Nyhetsbrev 4/2022

Nyhetsbrev 4/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s Nyhetsbrev 4-2022 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Under varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Innehållsförteckning

* Ny kopparstudie visar på problem för kärnbränsleförvaret >>

* Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till SFR 2 utan villkor att ta upp det feldeponerade avfallet ur nuvarande SFR >>

* MKG befarar uteblivna medel för 2023 >>

* SKB överklagar SSM:s föreläggande om återtag av feldeponerat historiskt avfall ur SFR >>

* SKB får rätt att flytta gölgroda och större vattensalamander >>

* Jordskalv nära Forsmark >>

* Kärnavfallrådet bjöd in till en avslutande träff >>

* Riksgäldens tredje kvartalsrapport >>

* Nytt mellanlager för låg- och medelaktivt avfall i drift i Studsvik >>

* MKG har översatt yttranden om kärnbränsleförvar till engelska >>

 

Ny kopparstudie visar på problem för kärnbränsleförvaret

En artikel om en studie av kopparkorrosion från en forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, publicerades i mars 2021 i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Den 21 november publicerades en ny artikel av forskargruppen i samma tidskrift där resultaten från en ännu mer utvecklad studie beskrivs. Resultaten visar på mer omfattande korrosionsproblem än vad som tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Den senaste studien visar att både svavel och klor snabbt tränger in långt in i kopparn och kan ge allvarliga korrosionsproblem.

En forskargrupp ledd av Jinshan Pan, professor i korrosionslära vid KTH, har i mars 2021 och den 21 november 2022 fått artiklar publicerade i den vetenskapliga tidskriften Corrosion Science. Redan den första visade på mer omfattande korrosionsproblem än tidigare har antagits för kopparkapseln i det planerade kärnbränsleförvaret. Studien gjordes med svavelhaltigt syrefritt vatten vid rumstemperatur och använde ny avancerad analysteknik. Den andra studien gjordes med koppar i ett simulerat förvarsvatten med och utan tillsatta sulfider vid 60 grader, d.v.s. i mer förvarslikande miljö. Studien visar att både svavel och klor snabbt tränger långt in i kopparn och kan ge betydande korrosionsproblem. Detta är något som det måste tas hänsyn till i större utsträckning för att förstå om koppar är ett lämpligt kapselmaterial.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG anser det viktigt att ny kunskap tillförs i forskningen om kopparkorrosion, något som KTH-forskarna nu gör. Strålsäkerhetsmyndigheten SSM måste följa upp detta arbete när nästa säkerhetsanalys för kärnbränsleförvaret ska godkännas för att få börja bygga förvaret.

 

KTH-ledda forskare publicerar ny kopparstudie som visar på problem för kärnbränsleförvaret, 221121 >>

Till sidans topp >>

 

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till SFR 2 utan villkor att ta upp det feldeponerade avfallet ur nuvarande SFR

Mark- och miljödomstolen har gett kärnavfallsbolaget SKB tillstånd enligt miljöbalken att bygga ett nytt förvar för kortlivat radioaktivt avfall från rivning, SFR 2, intill det nuvarande förvaret för radioaktivt driftavfall, SFR. MKG med medlemsföreningar ville att ett villkor för tillståndet skulle vara att ta upp det feldeponerade avfallet i SFR men domstolen gick inte på den linjen.

Kärnavfallsbolagets, SKB:s, ansökan om att få bygga ut förvaret  för kortlivat radioaktivt driftsavfall från kärnkraften, SFR, i Forsmark med ett nytt förvar för rivningsavfall, SFR 2, har den 22 december fått tillstånd enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen. Prövningen om ett miljötillstånd för SFR och SFR 2 har pågått sedan 2014 och den 22 december 2021 gav regeringen tillåtlighet för tillbyggnaden och lämnade över målet till mark- och miljödomstolen för att ge tillstånd med villkor.  

Vid den nya huvudförhandlingen som ägde rum den 29 november till 1 december var Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s ställningstagande att ansökan ska avstyrkas, trots att regeringen gett sin tillåtlighet. Lokaliseringen av SFR och SFR 2 är olämplig med anledning av de storregionala grundvattenströmmarna under förvaret och läckströmmarna från likströmsöverföringen av el mellan Sverige och Finland, som orsakar korrosion. Dessutom finns det stora naturvärden på platsen som även ligger nära flera Natura 2000-områden.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG ville under huvudförhandlingen även att det ska finnas ett villkor att det feldeponerade historiska avfallet i SFR ska tas upp innan byggstart eller åtminstone innan provdrift av det nya förvaret. Läs mer i nyheten om det feldeponerade avfallet.

Domstolen beslutade tyvärr att inte ta med upptaget av det feldeponerade avfallet som ett villkor. Både kärnavfallsbolaget och Strålsäkerhetsmyndigheten ansåg under huvudförhandlingen att denna fråga var ett tillsynsärende.

Fortsatt prövning av SFR hos SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter regeringens beslut att ge tillstånd till SFR och SFR 2, fortsatt hantera ansökan i en s.k. stegvis prövning, där granskning av en preliminär säkerhetsanalys (PSAR) är nästa steg. PSAR:en måste godkännas innan byggstart kan ske. SSM och kärnavfallsbolaget har löpande dialogmöten i prövningen.

 

Mark- och miljödomstolen ger SFR 2 tillstånd enligt miljöbalken utan villkor att ta upp det feldeponerade avfallet ur nuvarande SFR, 221221 >>

Huvudförhandlingen om villkor för SFR 2 avslutad: MKG med medlemsföreningar vill ha villkor om att ta upp det feldeponerade avfallet, 221201 >>

Dialogmöte mellan SSM och SKB om SFR 2 och kärnbränsleförvaret, 221111 >>

Till sidans topp >>

 

MKG befarar uteblivna medel för 2023

Den 22 december tar regeringen beslut om Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2023. Inte förrän regleringsbrevet blir offentligt blir det känt om medlen för stöd för ideella miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor finns kvar.

Medlen finns i en del av miljöbudgeten som skurits ner kraftigt för 2023. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, befarar därför att stödet för miljöorganisationer försvinner helt med bara några veckors varsel för att stänga kansliet. MKG kommer med ett kort extra nyhetsbrev när det blir känt vad regeringen har bestämt.

Så sent som i somras kom den förra regeringen med ett förslag till långsiktigt stöd till kommuner och miljöorganisationer för arbete med kärnavfallsfrågor. Förslaget innebar att organisationer i framtiden både skulle kunna få stöd ur kärnavfallsfonden och via statsbudgeten för att kunna delta i Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s stegvisa prövning av olika kärnavfallsförvar.

 

MKG befarar uteblivna medel 2023, 221219 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer - Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

Till sidans topp >>

 

 

SKB överklagar SSM:s föreläggande om återtag av feldeponerat historiskt avfall ur SFR

Den 17 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB om att ta ut det feldeponerade historiska kärnavfallet ur förvaret för kortlivat radioaktivt driftsavfall, SFR, så snart som möjligt och senast innan avfall förs till den del som ska byggas ut, SFR 2. Den 7 november överklagade kärnavfallsbolaget föreläggandet till regeringen och förvaltningsrätten och den 19 december kompletterade bolaget överklagandet med motiveringar.

I förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark ligger feldeponerat radioaktivt avfall som ursprungligen i huvudsak tillhörde det statliga AB Atomenergi men som sedan 90-talet tillhör AB Svafo. För över tio år sedan uppdagades det att avfallet innehåller långlivat avfall och inte ska förvaras i SFR. Containrarna som förvarar avfallet håller på att rosta sönder vilket gör att allt eftersom tiden går blir det allt svårare att ta upp avfallet.

Den 17 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett föreläggande till kärnavfallsbolaget SKB om att ta upp det feldeponerade avfallet ur SFR, så snart som möjligt och senast innan avfall förs till den del som ska byggas ut, SFR 2. Den 7 november överklagade kärnavfallsbolaget föreläggandet och den 19 december kompletterade bolaget överklagandet med motiveringar.

Kärnavfallsbolaget är inte emot att avfallet ska återtas, men anser inte att det ska ske så snart som möjligt utan endast efter att SFR byggts. Om det i föreläggandet står ”så snart som möjligt” måste bolaget hela tiden redovisa varför det inte sker och att detta ”riskerar att leda till en situation där SKB, för att efterkomma föreläggandet, kan komma att behöva hantera och förvara avfallet på ett sätt som leder till ökade risker ur strålsäkerhetssynpunkt.” Bolaget förtydligar även att de endast ansvarar för att avfallet återtas och inte för den efterföljande hanteringen.

Överklagan av föreläggandet kommer nu att prövas i förvaltningsrätten eller hos regeringen beroende på om SSM bedömer att förläggandet grundas på strålskyddslagen eller kärntekniklagen.

Enligt en utredning som SSM gjort år regeringen ligger huvudansvaret för avfallet på AB Svafo, samt delar på Studsvik Nuclear AB, Westinghouse Electric Sweden AB, Barsebäck Kraft AB, OKG Aktiebolag, Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB. Efter att SSM förelagt SKB att ta upp det feldeponerade avfallet har SSM gett alla bolagen en möjlighet att yttra sig i ansvarsfrågan. Sammanfattningsvis anser bolagen att SSM föregått ett regeringsbeslut om ansvar. Regeringen fick i december 2021 ett brev från AB Svafo i detta ärende, och uppdrog då SSM göra en utredning över ansvarsfrågan, som rapporterades i februari 2021. Industrin anser att regeringen kommer att komma med ett beslut i ansvarsfrågan, men det är osäkert om detta är något som kommer att ske eftersom SSM har utrett frågan.

 

SSM förelägger SKB att ta ut det feldeponerade avfallet ur SFR, 221017 >>

SSM ger bolagen ansvariga för feldeponerat avfall möjlighet att yttra sig, 221216 >>

Till sidans topp >>

 

SKB får rätt att flytta gölgroda och större vattensalamander

Kärnavfallsbolaget SKB har ännu inte fått tillstånd enligt miljöbalken för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Efter regeringens beslut den 27 januari om tillåtlighet återstår prövning av tillstånd med villkor hos mark- och miljödomstolen. Artskyddsdispensfrågor hanteras i den prövningen men den 16 december beslutade mark- och miljödomstolen i en deldom att ge SKB dispens enligt artskyddsförordningen för att flytta två skyddade arter, gölgroda och större vattensalamander, i förväg.

Kärnavfallsbolaget SKB begärde den 15 mars 2022 att få en deldom i målet om artskyddsdispens, som prövas parallellt med målet om ett kärnbränsleförvar. SKB vill kunna fånga och flytta gölgrodor och större vattensalamandrar från gölar som planeras att fyllas igen om bolaget får tillstånd att börja bygga förvaret. Arterna ska flyttas till nya gölar som redan grävts och där arterna redan etablerats utan att någon flytt behövt göras. SKB kallar åtgärden skadeförebyggande och något som bör göras i god tid innan gölarna fylls igen. Bolaget planerar att fångst och flytt ska genomföras våren 2023 och framåt. Den 16 december 2022 beslutade domstolen att ge SKB rätt att flytta arterna.

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG har under prövningen yrkat att begäran skulle avslås för att undvika att störa de individer som bor i gölarna i onödan eftersom arterna ändå flyttar in i de konstgjorda ersättningsgölar som kärnavfallsbolaget grävt i området. Att tömma de ursprungliga livsmiljöerna på de två arterna i fråga kan orsaka onödiga risker och skador om sökanden senare inte får ett tillstånd att bygga ett kärnbränsleförvar på platsen. Det är dessutom dumt om det skapas ett prejudikat för att arter kan dödas innan ett tillstånd för miljöpåverkande verksamhet äger laga kraft.

 

SKB får dispens enligt artskyddsförordningen för flytt av gölgroda och större vattensalamander, 221216 >>

Till sidans topp >>

 

Jordskalv nära Forsmark

På morgonen den 6 december inträffade en serie på minst sju jordskalv i havet utanför Skutskär bara några mil från Forsmark där kärnbränsleförvaret är tänkt att byggas. Det största skalvet uppmättes till 2,7 på Richterskalan. Jordbävningarna har skett i den geotektoniska skjuvzon som går genom Forsmark och som kärnavfallsbolaget SKB hävdar inte är seismiskt aktiv. Under huvudförhandlingen av kärnbränsleförvaret i mark- och miljödomstolen hösten 2017 lyfte MKG med medlemsföreningar att det finns en kontrovers om hur stora jordbävningar det kan äga rum under en istid och hur dessa kan påverka ett kärnbränsleförvar. Föreningarna anser att det behöver göras objektiva, allsidiga och oberoende utredningar av riskerna för skalv, särskilt om frågan om det finns en risk för att den tektoniska skjuvzonen genom Forsmark är aktiv. Ett jordskalv i Forsmark skulle kunna stoppa hela kärnbränsleförvarsprojektet.

 

Jordskalv endast ett par mil från Forsmark, 221206 >>

Till sidans topp >>

 

Kärnavfallsrådet bjöd in till en avslutande träff

Både förra och nuvarande regering har beslutat att regeringens vetenskapligt rådgivande organ i kärnavfallsfrågor ska läggas ner vid årsskiftet. Den 6 december bjöd rådet in berörda aktörer till en avslutande träff. Under eftermiddagen anordnades mingel och presentation av en extern utredning om Kärnavfallsrådets betydelse för processen gällande ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige. I studiens resultat står bl.a. att det ”råder en stor samsyn bland intressenterna om rådets roll och nytta genom att vara en arena för möten och dialog samt att bredda perspektiven på slutförvarsfrågan.”

 

Kärnavfallsrådet har avslutande träff med presentation av en utredning, 221206 >>

Regeringen föreslår långsiktiga medel till kommuner och miljöorganisationer - Kärnavfallsrådet avvecklas, 220711 >>

Till sidans topp >>

 

Riksgäldens tredje kvartalsrapport

Riksgäldens återkommande kvartalsrapport om läget inom området kärnavfallsfinansiering publicerades den 25 november på Riksgäldens hemsida. Den första kvartalsrapporten för 2022 kom den 24 maj och visade att kärnavfallsavgifterna borde öka med i snitt 1,1 öre. Den andra rapporten, daterad 30 augusti, ökade siffran till 1,2 öre. I den tredje rapporten för året har siffran sjunkit till 0,3 öre. Nästa förslag på avgifter och säkerheter för 2024-2026 kommer Riksgälden lämna till regeringen i september 2023.

 

Riksgälden: Kärnavfallsavgifter skulle behöva höjas mindre, 221125 >>

Industrin har lämnat in Plan 2022 till riksgälden, 220930 >>

Till sidans topp >>

 

Nytt mellanlager för låg- och medelaktivt avfall i drift i Studsvik

Ett nytt mellanlager för radioaktivt avfall i Studsvik har tagits i drift. Detta meddelade AB Svafo i ett pressmeddelande den 3 november. I mellanlagret ska avfall från den pågående rivningen av forskningsreaktorn R2 i Studsvik och Ågestareaktorn lagras. Mellanlagret är tänkt att användas fram till den dag då kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s förvar för kortlivat radioaktivt rivingsavfall (SFR) och förvar för långlivat medel- och lågaktivt radioaktivt avfall (SFL) har tagits i drift och avfallet kan transporteras dit.

 

SVAFO:s nya mellanlager för låg- och medelaktivt avfall i drift i Studsvik, 221108 >>

Till sidans topp >>

 

MKG har översatt yttranden om kärnbränsleförvaret till engelska

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har låtit översätta flera av Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och MKG:s yttranden mellan åren 2011-2022 i prövningsprocessen om kärnbränsleförvaret. Yttrandena är de som skickats till mark- och miljödomstolen, Strålsäkerhetsmyndigheten och regeringen.

 

MKG har översatt yttranden om kärnbränsleförvaret till engelska, 221219 >>

Till sidans topp >>

 

 

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev