säkerhetsproblem

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag sagt att regeringen bör tillstyrka kraftindustrins ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Detta trots att det finns stora osäkerheter om de kopparkapslar som ska innesluta bränslet kommer att hålla tätt. I ett yttrande till mark- och miljödomstolen anger myndigheten att frågan om kopparkapslarnas integritet kan lösas efter det att tillstånd ges. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är starkt kritiska till detta. Föreningarna skrev för en månad sedan i ett yttrande till domstolen att det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen innan tusen år har gått och att ansökan därför inte ska godkännas. Kopparkapslarna måste hålla i hundratusentals år och det är helt orimligt att denna fråga inte hanteras fullt ut i den pågående miljöprövningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har idag, den 29 juni 2016 skickat in sitt yttrande i sak till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Förutom de preliminära granskningsresultat som SSM publicerat under 2015 är detta de första synpunkterna som offentliggörs av myndigheten.

SSM tillstyrker i yttrandet att tillstånd ges för slutförvaret. Myndigheten poängterar att de har en lång beslutsprocess framför sig och att frågor kan hanteras senare. Följande sägs vad gäller kopparkapselns integritet:

”Genom den stegvisa prövningsprocessen kan nya vetenskapliga rön och djupare kunskap om KBS-3-konceptet omhändertas och efter hand tillgodogöras. Mot denna bakgrund har SSM identifierat behov av utvecklingsarbete beträffande SKB:s redovisning inför myndighetens granskning i kommande steg med avseende på beständighet i slutförvarets tekniska barriärer, i synnerhet kopparhöljets långsamma krypdeformation samt vissa korrosionsprocesser som kan påverka kopparhöljet. Däremot bedömer myndigheten att frågorna inte är av sådan betydelse att SSM inte kan bedöma ansökan och de slutsatser som SKB redovisar om slutförvarets omgivningspåverkan och således förutsättningarna att uppfylla myndighetens krav på långsiktig strålsäkerhet.”

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade in sitt yttrande i sak till domstolen den 31 maj. Föreningarna anser att ansökan ska avstyrkas. Det finns en betydande risk att slutförvaret börjar läcka radioaktiva ämnen redan innan tusen år har gått. Det använda kärnbränslet är kärnkraftens farligaste radioaktiva avfall och måste hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år.

Föreningarna är mycket kritiska till SSM:s försök att flytta bedömningen av en så viktig fråga som om kopparkapslarna kommer att hålla till efter det att regeringen ska ha gett tillstånd för slutförvaret. Ett sådant agerande tar bort denna viktiga fråga från den demokratiska process som finns i prövningen i miljödomstolen och hos regeringen.

Enligt domstolens tidplan fortsätter nu en skriftväxling mellan instanser. Huvudförhandlingen som därefter är nästa händelse blir troligen försenad till år 2017.

Bakgrund
Ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle befinner sig i en sakgranskning hos både Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt samt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt miljöbalken respektive kärntekniklagen. SSM är även remissinstans i prövningen hos domstolen och skickade den 29 juni 2016 in sitt yttrande. Myndigheter, organisationer, sakägare och allmänheten lämnade in sina yttranden i sak tidigare i våras. Nyheter om detta finns länkade nedan. 

Länkar:

Nyhet om yttrandet på MKG:s hemsida, 160629 >> 

Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen och MKG, 160629 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev