Nyhetsbrev 5/2022

Nyhetsbrev 5/2022 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s Nyhetsbrev 5-2022 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Under varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

 

Regeringen minskar stödet till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor

I regeringens regleringsbrev till Naturvårdsverket från den 22 december framgår det att regeringen minskar stödet via statsbudgeten till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor. Miljöorganisationer har sedan år 2005 erhållit 3 miljoner kronor, detta minskas nu till 2 miljoner för 2023. En viktig fråga för föreningen är om förändringen från regeringens sida är en början på en fortsatt nerskärning eller om avsikten är att stödet även i fortsättningen ska ligga på denna nivå. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, måste nu omorganisera sin verksamhet.

Mellan 2005 och 2017 kunde ideella miljöorganisationer erhålla stöd på totalt 3,5 miljoner kronor ur kärnavfallsfonden för arbete med kärnavfallsfrågor. Sedan 2018 har regeringen i stället beslutat om särskilda medel i statsbudgeten på 3 miljoner kronor, som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Miljöorganisationernas kärnavfalls­granskning, MKG, som för 2022 erhöll 1 850 000 kr av medlen, måste nu om­organisera sin verksamhet med kansli och personal. Det är bra att regeringen ger möjlighet till att detta kan göras under ordnade former. En viktig fråga för föreningen är om förändringen från regeringens sida är en början på en fortsatt nerskärning eller om avsikten är att stödet även i fortsättningen ska ligga på denna nivå. Så sent som i somras föreslog den tidigare regeringen ett system för långsiktigt stöd för kommuners och miljöorganisationers fortsatta med­verkan i olika beslutsprocesser som rör kärnavfall. Detta stöd skulle delvis komma ifrån kärnavfallsfonden admin­istrerade av Riksgälden, och delvis från statsbudgeten. Med stödet skulle miljöorganisationer kunna följa med i den fortsätta stegvisa pröv­ningen av kärnbränsleförvaret som SSM kommer att genomföra enligt kärn­tekniklagen. Men också att kunna följa forskningsfrågor och frågan om att föra information in i framtiden.

 

Regeringen minskar stödet till miljöorganisationers arbete med kärnavfallsfrågor, 221222 >>

 

Om kärnbränsleförvaret och SFR 2

I MKG:s portaler om kärnbränsleförvaret och SFR 2 finns information om aktuella händelser, möjlighet att följa regeringens, myndighetens och domstolens arbete, ladda ner handlingar m.m. I och med att MKG:s kansli lagts ner i slutet av 2024 är det möjligt att informationen inte längre är aktuell.

 

Prövningen om kärnbränsleförvaret pågår i domstol 
Regeringen gav den 27 januari 2022 tillåtlighet/tillstånd till ansökan om ett kärnbränsleförvarssystem. Naturskyddsföreningen m.fl. skickade den 27 april 2022 in en begäran om rättsprövning av regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kompletterade den 27 januari 2023 och den 8 maj 2023. Den 11 maj godkände HFD regeringens beslut. Kärnavfallsbolaget SKB skickade den 30 juni 2023 in ett underlag till mark- och miljödomstolens med begäran om tillstånd med villkor för kärnbränsleförvaret och inkapslingsanläggningen. Domstolen har remissat underlaget och skriftväxling pågår. Huvudförhandlingen planeras till september 2024. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där nästa steg är att kärnavfallsbolaget SKB skickar in en ny säkerhetsanalys PSAR som ska godkännas innan byggstart kan ske.
Läs mer >> 

 

Prövningen om SFR 2 pågår hos SSM 
Regeringen godkände utbyggnaden av SFR 2 den 22 december 2021. Den 21 december 2022 gav mark- och miljödomstolen tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Uppsala län överklagade domstolens beslut om villkor till miljööverdomstolen och fick delvis rätt. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, fortsätter att hantera ansökan i en stegvis prövning enligt kärntekniklagen där det första steget för att bolaget ska få börja bygga är att en inlämnad ny säkerhetsanalys PSAR godkänns.
Läs mer >> 

Nyheter

Kalendarium

Inga aktuella händelser.

Till kalenderhistoriken

Prenumerera på MKG:S RSS

Prenumerera på MKB: nyhetsbrev